CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI KHÍ HÒA TAN (DAF) LÀ GÌ?

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI KHÍ HÒA TAN (DAF) LÀ GÌ?

Anaconda® Dissolved Air Flotation

Nhà sản xuất:  TORO - TÂY BAN NHA (SPAIN)

Model: FRC-2, FRC-5, FRC-10, FRC-20, FRC-30, FRC-60, FRC-90, FRL-200, FRL-400, FRL-600

Catalog Bể tuyển nổi khí hòa tan TORO _ Anaconda

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Công nghệ Tuyển Nổi khí hòa tan (DAF) Anaconda _ TORO - Tây Ban Nha tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

1. What is Dissolved air flotation or DAF? / Tuyển nổi khí hòa tan là gì?

Dissolved air flotation (DAF) is one of the most important and effective process in the treatment of all types of water -industrial and urban wastewater treatment, water processing, water reuse and desalination processes-. It can be installed in different points of water treatment line due to multiple design possibilities of dissolved air flotation units. / Tuyển nổi không khí hòa tan (DAF) là một trong những quy trình quan trọng và hiệu quả nhất trong việc xử lý tất cả các loại quy trình xử lý nước - xử lý nước công nghiệp và đô thị, xử lý nước, tái sử dụng nước và khử muối -. Nó có thể được lắp đặt ở các điểm khác nhau của dây chuyền xử lý nước do nhiều khả năng thiết kế của các đơn vị tuyển nổi không khí hòa tan.

In several ocassions, dissolved air flotation system is installed at the beginning of the water treatment process, immediately after the pretreatment to remove fat and grease. It also can be implanted at the inlet of biological treatment for reducing pollutant load. In other many times it is placed at the final of water treatment line to clarify water before being discharged. In desalination -in which the development of fiber glass is starting to consolidate as construction material- it  works to protect the membranes from the presence of algae in the water too. Furthermore it can be installed at the top of the sludge treatment line as sludge thickener to reduce the volume. / Trong một số sản phẩm, hệ thống tuyển nổi không khí hòa tan được lắp đặt ở đầu quá trình xử lý nước, ngay sau khi xử lý sơ bộ để loại bỏ chất béo và dầu mỡ. Nó cũng có thể được lắp đặt vào đầu vào của quá trình xử lý sinh học để giảm tải lượng ô nhiễm. Trong nhiều lần khác, nó được đặt ở cuối cùng của dây chuyền xử lý nước để làm sạch nước trước khi thải ra ngoài. Trong quá trình khử muối - trong đó sự phát triển của sợi thủy tinh đang bắt đầu củng cố như vật liệu xây dựng - nó cũng hoạt động để bảo vệ các màng khỏi sự hiện diện của tảo trong nước. Hơn nữa, nó có thể được lắp đặt ở đầu dây chuyền xử lý bùn như chất làm đặc bùn để giảm thể tích.

Dissolved air flotation is based on a physico-chemical process which separates solid and liquid particles by the addition of very small air bubbles. These bubbles stick on solid particles and give them a high rate of ascent. Once in the surface, the solids -the sludge- are pulled mechanically to the hopper. Dissolved air flotation gives a rate of ascent 5 times higher than settling speed in a conventional settling tank, thereby saving time and space. / Tuyển nổi không khí hòa tan dựa trên một quá trình hóa lý để tách các phần tử rắn và lỏng bằng cách bổ sung các bọt khí rất nhỏ. Những bong bóng này bám trên các hạt rắn và cho tốc độ bay lên cao của chúng. Khi ở trên bề mặt, chất rắn - bùn - được kéo theo cơ học đến phễu. Tuyển nổi không khí hòa tan cho tốc độ nổi lên gấp 5 lần so với tốc độ lắng trong bể lắng thông thường, nhờ đó tiết kiệm thời gian và không gian.

2. Flocculation and coagulation / Keo tụ và đông tụ

Waste water is constantly pumped to the flocculator pipe -a zigzag shaped tube to make easier the mix of the water with the chemical reagents-. In there, the coagulant is added. This chemical product can destabilize suspended particles or colloids to facilitate the subsequent solid-liquid separation. Some of the most used coagulants in water treatment are aluminum sulfate, ferrous sulfate, ferric chloride or aluminium polychloride. / Nước thải được bơm liên tục đến ống keo tụ - một ống hình ziczac để trộn nước với hóa chất phản ứng dễ dàng hơn. Trong đó, Polymer được thêm vào. Sản phẩm hóa học này có thể làm mất ổn định các hạt lơ lửng hoặc chất keo để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân tách rắn-lỏng sau đó. Một số chất đông tụ được sử dụng nhiều nhất trong xử lý nước là nhôm sunfat, sunfat sắt, clorua sắt hoặc polyclorua nhôm.

Then, in the same pipe, the flocculant is added. This is a polymer with opposing charge for attracting smaller flocs or colloids to form bigger flocs. In this way air micro-bubbles are bonded to the bigger flocs to create particles with less density than water and forming making possible the flotation. / Sau đó, trong cùng một đường ống, chất tạo bông được thêm vào. Đây là một polyme có điện tích trái dấu để thu hút các bông nhỏ hoặc chất keo để tạo thành các bông lớn hơn. Bằng cách này, các bọt khí vi mô được liên kết với các bông bọt lớn hơn để tạo ra các hạt có mật độ nhỏ hơn nước và tạo ra khả năng nổi.

3. Sludge on one side, water on the other one Bùn ở một bên, nước ở bên kia

After the solid-liquid separation, a part of treated water -approximately 30%- is recirculated to be mixed with waste water. A developed injection system distributes the pressure of saturated water in the flotation unit. On this way, the generated bubbles can get the ideal size to favor the flotation of the flocs. / Sau khi tách rắn-lỏng, một phần nước đã xử lý - chiếm khoảng 30% - được tuần hoàn để trộn với nước thải. Một hệ thống phun được phát triển phân phối áp suất của nước bão hòa trong thiết bị tuyển nổi. Bằng cách này, các bong bóng được tạo ra có thể có kích thước lý tưởng để tạo điều kiện cho các bông nổi.

Finally, in the surface of the flotation unit a scraper system pulls the generated sludge to the hopper for collecting it and the clarified water is discharged in a spillway on the opposite side. In the meanwhile, heavier particles that could not reach a lower density than water are kept in the sedimentation chamber to be recirculated at the beginning of the water treatment line to receive the appropriate treatment. / Cuối cùng, trên bề mặt của thiết bị tuyển nổi, một hệ thống cào bùn thải được tạo ra đến phễu để thu gom và nước đã lọc được xả ra một đập tràn ở phía đối diện. Trong khi đó, các hạt nặng hơn không thể đạt được tỷ trọng thấp hơn nước được giữ trong ngăn lắng để được tuần hoàn lại ở đầu dây chuyền xử lý nước để được xử lý thích hợp.

4. Dissolved Air Flotation DAF units manufactured by Toro Equipment include: / Các đơn vị DAF tuyển nổi không khí hòa tan do Thiết bị Toro sản xuất bao gồm:

 • Independent Skid for the recirculation system that incorporates the pneumatic control and air injection circuit and is equipped with an electrical panel or wiring for connection. The material options for the piping, saturation container (PP, GRP, Duplex Steel…) allow treating fluids with high conductivity. / Skid độc lập cho hệ thống tuần hoàn kết hợp điều khiển khí nén và mạch phun khí và được trang bị bảng điện hoặc hệ thống dây điện để kết nối. Các tùy chọn vật liệu cho đường ống, thùng chứa bão hòa (PP, GRP, Thép Duplex…) cho phép xử lý chất lỏng có độ dẫn điện cao.
 • GRP sludge scraper system. / Hệ thống máy gạt bùn GRP.
 • Lamellar system. / Hệ thống lắng lamellar.
 • Conexion flanges according to DIN/ ANSI standards. / Mặt bích Conexion theo tiêu chuẩn DIN / ANSI.
 • Height regulating and leveling system (100 mm). / Hệ thống điều chỉnh độ cao và san nền (100 mm).

The combination of the different models of dissolved air flotation system that Toro Equipment has launched on the market, along with the different sizes of skid and the lamellar system, allows it to adapt to the customer needs, according to the flow and the charge of solids to be treated. / Sự kết hợp của các mô hình khác nhau của hệ thống tuyển nổi không khí hòa tan mà Thiết bị Toro đã tung ra thị trường, cùng với các kích thước khác nhau của hệ thống trượt và hệ thống lam, cho phép nó thích ứng với nhu cầu của khách hàng, theo lưu lượng và điện tích của chất rắn để được điều trị.

 • Vật liệu thân : nhựa FRP / FGRP chống ăn mòn (Tiêu chuẩn), option: Inox 304
 • Bao gồm bộ cung cấp khí hòa tan, tủ điện điều khiển...
 • Hiệu quả tách SS lên đến 99%, Giảm BOD nước thải, giảm hàm lượng bùn
 • Lưu lượng lên đến 600m3/giờ
 • Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt
 • Lắp đặt nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích so với các thiết bị khác.

Bể Tuyển Nổi Siêu Nông (DAF) là một thiết bị dùng để tách và loại bỏ các chất rắn hòa tan (TDS) và dầu mỡ từ chất lỏng bằng cách hòa tan không khí trong nước dưới áp lực và giải phóng không khí ở áp suất khí quyển trong bể tuyển nổi. Không khí được hòa tan dưới áp lực trong một chất lỏng sạch và bơm trực tiếp vào bể Tuyển Nổi. Sau khi vào bể, áp suất không khí được tạo ra và kết hợp với chất lỏng, mà sẽ trở thành siêu bão hòa với các bong bóng khí có kích thước Microns. Các bong bóng không khí li ti sản xuất một lực hấp dẫn cụ thể bám dính vào các phần tử rắn lơ lững trong nước và nâng các hạt lơ lửng nổi lên bề mặt chất lỏng, tạo thành một lớp bùn nổi được loại bỏ bởi dàn cào ván bùn mặt. Chất rắn nặng lắng xuống đáy hồ và cũng được cào gom lại và hút ra ngoài bằng bơm hút bùn để đưa về khu xử lý bùn xử lý. Khi được sử dụng Bể tuyển nổi DAF, có thể châm thêm một ít Polymer để thúc đẩy loại bỏ chất rắn lơ lửng khỏi nước.

        Thiết bị DAF khác                 Bể tuyển nổi DAF (TORO - Spain)

                                                           vi bọt nhỏ và đồng đều hơn

           vi bọt nhỏ, dễ dàng đẩy nổi SS và dầu mỡ

5. Thông số kỹ thuật Bể tuyển nổi khí hòa tan (DAF) TORO 

5.1. DÒNG FRC-2 ; FRC-5 (lưu lượng 2-5m3/giờ)

5.2. DÒNG FRC-10 ; FRC-20 (lưu lượng 10-20m3/giờ)

5.3. DÒNG FRC-30 ; FRC-60 ; FRC-90 (lưu lượng 30-90m3/giờ)

5.4. DÒNG FRL-200 ; FRL-400 ; FRL-600 (lưu lượng 200-600m3/giờ)

 

The dissolved air flotation system offers several possibilities in the recirculation circuit for adapting to the client’s requirements, including ball, SCP pump or BPS (Batch Pressurization System).

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn