XỬ LÝ TẢO AO HỒ _ LG SONIC E-LINE

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

XỬ LÝ TẢO AO HỒ _ LG SONIC E-LINE

XỬ LÝ TẢO AO HỒ, HỒ LAGOON, HỒ SÂN GOFL...

Nhà sản xuất: LG SONIC - Hà Lan

Type: LG Sonic e-line _ XXL type

Catalog E-Line Brochue

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà phân phối chính thức Thiết bị xử lý tảo ao hồ từ LG SONIC - Hà Lan tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

1. Chemical-free Algae Control Solution Giải pháp kiểm soát tảo không hóa chất

A combination of high temperatures, stagnant water, and nutrient overload can result in excessive algae growth. Causing a depletion of oxygen in the water, release of toxins and taste/odor problems. / Sự kết hợp của nhiệt độ cao, nước tù đọng và quá tải chất dinh dưỡng có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của tảo. Gây cạn kiệt oxy trong nước, thải ra chất độc và gây ra các vấn đề về mùi / vị.

 • Reduces cyanobacteria & diatoms up to 95%. / Giảm vi khuẩn lam & tảo cát lên đến 95%
 • Lowers pH, TSS & chemical consumption. / Giảm độ pH, TSS và tiêu thụ hóa chất
 • Treats larger lakes and reservoirs / Xử lý các hồ và hồ chứa lớn hơn

2. THIẾT BỊ DIỆT TẢO: LG SONIC E-LINE

LG Sonic E-Line products provide an environmentally friendly solution to treat algae in lakes, drinking water reservoirs, waste water and other applications by making use of ultrasonic technology. Our continuous water quality monitoring systems can move our customers towards more effective water quality management throughout in the world. / Các sản phẩm của LG Sonic E-Line cung cấp một giải pháp thân thiện với môi trường để xử lý tảo trong hồ, hồ chứa nước uống, nước thải và các ứng dụng khác bằng cách sử dụng công nghệ siêu âm. Hệ thống giám sát chất lượng nước liên tục của chúng tôi có thể thúc đẩy khách hàng hướng tới việc quản lý chất lượng nước hiệu quả hơn trên toàn thế giới.

The science behind the technology means our devices figure out which frequency of ultrasound would be most efficient for water purification, thus preventing algae from reappearing. Our Ultra Sonic Algae Control Units are the most advanced method of control for algae and bio film on the market today. / Khoa học đằng sau công nghệ này có nghĩa là các thiết bị của chúng tôi tìm ra tần số sóng siêu âm nào hiệu quả nhất để lọc nước, do đó ngăn ngừa tảo xuất hiện trở lại. Thiết bị kiểm soát tảo siêu âm của chúng tôi là phương pháp kiểm soát tảo và màng sinh học tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay.

The Advantages of our Technology / Ưu điểm của Công nghệ của chúng tôi

 • Loại bỏ tới 90% tảo hiện có và ngăn ngừa tảo mới / Eliminate up to 90% of existing algae and prevent new algae
 • Giải pháp không có hóa chất an toàn cho cá và các sinh vật thủy sinh khác / Chemical-free solution that is safe for fish and other aquatic life
 • Xử lý các bề mặt nước lớn, như ao và hồ chứa / Treat large water surfaces, such as lakes and reservoirs
 • Yêu cầu bảo trì ít. / Requires little maintenance to prevent frequent site visits
 • The solution is to install one or multiple systems that transmit specific ultrasonic parameters depending on the type of algae. / Giải pháp là lắp đặt một hoặc nhiều hệ thống truyền các thông số siêu âm cụ thể tùy thuộc vào loại tảo.
 • LCD display with control buttons to select 12 different ultrasonic programs. /  Có 12 chương trình, có thể cài đặt tối ưu xử lý các loại tảo (sản phẩm khác có rất ít chương trình)
 • GSM Remote Control / Bộ điều khiển GSM cho phép bạn theo dõi và thay đổi chương trình siêu âm của thiết bị từ xa, nhận cập nhật trạng thái hoặc cảnh báo nếu mất điện. (sản phẩm khác không có)
 • Aquawiper (Integrated Automatic Wiper): The LG Sonic e-Line is the first and only ultrasonic system world-wide that has an automatic cleaning system that wipes the transmitter head to prevent calcite deposits and other fouling. / LG Sonic e-Line là hệ thống siêu âm đầu tiên và duy nhất trên toàn thế giới có hệ thống làm sạch tự động lau đầu phát để ngăn cặn canxit và các chất bẩn khác ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý tảo. (sản phẩm khác không có)
 • Long life, higher efficiency. / Tuổi thọ cao hơn, hiệu quả xử lý cao hơn.
 • Weatherproof Control Box : The Aluminium control box offers protection from weather being water resistant & has better cooling capabilities. / Hộp điều khiển bằng nhôm bảo vệ khỏi thời tiết, có khả năng chống nước và có khả năng làm mát tốt hơn.
 • LCD Display with User Interface / Màn hình LCD với giao diện người dùng dễ sử dụng.

Each LG Sonic e-line system has an ultrasonic treatment range up to 200 meter. / Mỗi hệ thống diệt tảo LG Sonic có phạm vi xử lý siêu âm lên đến 200 mét.

Ultrasound refers to sound waves with frequencies higher than the upper audible limit of human hearing (20 kHz). At specific frequencies, these sound waves can be used to control algae growth. There’s a distinction between high-power ultrasound that causes cavitation and the low-power ultrasound used by LG Sonic. Cavitation is a result of the formation of micro-bubbles that collapse, generating intense heat. Since cavitation may cause cell lysis, it’s not a recommended water treatment method. / Siêu âm đề cập đến các sóng âm thanh có tần số cao hơn giới hạn âm thanh trên của thính giác con người (20 kHz). Ở các tần số cụ thể, các sóng âm thanh này có thể được sử dụng để kiểm soát sự phát triển của tảo. Có sự khác biệt giữa sóng siêu âm công suất cao gây ra hiện tượng tạo bọt khí và sóng siêu âm công suất thấp mà LG Sonic sử dụng. Hốc nước là kết quả của sự hình thành các bong bóng siêu nhỏ, vỡ ra, tạo ra nhiệt độ cao. Vì sự xâm thực có thể gây ly giải tế bào nên đây không phải là phương pháp xử lý nước được khuyến nghị.

Our devices emit low-power ultrasound waves in the top water layer, generating a constant pressure cycle around the algal cells. This interferes with the algae’s buoyancy regulation, preventing them from accessing sunlight and nutrients. As a result, they can’t perform photosynthesis and sink to the bottom, where they decompose naturally without releasing harmful toxins. No aquatic organisms, animals, or humans are harmed in the process. / Các thiết bị của chúng tôi phát ra sóng siêu âm công suất thấp ở lớp nước trên cùng, tạo ra một chu kỳ áp suất không đổi xung quanh các tế bào tảo. Điều này cản trở quy chế nổi của tảo, ngăn chúng tiếp cận với ánh sáng mặt trời và chất dinh dưỡng. Do đó, chúng không thể thực hiện quang hợp và chìm xuống đáy, nơi chúng phân hủy tự nhiên mà không giải phóng các chất độc có hại. Không có sinh vật, động vật hoặc con người dưới nước nào bị tổn hại trong quá trình này.

3. LG Sonic Ultrasonic Algae Control Treatment Process / Quy trình điều trị tảo siêu âm LG Sonic

3.1. Why it is Important to Control Algae Growth / Tại sao điều quan trọng là phải kiểm soát sự phát triển của tảo

Algal blooms cause a reduced light penetration, depletion of oxygen, and release of toxins from the algae, which are unfavourable conditions for fish and plants. LG Sonic ultrasonic technology contributes to a healthy ecosystem by controlling the algae growth. / Sự nở hoa của tảo làm giảm sự xâm nhập của ánh sáng, cạn kiệt oxy và giải phóng các chất độc từ tảo, đây là những điều kiện bất lợi cho cá và thực vật. Công nghệ siêu âm LG Sonic góp phần tạo nên một hệ sinh thái lành mạnh bằng cách kiểm soát sự phát triển của tảo.

After one year of treatment, the algal levels will reduce even more as the increased clarity of the water will result in plant growth and increased oxygen levels. / Sau một năm xử lý, mức độ tảo sẽ giảm nhiều hơn do độ trong của nước tăng lên sẽ dẫn đến sự phát triển của thực vật và tăng lượng oxy.

Các bước xử lý:

 1. The ultrasound creates a sound layer in the top layer of the water. / Sóng siêu âm tạo ra một lớp âm thanh ở lớp trên cùng của nước.
 2. Due to a lack of sunlight and nutrients, the algae will die and sink to the bottom of the reservoir. / Do thiếu ánh sáng mặt trời và chất dinh dưỡng, tảo sẽ chết và chìm xuống đáy hồ chứa.
 3. The ultrasound affects the buoyancy of the algae, fixing them in the water column. / Sóng siêu âm ảnh hưởng đến sự nổi của tảo, cố định chúng trong nước.
 4. The algae are degraded by the bacteria present. / Các loại tảo bị phân hủy bởi vi khuẩn hiện diện trong nước.

3.2. Chameleon Technology™ to Adapt the Ultrasonic Treatment to the Type of Algae / Công nghệ Chameleon ™ để điều chỉnh phương pháp điều trị bằng sóng siêu âm phù hợp với loại tảo

Chameleon Technology™ makes it possible to change the ultrasonic program according to the water conditions, type of algae, and type of application, thereby providing the most effective solution for each specific situation. / Chameleon Technology ™ giúp bạn có thể thay đổi chương trình siêu âm tùy theo điều kiện nước, loại tảo và loại ứng dụng, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho từng trường hợp cụ thể.

 • Algae are highly adaptive organisms. They can survive in extreme conditions; / Kiểm soát tảo hiệu quả hơn.
 • They can adapt to all kinds of treatment methods, including ultrasound; / Thời gian xử lý ngắn hơn
 • Continuously changing the ultrasonic programs is essential for optimal treatment. / Ngăn ngừa sự xuất hiện của tảo kháng sóng siêu âm

3.3. Tác động của siêu âm đến tảo là gì? /  What is the Impact of Ultrasound on the algae?
Chúng tôi sử dụng tần số siêu âm đã được khoa học chứng minh để kiểm soát nhiều loại tảo. Một sự khác biệt rất phổ biến là giữa tảo xanh và vi khuẩn lam độc hại, còn được gọi là tảo xanh lam. / We use scientifically proven ultrasonic frequencies to control many types of algae. A very common differentiation is between green algae and toxic cyanobacteria, which are also known as blue-green algae.

Tạo một rào cản âm thanh / Create a sound barrier
Tảo xanh lam và một số tảo xanh có khả năng di chuyển trong nước theo chiều dọc do chúng sở hữu các túi khí. Các sóng âm siêu âm tạo ra một áp lực siêu âm ở lớp trên cùng của nước, phá vỡ các túi khí. / Blue-green algae and some green algae are capable of travelling through the water vertically due to their possession of gas vesicles. The ultrasonic sound waves create an ultrasonic pressure in the top layer of the water.

Thiếu ánh sáng / Lack of light
Hàng rào âm thanh siêu âm này ngăn không cho tảo nổi lên bề mặt và hấp thụ ánh sáng để quang hợp. Do đó, tảo không còn khả năng phát triển hơn nữa. / This ultrasonic sound barrier prevents the algae from rising to the surface and absorbing light for photosynthesis. Therefore, algae are no longer capable of growing further.

Kiểm soát sự phát triển của tảo / Control algae growth
Tảo sẽ chết trong khi thành tế bào vẫn còn nguyên vẹn, ngăn chặn sự giải phóng độc tố từ tảo vào nước. Tảo sẽ chìm xuống đáy hồ chứa nước và bị suy thoái bởi vi khuẩn đáy hồ. / The algae will die while the cell wall remains intact, preventing the release of toxins from the algae into the water. The algae will sink to the bottom of the water reservoir and are degraded by the bacteria present.

3.4. An toàn cho người, cá, thực vật, động vật phù du và côn trùng / Safe for humans, fish, plants, zooplankton, and insects
Tác dụng của các sản phẩm kiểm soát tảo siêu âm của LG SONIC đã được thử nghiệm bởi các trường đại học khác nhau và được chứng minh là an toàn cho cá, thực vật, động vật phù du và côn trùng. / The effects of our ultrasonic algae control products have been tested by various universities and are proven to be safe for fish, plants, zooplankton, and insects.

Đại học Portsmouth, Vương quốc Anh; UNICT Catania, Ý; và BOKU, Áo phát hiện ra rằng các đơn vị LG Sonic an toàn cho cá. Các thiết bị đã được thử nghiệm về tác dụng của chúng đối với động vật phù du và không tìm thấy hiệu ứng tiêu cực nào. Tải báo cáo nghiên cứu. Các sản phẩm không dựa trên xâm thực, đó là một hiện tượng trong đó siêu âm công suất cao gây ra sự hình thành các bong bóng siêu nhỏ phát nổ, gây ra áp lực nhiệt mạnh. Các quá trình này có thể phá hủy các tế bào và có thể gây hại cho cá và thực vật. / The University of Portsmouth, UK; UNICT Catania, Italy; and BOKU, Austria found that LG Sonic units are safe for fish. The devices have been tested on their effect on zooplankton, and no negative effect was found. Download research report. The products are not based on cavitation, which is a phenomenon where high-power ultrasound causes the formation of micro-bubbles that implode, causing intense heat pressure. These processes can destroy cells and might harm fish and plants.

3.5. Giám sát chất lượng nước theo thời gian thực / Real-time Water Quality Monitoring

Dựa trên dữ liệu chất lượng nước theo thời gian thực, chúng tôi có thể sửa đổi chương trình siêu âm theo các điều kiện nước cụ thể. / Based on real-time water quality data we are able to modify the ultrasonic program to the specific water conditions.

Giám sát chất lượng nước theo thời gian thực được tích hợp tự động trong hệ thống MPC-Buoy. Phao MPC chứa thiết bị giám sát chi tiết, cung cấp một cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về chất lượng nước và kiểm soát tảo phù hợp bằng cách sử dụng siêu âm. Phần mềm dựa trên web (MPC-View) cho phép người dùng theo dõi trực quan chất lượng nước và tiến trình xử lý siêu âm. / The real-time water quality monitoring is automatically integrated in the MPC-Buoy system. The MPC-Buoy contains detailed monitoring equipment, providing a complete overview of the water quality and controls the algae accordingly by using ultrasound. Web-based software (MPC-View) allows users to visually follow the water quality and the progress of the ultrasonic treatment.

4. LG Sonic e-line Features: / Các tính năng của máy diệt tảo LG Sonic:

       4.1. Ultrasonic transmitter for effective algae control / Máy phát sóng siêu âm để kiểm soát tảo hiệu quả

 • Treatment range up to 200m/650ft per device / Phạm vi diệt tảo lên đến 200m cho mỗi thiết bị.
 • Integrated Aquawiper™, an automatic cleansing system for the ultrasonic transmitters / Tích hợp Aquawiper ™, một hệ thống làm sạch tự động cho các máy phát sóng siêu âm
 • Chameleon Technology™, adjusts the ultrasonic program to the specific water conditions / Chameleon Technology ™, điều chỉnh chương trình siêu âm phù hợp với các điều kiện nước cụ thể

Hình: bộ làm sạch tự động Aquawiper ™

Aquawiper™: Guaranteed ultrasound efficiency all year round Aquawiper™: Đảm bảo hiệu quả siêu âm quanh năm

 • Biofouling is the accumulation of microorganisms on submerged surfaces. It can also form on our ultrasonic transmitters. To ensure optimal ultrasound efficiency, our devices have an automatic cleaning system integrated. It’s called the Aquawiper™. / Biofouling là sự tích tụ của vi sinh vật trên bề mặt ngập nước. Nó cũng có thể hình thành trên máy phát siêu âm của chúng tôi. Để đảm bảo hiệu quả siêu âm tối ưu, các thiết bị của chúng tôi được tích hợp hệ thống làm sạch tự động. Nó được gọi là Aquawiper ™.

 • The Aquawiper™ is the first and only automatic ultrasound transmitter cleanser. This unique feature takes away the chore of manually cleaning the transmitters on a weekly or bi-weekly basis. Plus, it significantly reduces maintenance time, costs, and labor. / Aquawiper ™ là chất tẩy rửa máy phát sóng siêu âm tự động đầu tiên và duy nhất. Tính năng độc đáo này giúp loại bỏ công việc vệ sinh thủ công các bộ truyền hàng tuần hoặc hai tuần một lần. Thêm vào đó, nó làm giảm đáng kể thời gian bảo trì, chi phí và nhân công.

       4.2. Weatherproof control box / Bộ điều khiển ngoài trời

 • Weatherproof design to protect against outdoor conditions / Thiết kế hộp điều khiển bảo vệ khỏi các điều kiện ngoài trời
 • LCD display with control buttons to select 12 different ultrasonic programs / Màn hình LCD với các nút điều khiển để chọn 12 chương trình siêu âm khác nhau.
 • It is possible to add multiple ultrasonic transmitters to one control box for the treatment of multiple tanks or water surfaces with curves / Có thể thêm nhiều bộ phát siêu âm vào một hộp điều khiển để xử lý nhiều bể hoặc bề mặt nước có đường cong.

       4.3. Remote control monitoring to prevent frequent site visits / Giám sát điều khiển từ xa, không phải kiểm tra thường xuyên.

 • GSM/GPRS control allows the user to monitor and change the ultrasound program remotely / Điều khiển GSM / GPRS cho phép người dùng theo dõi và thay đổi chương trình siêu âm từ xa
 • Receive status updates and alerts when power outages occur. / Nhận cập nhật trạng thái và cảnh báo khi mất điện.

       4.4. Optional / Phụ kiện mua thêm (nếu có nhu cầu)

 • Installation bracketBracket to install LG Sonic e-line without a float. Easy removable for maintenance checks. / Giá đỡ lắp đặt: Giá đỡ lắp đặt LG Sonic e-line không có phao. Dễ dàng tháo lắp để kiểm tra bảo trì.

 • Check the ultrasonic transmitter with the e-line tester: Device to check whether your LG Sonic device is still working, sending the correct frequency program and if the ultrasound is being spread throughout your whole water body. / Kiểm tra thiết bị phát sóng siêu âm bằng thiết bị kiểm tra dòng điện tử: Thiết bị kiểm tra xem thiết bị LG Sonic của bạn có còn hoạt động hay không, có gửi chương trình tần số chính xác hay không và sóng siêu âm có được lan truyền khắp vùng nước của bạn hay không.

 • Onshore solar system for autonomous power supply: The LG Sonic e-line can work autonomous on solar energy. LG Sonic provides a complete solar system including a solar panel, batteries, and a charge regulator. / Hệ thống năng lượng mặt trời trên bờ để cung cấp năng lượng tự động: Dòng điện tử LG Sonic có thể hoạt động tự động trên năng lượng mặt trời. LG Sonic cung cấp một hệ thống năng lượng mặt trời hoàn chỉnh bao gồm tấm pin mặt trời, pin và bộ điều chỉnh điện tích.

 • Easy installation with the flexi-armThe flexi-arm can be adjusted to fit every application and can be extended up to 5 meters. / Dễ dàng lắp đặt với cánh tay uốn: Cánh tay gập có thể được điều chỉnh để phù hợp với mọi ứng dụng và có thể mở rộng lên đến 5 mét.

5. LG Sonic e-line Technical Specifcations: / Thông số kỹ thuật của máy diệt tảo LG Sonic:

6. LG Sonic e-line T INSTALLATION EXAMPLES: / Cách lắp đặt của máy diệt tảo LG Sonic:

6.1. INSTALLATION OF THE CONTROL BOX / Cách lắp đặt Bộ Điều Khiển

Without plugging in nor turning on, the electronic box of the e-line, called the control box, should be attached to a wall, with the cables facing downwards. / Không cắm điện cũng như không bật, hộp điện tử của e-line, được gọi là hộp điều khiển, phải được gắn vào tường, với các dây cáp hướng xuống dưới.

 1. Remove the strips on the sides of the control box by carefully pulling on them on both sides. / Tháo các dải ở các cạnh của hộp điều khiển bằng cách kéo cẩn thận chúng ở cả hai bên.
 2. Mark the fixing holes from the control box at the place where the control box is to be mounted. Drill four corresponding holes into the wall. / Đánh dấu các lỗ cố định từ hộp điều khiển tại nơi hộp điều khiển sẽ được lắp. Khoan bốn lỗ tương ứng vào tường.
 3. Insert the four supplied wall plugs into the fixing holes. / Chèn bốn phích cắm tường được cung cấp vào các lỗ cố định.
 4. Mount the control box on the wall with the supplied screws. / Gắn hộp điều khiển lên tường bằng các vít được cung cấp.
 5. Carefully place the design strips back on the sides of the control box. / Cẩn thận đặt các dải thiết kế trở lại các mặt của hộp điều khiển.

Make sure the connectors and wires always point downward. Always install the control box in such a way that it is protected from direct sunlight and rain. Use a separate enclosure if necessary. / Đảm bảo các đầu nối và dây luôn hướng xuống dưới. Luôn lắp đặt hộp điều khiển sao cho nó được bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp và mưa. Sử dụng một vỏ bọc riêng nếu cần thiết.

6.2. INSTALLATION OF THE ULTRASONIC TRANSMITTER / Cách lắp đặt Sensor siêu âm diệt tảo

 • The ultrasonic transmitter transforms the electricity into ultrasonic sound signals. The ultrasonic transmitter is a very sensitive instrument that needs to be handled with the greatest care. / Máy phát sóng siêu âm biến điện năng thành tín hiệu âm thanh siêu âm. Máy phát siêu âm là một thiết bị rất nhạy cảm cần được xử lý cẩn thận nhất.
 • The ultrasonic sound waves are emitted from the ultrasonic transmitter in a 180 degree area from the front of the transmitter. / Sóng âm siêu âm được phát ra từ máy phát siêu âm trong một khu vực 180 độ từ mặt trước của máy phát.

The device needs to be placed assuring the sound remains under the water. / Thiết bị cần được đặt để đảm bảo âm thanh vẫn ở dưới nước.
Step 1: Determine the optimal location of the ultrasonic transmitter / Bước 1: Xác định vị trí tối ưu của máy phát siêu âm.

 • A. Where much of the water surface is reached by direct contact with the sound waves / Nơi tiếp xúc trực tiếp với sóng âm của mặt nước
 • B. Where the front of the transmitter follows the water current and/or wind direction (for water surfaces larger than 5-10 m2). Nơi mặt trước của máy phát hướng theo dòng nước và / hoặc hướng gió (đối với mặt nước lớn hơn 5-10 m2).
 • C. Where there is no area outside the reach of the ultrasonic transmitter, as any obstacle will break the sound signal, affecting the effectiveness of the transmitter. / Nơi không có khu vực nằm ngoài tầm với của máy phát siêu âm, vì bất kỳ vật cản nào sẽ làm đứt tín hiệu âm thanh, ảnh hưởng đến sức mạnh của máy phát.
 • D. With the glass side facing the direction of the treatment, and positioned as near as possible to the edge. / Với mặt sensor hướng về hướng điều trị và đặt càng gần mép càng tốt.

Step 2: Place the ultrasonic transmitter in the water / Bước 2: Đặt máy phát sóng siêu âm trong nước.
Step 3: Ensure that the ultrasonic transmitter is always completely below the surface of the water / Bước 3: Đảm bảo rằng thiết bị phát sóng siêu âm luôn nằm hoàn toàn dưới mặt nước
Step 4: Always ensure that the ultrasonic transmitter is kept horizontal / Bước 4: Luôn đảm bảo rằng máy phát siêu âm được giữ nằm ngang.

6.3. INSTALLATION OF THE FLOAT / Cách lắp đặt phao nổi

 • Most LG Sonic products come with a float. This float ensures that the ultra- sonic transmitter always remains in a position of about 20 cm / 0.65 feet hor- izontally below water surface. In this way the sound waves will be reflected when they touch the surface of the water. The sound will be spread more efficiently throughout the entire water reservoir. / Hầu hết các sản phẩm LG Sonic đều đi kèm phao cơ. Phao này đảm bảo rằng máy phát siêu âm luôn duy trì ở vị trí khoảng 20 cm / 0,65 feet theo chiều ngang dưới mặt nước. Bằng cách này, sóng âm sẽ bị phản xạ khi chúng chạm vào bề mặt nước. Âm thanh sẽ được lan truyền mạnh mẽ hơn trong toàn bộ hồ chứa nước. 20 cm bên trên mặt nước là nơi có thể tìm thấy mật độ tảo trôi nổi (đơn bào) cao nhất, đặc biệt là vào ban ngày. Phao phải được cố định bằng sào / giáo, dây thừng hoặc Cánh tay gập. Mặc dù, nó nên được hạn chế với các chuyển động quá mức.

 • Mount the underwater unit at a height greater than 30 cm / 1 foot from the ground surface. / Gắn thiết bị dưới nước ở độ cao lớn hơn 30 cm so với đáy hồ. (Mực nước đáy hồ vị trí lắp sensor luôn cao hơn 30cm)

7. WHY IT IS IMPORTANT TO CONTROL ALGAE GROWTH: / Tại sao kiểm soát tảo lại quan trọng:

 • Algae blooms cause a reduced light penetration, depletion of oxygen, and release of toxins from the algae, which are unfavorable conditions for fish and plants. Sự nở hoa của tảo làm giảm khả năng xuyên sáng, cạn kiệt oxy và thải ra các chất độc từ tảo, đây là những điều kiện bất lợi cho cá và thực vật.
 • LG Sonic ultrasonic technology contributes to a healthy ecosystem by controlling the algae growth. After one year of treatment, the algal levels will reduce even more as the increased clarity of the water will result in plant growth and increased oxygen levels. / Công nghệ siêu âm LG Sonic góp phần tạo nên một hệ sinh thái lành mạnh bằng cách kiểm soát sự phát triển của tảo. Sau một năm xử lý, mức độ tảo sẽ giảm nhiều hơn do độ trong của nước tăng lên sẽ dẫn đến sự phát triển của thực vật và tăng lượng oxy.
 • In order to work effectively, the algae control system must be operating continuously, 24 hours a day. The speed with which the algae are killed will depend on the concentration of algae in your entire body of water (such as a lake, reservoir, or pond) and the size of your device in comparison with the amount of water. Thus, the amount of time that passes until you begin to see results will vary from a few days to a few weeks / Để hoạt động hiệu quả, hệ thống kiểm soát tảo phải hoạt động liên tục, 24 giờ một ngày. Tốc độ diệt tảo sẽ phụ thuộc vào nồng độ tảo trong toàn bộ vùng nước của bạn (chẳng hạn như hồ, hồ chứa hoặc ao) và kích thước của thiết bị của bạn so với lượng nước. Do đó, khoảng thời gian trôi qua cho đến khi bạn bắt đầu thấy kết quả sẽ thay đổi từ vài ngày đến vài tuần.

 • Even after the water is cleared of algae, the solution will be needed, as algae tend to come back if left untreated. Therefore, the device should remain running, so it can continue keeping the water mostly clear and free of algae. / Ngay cả sau khi nước sạch tảo, vẫn cần giải pháp, vì tảo có xu hướng quay trở lại nếu không được xử lý. Do đó, thiết bị nên tiếp tục chạy để có thể tiếp tục giữ cho nước gần như trong và không có tảo.
 • After heavy rains, new algae might wash into your water reservoirs. Algal blooms might occur, which will be cleared by the algae control system in the course of a few days to a few weeks, depending on the amount of algae. / Sau những trận mưa lớn, tảo mới có thể trôi vào các bể chứa nước của bạn. Có thể xảy ra hiện tượng tảo nở hoa, hệ thống kiểm soát tảo sẽ quét sạch trong vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào số lượng tảo.
 • Different types of algae respond differently to treatment. / Các loại tảo khác nhau phản ứng khác nhau với việc xử lý.
 • As certain types of algae die, they will float to the surface and must be removed as often as possible and at least twice a week, as this blanket of algae will disrupt the ultrasonic sound waves. Other algae will sink to the bottom, where they can be removed easily. / Khi một số loại tảo chết, chúng sẽ nổi lên trên bề mặt và phải được loại bỏ thường xuyên nhất có thể và ít nhất hai lần một tuần, vì lớp tảo này sẽ làm gián đoạn sóng âm siêu âm. Các loại tảo khác sẽ chìm xuống đáy, nơi chúng có thể được loại bỏ dễ dàng.
 • Finally, you should inspect the system quarterly, as to whether the ultrasonic transmitter and the    float are still in the optimal position. / Cuối cùng, bạn nên kiểm tra hệ thống hàng quý, xem liệu máy phát sóng siêu âm và yến mạch có còn ở vị trí tối ưu hay không.

VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0972.799.995 để được tư vấn giải pháp tốt nhất.

Email request for quotation:

 • hanhtrinhxanhco@gmail.com
 • info@hanhtrinhxanh.com.vn