MÁY DIỆT TẢO BẰNG SÓNG SIÊU ÂM HYDRO BIOSCIENCE - USA

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

MÁY DIỆT TẢO BẰNG SÓNG SIÊU ÂM HYDRO BIOSCIENCE

 QUATTRO-DB _ ULTRASONIC CONTROL ALGAE

BẢN QUYỀN EPA Co. No. 95328, Patent No. 10399867

Nhà sản xuất: HYDRO BIOSCIENCE - USA

Type: Quattro-DB®, Mezzo-DB®

Download: Brochure Máy diệt tảo bằng sóng siêu âm Quattro-DB®

Download: Flyer Máy diệt tảo bằng sóng siêu âm Quattro-DB® Hydro BioScience

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà phân phối chính thức Máy diệt tảo bằng sóng siêu âm Quattro-DB - USA tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

1. Quattro-DB: Ultrasonic Algae Control / Máy diệt tảo bằng sóng siêu âm Quattro-DB
Defend against algae, without chemicals, using ultrasonic technology that is not harmful to the environment and requires no continuous applications. / Chống tảo, không dùng hóa chất, sử dụng công nghệ siêu âm không gây hại cho môi trường và không cần sử dụng liên tục.

A combination of high temperatures, stagnant water, and nutrient overload can result in excessive algae growth. Causing a depletion of oxygen in the water, release of toxins and taste/odor problems. / Sự kết hợp của nhiệt độ cao, nước tù đọng và quá tải chất dinh dưỡng có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của tảo. Gây cạn kiệt oxy trong nước, thải ra chất độc và gây ra các vấn đề về mùi / vị.

Our patented, CHEMICAL-FREE systems are safe for humans and animals. They introduce frequencies into the water environment at power levels far below depth finders, fetal imaging devices, sonar, or other common appliances using ultrasound technology. Frequencies are introduced in a linear pattern across the water, covering up to 120 surface area acres. This ensures algae cannot rise to the surface, restricting access to photosynthesis processes, causing the organism to expire. / Hệ thống KHÔNG CÓ HÓA CHẤT đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi an toàn cho con người và động vật. Chúng đưa tần số vào môi trường nước ở mức công suất thấp hơn nhiều so với máy dò độ sâu, thiết bị chụp ảnh thai nhi, sóng siêu âm hoặc các thiết bị thông thường khác sử dụng công nghệ siêu âm. Tần số được đưa vào theo mô hình tuyến tính trên mặt nước, bao phủ diện tích bề mặt lên tới 120 mẫu Anh (485,000m2). Điều này đảm bảo tảo không thể nổi lên bề mặt, hạn chế khả năng tiếp cận quá trình quang hợp, khiến sinh vật chết.

The defeated algae, along with any toxins they contain, are consumed by fish and naturally occurring bacteria, transforming them into inert byproducts. Our eco-friendly systems quickly eradicate algae with visible results in as little as 2 weeks and continued operation keep future blooms at bay. The frequencies introduced will also greatly reduce biofilm by mimicking the movement of water, resulting in a noticeable decrease of biofouling agents, such as barnacles and mussels, within the affected area. / Tảo bị đánh bại, cùng với bất kỳ chất độc nào có trong chúng, sẽ được cá và vi khuẩn tự nhiên tiêu thụ, biến chúng thành các sản phẩm phụ trợ. Các hệ thống thân thiện với môi trường của chúng tôi nhanh chóng tiêu diệt tảo với kết quả rõ rệt chỉ trong 2 tuần và hoạt động liên tục giúp hạn chế tảo nở hoa trong tương lai. Các tần số được đưa vào cũng sẽ làm giảm đáng kể màng sinh học bằng cách bắt chước chuyển động của nước, dẫn đến giảm đáng kể các tác nhân gây ô nhiễm sinh học, chẳng hạn như hà và trai, trong khu vực bị ảnh hưởng. 

1.1. How it works / Nguyên tắc hoạt động máy diệt tảo bằng sóng siêu âm Quattro-DB
The transducer, submerged just beneath the surface of the water, is programmed to generate more than 2,000 ultrasonic waves that inhibit the growth and spread of algae. The Quattro-DB device emits ultrasonic waves that fan out  360° from the 4 faces of the transducer. The signal is sent in a “line of sight”, sound waves will not go around corners or navigate around weirs or other solids but will bounce off of hard surroundings, such as concrete. / Đầu dò được đặt chìm ngay dưới mặt nước, được lập trình để tạo ra hơn 2.000 sóng siêu âm nhằm ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của tảo. Thiết bị Quattro-DB phát ra sóng siêu âm tỏa ra 360° từ 4 mặt của đầu dò. Tín hiệu được gửi theo “đường ngắm”, sóng âm thanh sẽ không đi vòng quanh các góc hoặc di chuyển xung quanh đập nước hoặc các chất rắn khác mà sẽ bật ra khỏi môi trường cứng xung quanh, chẳng hạn như bê tông.

Algal blooms cause a reduced light penetration, depletion of oxygen, and release of toxins from the algae, which are unfavourable conditions for fish and plants. Quattro-DB ultrasonic technology contributes to a healthy ecosystem by controlling the algae growth. / Sự nở hoa của tảo làm giảm sự xâm nhập của ánh sáng, cạn kiệt oxy và giải phóng các chất độc từ tảo, đây là những điều kiện bất lợi cho cá và thực vật. Công nghệ siêu âm Quattro-DB góp phần tạo nên một hệ sinh thái lành mạnh bằng cách kiểm soát sự phát triển của tảo.

Units provide coverage for up to 120 acres and multiple units are used for complete coverage. / Các đơn vị cung cấp phạm vi phủ sóng lên tới 120 mẫu Anh (485,000m2/ một bộ Quattro-DB) và nhiều đơn vị được sử dụng để bao phủ toàn bộ.

Ultrasound has been proven successful in many wastewater applications including lagoons, secondary clarifiers, EQ basins, effluent tanks and in water plants at reservoirs and basins. / Siêu âm đã được chứng minh thành công trong nhiều ứng dụng như: xử lý nước thải hồ sinh học, bể lắng thứ cấp, lưu vực EQ, bể chứa nước thải và trong các nhà máy nước tại hồ chứa và sông, hồ, hồ bơi, sân Golf...

1.2. Quattro-DB® Control Algae / Máy xử lý tảo ao hồ bằng sóng siêu âm Quattro-DB®

Quattro-DB products provide an environmentally friendly solution to treat algae in lakes, drinking water reservoirs, waste water and other applications by making use of ultrasonic technology. Our continuous water quality monitoring systems can move our customers towards more effective water quality management throughout in the world. / Máy xử lý tảo ao hồ Quattro-DB cung cấp một giải pháp thân thiện với môi trường để xử lý tảo trong hồ, hồ chứa nước uống, nước thải và các ứng dụng khác bằng cách sử dụng công nghệ siêu âm. Hệ thống giám sát chất lượng nước liên tục của chúng tôi có thể thúc đẩy khách hàng hướng tới việc quản lý chất lượng nước hiệu quả hơn trên toàn thế giới.

The science behind the technology means our devices figure out which frequency of ultrasound would be most efficient for water purification, thus preventing algae from reappearing. Our Ultra Sonic Algae Control Units are the most advanced method of control for algae and bio film on the market today. / Khoa học đằng sau công nghệ này có nghĩa là các thiết bị của chúng tôi tìm ra tần số sóng siêu âm nào hiệu quả nhất để lọc nước, do đó ngăn ngừa tảo xuất hiện trở lại. Thiết bị kiểm soát tảo siêu âm của chúng tôi là phương pháp kiểm soát tảo và màng sinh học tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay.

With 360 degrees of transmission and an effective range of up to 120 surface acres, The WORLDWIDE patented Quattro-DB algae-management transducer is perfect for controlling algae in larger bodies of water. The Quattro-DB algae-management transducer is also particularly effective in biofilm removal, separating and destroying bacterial colonies that adhere to surfaces within bodies of water. / Với khả năng truyền 360 độ và phạm vi hiệu quả lên tới 120 mẫu Anh bề mặt, đầu dò quản lý tảo Quattro-DB được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới là hoàn hảo để kiểm soát tảo trong các vùng nước lớn hơn. Đầu dò quản lý tảo Quattro-DB cũng đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ màng sinh học, tách và tiêu diệt các khuẩn lạc vi khuẩn bám dính trên bề mặt trong các vùng nước.

 • 360-degree signal pattern multi-frequency ultrasonic patterns / Máy xử lý tảo ao hồ Quattro-DB có thể xử lý tảo 360 độ xung quanh thiết bị, là thiết bị siêu âm đa tần số (với hơn 2000 tần số khác nhau được tự động thay đổi, xử lý hầu hết các loại tảo có trong nước)
 • Wireless and Serial communications with programmable scheduling and monitoring / Kết nối mạng không dây với khả năng lập kế hoạch và giám sát trực tiếp bằng app trên điện thoại.
 • Coverage up to 120 surface area acres per unit for blue-green algae / Diện tích xử lý lên tới 120 mẫu Anh (485,000m2 hoặc đường kính xử lý từ thiết bị là 800m) diện tích bề mặt trên mỗi đơn vị đối với tảo xanh lam
 • Coverage up to 17.5 surface acres for green algae / Diện tích xử lý lên tới 17.5 mẫu Anh (68,000m2 hoặc đường kính xử lý từ thiết bị là 300m) diện tích bề mặt trên mỗi đơn vị đối với tảo xanh lục, tảo cát...
 • Biofilm removal up to 2.8 surface acres / Loại bỏ màng sinh học lên tới 2,8 mẫu Anh (11,300m2)
 • Compatible with Hydro BioScience® land-based and SolaRaft-based algae management systems / Tương thích với các hệ thống quản lý tảo trên đất liền và SolaRaft của Hydro BioScience®
 • Reduces or eliminates biofilm / Giảm hoặc loại bỏ màng sinh học.
 • Helps lower pH levels / Giúp giảm độ pH.

1.3. Mezzo-DB® Control Algae / Máy xử lý tảo ao hồ Mezzo-DB®

Narrow or smaller bodies of water call for specialized solutions. The Mezzo-DB™ algae management transducer is the most advanced ultrasonic algae management transducers of its coverage type available on the market. Each transducer unit uses a focused directional pattern that makes it ideal for smaller bodies of water or where directional patterns are necessary to avoid sending ultrasonic waves where you don’t want or need them. / Các vùng nước hẹp hoặc nhỏ hơn cần có các giải pháp chuyên dụng. Đầu dò quản lý tảo Mezzo-DB™ là đầu dò quản lý tảo siêu âm tiên tiến nhất thuộc loại phủ sóng hiện có trên thị trường. Mỗi bộ chuyển đổi sử dụng một mẫu định hướng tập trung khiến nó trở nên lý tưởng cho các vùng nước nhỏ hơn hoặc những nơi cần có mẫu định hướng để tránh gửi sóng siêu âm đến những nơi bạn không muốn hoặc không cần đến chúng.

 • Wireless and Serial communications with programmable scheduling and monitoring / Kết nối mạng không dây với khả năng lập kế hoạch và giám sát trực tiếp bằng app trên điện thoại.
 • Bi-directional signal pattern / Máy diệt tảo Mezzo-DB có khả năng xử lý hai chiều (180 độ)
 • Multi-frequency ultrasonic patterns / Máy siêu âm diệt tảo Mezzo-DB có thể xử lý tảo với hơn 2000 tần số liên tục thay đổi.
 • Coverage up to 75 meters in each direction / Phạm vi phủ sóng lên tới 75 mét mỗi hướng
 • Compatible with Hydro BioScience, LLC land-based and pontoon-based algae management systems. / Tương thích với các hệ thống quản lý tảo trên đất liền và trên cầu phao của Hydro BioScience, LLC
 • Reduces or eliminates biofilm / Giảm hoặc loại bỏ màng sinh học
 • Helps lower pH levels / Giúp giảm độ pH

1.4. Included in your Algae Management System(s) / Các option đi kèm trong Máy xử lý tảo ao hồ Quattro-DB® và Mezzo-DB®

 • Power Supply Options / Tùy chọn nguồn cung cấp điện: 220V, 12, 24V, Năng lượng mặt trời.
 • Warning/Position Flag / Cờ cảnh báo/vị trí
 • High Visibility Buoy | Optional Harsh Environment and Low Visibility / Phao có tầm nhìn cao | tùy chọn lắp đặt Môi trường khắc nghiệt và tầm nhìn thấp
 • 316 Stainless Steel Hardware / Phần cứng bằng thép không gỉ 316
 • 2 Meter Premium Quality Cable with custom cut options available up to 300 meters. / Cáp chất lượng cao cấp dài 2 mét với các tùy chọn cắt tùy chỉnh có sẵn lên đến 300 mét.
1.5. MyQuattro™ / Ứng dụng quản lý Máy xử lý tảo ao hồ trên điện thoại MyQuattro™

MyQuattro™ app available now on Android. Coming soon for iOS. In just a few taps, you’ll be able to set up, monitor and maintain your intelligent algae remediation system(s), anywhere internet is available. / Ứng dụng MyQuattro™ hiện có sẵn trên Android. Sắp có cho iOS. Chỉ trong một vài thao tác, bạn sẽ có thể thiết lập, giám sát và bảo trì (các) hệ thống xử lý tảo thông minh của mình ở bất kỳ nơi nào có internet.

 • Manage up to 128 sonic heads / Quản lý tới 128 máy diệt tảo.
 • Monitor output voltage/operational conditions / Giám sát điện áp đầu ra/điều kiện hoạt động
 • Monitor internal temperature / Theo dõi nhiệt độ bên trong
 • Remotely turn the system on/off with just a tap / Bật/tắt hệ thống từ xa chỉ bằng một cú chạm
 • Schedule on/off cycles / Lên lịch chu kỳ bật/tắt

The Quattro-DB® is a state of the art device by Hydro BioScience® for algae and biofilm control. The Quattro–DB offers features not found before in these types of devices. A radial sound output is achieved with two piezo sound emitters that can operate in two different bandwidths for better control of green algae and diatoms in the lower bandwidth and blue-green algae in the higher bandwidth, all accomplished with one device. / Máy diệt tảo Quattro-DB® là thiết bị hiện đại của Hydro BioScience® để kiểm soát tảo và màng sinh học. Quattro–DB cung cấp các tính năng chưa từng có trong các loại thiết bị này trước đây. Đạt được âm thanh phát ra xuyên tâm nhờ hai bộ phát âm thanh áp điện có thể hoạt động ở hai băng thông khác nhau để kiểm soát tốt hơn tảo lục và tảo cát ở băng thông thấp hơn và tảo lục lam ở băng thông cao hơn, tất cả đều được thực hiện bằng một thiết bị.

The device works in harmony with aquatic wildlife (fish and animals), aquatic plants, bio-solids and planktonic organisms other than algae. / Thiết bị hoạt động hài hòa với động vật hoang dã dưới nước (cá và động vật), thực vật thủy sinh, chất rắn sinh học và sinh vật phù du khác ngoài tảo.

Since the device can control biofilm formation on cleaned surfaces, you may notice surfaces near the device remain clean for long periods after being initially cleaned. This is due to inhibiting anaerobic bacterial colonization due to their sensing the ultrasonic signature as water turbulence. Fungi (eg. Pythium) and bacteria with gas vesicles will also be controlled by the device by causing them to lose buoyancy. / Vì thiết bị có thể kiểm soát sự hình thành màng sinh học trên các bề mặt đã được làm sạch nên bạn có thể nhận thấy các bề mặt gần thiết bị vẫn sạch sẽ trong thời gian dài sau khi được làm sạch ban đầu. Điều này là do ức chế sự xâm nhập của vi khuẩn kỵ khí do chúng cảm nhận được dấu hiệu siêu âm là sự nhiễu loạn của nước. Nấm (ví dụ Pythium) và vi khuẩn có túi khí cũng sẽ được thiết bị kiểm soát bằng cách khiến chúng mất đi độ nổi.

The device creates ultrasonic frequencies that cover two important bandwidth areas where algae can be controlled via critical structural resonance similar to the way a crystal glass can be broken by the right sound pitch. Ultrasound works as the force to cause these internal vibrations in algae cells or in organelles inside the algae cells that disable them. / Thiết bị này tạo ra các tần số siêu âm bao phủ hai vùng băng thông quan trọng, nơi tảo có thể được kiểm soát thông qua sự cộng hưởng cấu trúc tới hạn, tương tự như cách một tấm thủy tinh pha lê có thể bị phá vỡ bởi cường độ âm thanh phù hợp. Siêu âm hoạt động như một lực gây ra những rung động bên trong này trong tế bào tảo hoặc trong các bào quan bên trong tế bào tảo làm vô hiệu hóa chúng.

2. Frequently Asked Questions / Các câu hỏi thường gặp về xử lý tảo bằng sóng siêu âm
2.1. How does ultrasound work? / Nguyên tắc hoạt động của sóng siêu âm

We use scientifically proven ultrasonic frequencies to control many types of algae. A very common differentiation is between green algae and toxic cyanobacteria, which are also known as blue-green algae.Chúng tôi sử dụng tần số siêu âm đã được khoa học chứng minh để kiểm soát nhiều loại tảo. Một sự khác biệt rất phổ biến là giữa tảo xanh và vi khuẩn lam độc hại, còn được gọi là tảo xanh lam.

Blue-green algae and some green algae are capable of travelling through the water vertically due to their possession of gas vesicles. The ultrasonic sound waves create an ultrasonic pressure in the top layer of the water.Tảo xanh lam và một số tảo xanh có khả năng di chuyển trong nước theo chiều dọc do chúng sở hữu các túi khí. Các sóng âm siêu âm tạo ra một áp lực siêu âm ở lớp trên cùng của nước, phá vỡ các túi khí. 

This ultrasonic sound barrier prevents the algae from rising to the surface and absorbing light for photosynthesis. Therefore, algae are no longer capable of growing further. Hàng rào âm thanh siêu âm này ngăn không cho tảo nổi lên bề mặt và hấp thụ ánh sáng để quang hợp. Do đó, tảo không còn khả năng phát triển hơn nữa.

Tảo sẽ chết trong khi thành tế bào vẫn còn nguyên vẹn, ngăn chặn sự giải phóng độc tố từ tảo vào nước. Tảo sẽ chìm xuống đáy hồ chứa nước và bị suy thoái bởi vi khuẩn đáy hồ. / The algae will die while the cell wall remains intact, preventing the release of toxins from the algae into the water. The algae will sink to the bottom of the water reservoir and are degraded by the bacteria present.

Ultrasound kills and controls algae in two ways: / Siêu âm tiêu diệt và kiểm soát tảo theo hai cách:

 • Blue/green algae: Ultrasound hits the harmonic frequency of the gas vesicles (vacuoles) inside the blue/green algal cell and pops them. This causes the algal cell to sink to the bottom of the body of water. There, out of the direct sunlight, it cannot photosynthesize and it begins to starve and become weak. The bacteria at the bottom of the body of water then consume the blue/green algal cells. / Tảo xanh lam/xanh lục: Siêu âm chạm vào tần số hài hòa của các túi khí (không bào) bên trong tế bào tảo xanh lam/xanh lục và làm bật chúng ra. Điều này làm cho tế bào tảo chìm xuống đáy nước. Ở đó, không có ánh nắng trực tiếp, nó không thể quang hợp và bắt đầu đói và yếu đi. Sau đó, vi khuẩn ở đáy nước sẽ tiêu thụ các tế bào tảo xanh lam/xanh lục.

 • Other algae: Ultrasound hits the harmonic frequencies of the chemical bond that adhere the cytoplasm to the cell walls. When this happens the cytoplasm inside the cell visibly contracts away from the cell walls. In this state the cell can neither consume any food nor get rid of any waste. The cell starves to death over time. / Các loại tảo khác: Siêu âm chạm vào tần số hài hòa của liên kết hóa học gắn tế bào chất với thành tế bào. Khi điều này xảy ra, tế bào chất bên trong tế bào sẽ co lại một cách rõ ràng khỏi thành tế bào. Ở trạng thái này, tế bào không thể tiêu thụ bất kỳ thực phẩm nào cũng như không thể loại bỏ bất kỳ chất thải nào. Tế bào chết đói theo thời gian.

2.2. Does it have any effect upon fish or other aquatic wildlife? / Máy siêu âm diệt tảo có ảnh hưởng gì đến cá hoặc động vật hoang dã dưới nước khác không?

 • Ultrasound is safe for use with other aquatic life including fish, frogs, snakes, turtles, and even otters. In fact, ultrasonic devises are being used in installations at fish farms and in koi ponds to save fish from the toxic effects of algae. / Siêu âm an toàn khi sử dụng với các sinh vật thủy sinh khác bao gồm cá, ếch, rắn, rùa và thậm chí cả rái cá. Trên thực tế, các thiết bị siêu âm đang được sử dụng trong lắp đặt tại các trang trại nuôi cá và trong ao cá koi để cứu cá khỏi tác động độc hại của tảo.
 • Tác dụng của các sản phẩm kiểm soát tảo siêu âm của Quattro-DB đã được thử nghiệm bởi các trường đại học khác nhau và được chứng minh là an toàn cho cá, thực vật, động vật phù du và côn trùng. / The effects of our ultrasonic algae control products have been tested by various universities and are proven to be safe for fish, plants, zooplankton, and insects.

2.3. Will it kill duckweed, water meal, milfoil or cattails? / Nó có giết chết bèo tấm, bột nước, dầu ăn hay cỏ đuôi mèo không?

 • Ultrasound only kills and controls algae and has no effect on either beneficial or invasive species of aquatic plants. / Siêu âm chỉ tiêu diệt và kiểm soát tảo và không có tác dụng đối với các loài thực vật thủy sinh có ích hoặc xâm lấn.

2.4. How long does the unit take to work? / Đơn vị mất bao lâu để làm việc?

 • Typically, you will start to see a significant change in the pond’s algae color (from green to brown) in 3 to 4 weeks, or less. In a water body with thick algae, and/or very high nutrient levels, a complete kill may take as long as 4 to 5 weeks. During this time, as the algae dies, it will turn brown and may remain floating on the surface or just sink to the bottom depending on the species. We recommend removing any dead brown algae floating on the water. / Thông thường, bạn sẽ bắt đầu thấy sự thay đổi đáng kể về màu tảo trong ao hồ (từ xanh sang nâu) sau 3 đến 4 tuần hoặc ít hơn. Ở vùng nước có tảo dày và/hoặc hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao, việc tiêu diệt hoàn toàn có thể mất từ 4 đến 5 tuần. Trong thời gian này, khi tảo chết, nó sẽ chuyển sang màu nâu và có thể nổi trên bề mặt hoặc chìm xuống đáy tùy theo loài. Chúng tôi khuyên bạn nên loại bỏ tảo nâu chết nổi trên mặt nước.
 • When the water appears clear after the initial algae kill, you may get a secondary algae bloom. This happens because sunlight can now reach the bottom, residual algae allowing spores to germinate. Do not be concerned. Leave your ultrasonic device in the water and it will kill and control the secondary bloom as well. This kill/bloom sequence may repeat two or three times as the “reservoir” of spores is exhausted. After that, the water should stay clear. Major rain events can sometimes reintroduce spores that will result in an algae bloom. Leave the ultrasonic device in place and it will kill subsequent blooms. / Khi nước có vẻ trong sau lần diệt tảo ban đầu, tảo có thể nở hoa thứ cấp. Điều này xảy ra vì ánh sáng mặt trời bây giờ có thể chạm tới đáy, tảo còn sót lại tạo điều kiện cho bào tử nảy mầm. Đừng lo lắng. Để thiết bị siêu âm của bạn trong nước và nó cũng sẽ giết chết và kiểm soát sự nở hoa thứ cấp. Trình tự diệt/nở hoa này có thể lặp lại hai hoặc ba lần khi “kho” bào tử cạn kiệt. Sau đó, nước phải trong. Các trận mưa lớn đôi khi có thể tái tạo các bào tử dẫn đến tảo nở hoa. Để thiết bị siêu âm tại chỗ và nó sẽ giết chết những bông hoa tiếp theo.

2.5. How expensive is it to operate? / Chi phí vận hành là bao nhiêu?

 • Ultrasound is very inexpensive to operate because it only uses approximately 10 watts of power. That’s like running a small light bulb in your home. / Hoạt động siêu âm rất tốn kém vì nó chỉ sử dụng công suất khoảng 10 watt. Điều đó giống như chạy một bóng đèn nhỏ trong nhà bạn.

2.6. What type of power is needed? / Cần loại năng lượng nào?

 • AC 85 to 240 Volts, 50 or 60 Hz compatible. DC 24 Volts. Each power supply can support 2 ultrasonic units. Solar panels are available. / AC 85 đến 240 Volts, tương thích 50 hoặc 60 Hz. DC 24V. Mỗi nguồn điện có thể hỗ trợ 2 đơn vị siêu âm. Tấm pin mặt trời có sẵn.

3. The Advantages of our Technology / Ưu điểm của Công nghệ của chúng tôi

 • Each Quattro-DB system has an ultrasonic treatment range up to diameter 300 meter. / Mỗi hệ thống diệt tảo Quattro-DB có phạm vi xử lý siêu âm lên lên hầu hết các loại tảo với đường kính xử lý 300 mét.

 • Ultrasound refers to sound waves with frequencies higher than the upper audible limit of human hearing (20 kHz). At specific frequencies, these sound waves can be used to control algae growth. There’s a distinction between high-power ultrasound that causes cavitation and the low-power ultrasound used by Hydro BioScience. Cavitation is a result of the formation of micro-bubbles that collapse, generating intense heat. Since cavitation may cause cell lysis, it’s not a recommended water treatment method. / Siêu âm đề cập đến các sóng âm thanh có tần số cao hơn giới hạn âm thanh trên của thính giác con người (20 kHz). Ở các tần số cụ thể, các sóng âm thanh này có thể được sử dụng để kiểm soát sự phát triển của tảo. Có sự khác biệt giữa sóng siêu âm công suất cao gây ra hiện tượng tạo bọt khí và sóng siêu âm công suất thấp mà Hydro BioScience sử dụng. Xâm Thực (Cavitation) là kết quả của sự hình thành các bong bóng siêu nhỏ, vỡ ra, tạo ra nhiệt độ cao. Vì sự xâm thực có thể gây ly giải tế bào nên đây không phải là phương pháp xử lý nước được khuyến nghị.

Microcystis with gas vesicles collapsed from ultrasound / Hình hiển thị trên kính hiểm vị Tảo bị vỡ bong bóng khí bởi sóng siêu âm từ máy diệt tảo Quattro-DB, sau đó tảo sẽ chìm xuống

 • Our devices emit low-power ultrasound waves in the top water layer, generating a constant pressure cycle around the algal cells. This interferes with the algae’s buoyancy regulation, preventing them from accessing sunlight and nutrients. As a result, they can’t perform photosynthesis and sink to the bottom, where they decompose naturally without releasing harmful toxins. No aquatic organisms, animals, or humans are harmed in the process. / Các thiết bị diệt tảo Quattro-DB phát ra sóng siêu âm công suất thấp ở lớp nước trên cùng, tạo ra một chu kỳ áp suất không đổi xung quanh các tế bào tảo. Điều này cản trở quy chế nổi của tảo (đồng thời vỡ bong bóng khí), ngăn chúng tiếp cận với ánh sáng mặt trời và chất dinh dưỡng. Do đó, chúng không thể thực hiện quang hợp và chìm xuống đáy, nơi chúng phân hủy tự nhiên mà không giải phóng các chất độc có hại. Không có sinh vật, động vật hoặc con người dưới nước nào bị tổn hại trong quá trình này.

4. Control Green Algae and Cyanobacteria (Blue Green Algae) Without Chemicals / Kiểm soát tảo xanh và vi khuẩn lam (Tảo xanh) không cần hóa chất

 • Quattro-DB® ultrasonic algae control uses no chemicals and has proven to be effective in tanks, lakes, reservoirs and more. It’s been successfully used at power plants, golf courses, botanical gardens, water and wastewater treatment plants, marinas, and other personal and commercial installations. It lowers pH and TSS! / Kiểm soát tảo siêu âm Quattro-DB® không sử dụng hóa chất và đã được chứng minh là có hiệu quả trong bể, hồ, bể chứa, v.v. Nó đã được sử dụng thành công tại các nhà máy điện, sân gôn, vườn thực vật, nhà máy xử lý nước và nước thải, bến du thuyền cũng như các công trình lắp đặt cá nhân và thương mại khác. Nó làm giảm độ pH và TSS!

 • Floating just below the surface, the device operates 24-hours a day providing coverage for up to 17 acres for green algae and up to 124 acres for blue green algae, depending on species and conditions. / Máy diệt tảo Quttro-DB nổi ngay dưới bề mặt, thiết bị hoạt động 24 giờ một ngày, cung cấp phạm vi phủ sóng lên tới 17 mẫu Anh cho tảo xanh và lên tới 124 mẫu cho tảo xanh lam, tùy thuộc vào loài và điều kiện.
 • Multiple units can be installed for larger applications. They is easy to install, requires almost no maintenance and uses less than 18 watts of power. / Nhiều đơn vị có thể được cài đặt cho các ứng dụng lớn hơn. Chúng rất dễ cài đặt, hầu như không cần bảo trì và sử dụng nguồn điện dưới 18 watt.
 • The units are available in a range of sizes and can be used individually or as multiples for larger water bodies or to fill in areas where signal shading is experienced. / Các thiết bị này có sẵn với nhiều kích cỡ khác nhau và có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc theo bội số cho các vùng nước lớn hơn hoặc để lấp đầy các khu vực có bóng râm tín hiệu.
 • The Quattro-DB® device, like all ultrasonic devices, is a “line of sight” technology. Ultrasonic sound waves will not go around corners or navigate around islands that may be in your body of water, affecting the efficiency of algae control in ponds and lakes. In such circumstances, additional units are used to cover the “blind spots”. Ultrasonic sound waves reflect or bounce off hard surroundings, such as concrete, rip-rap, and large rocks (see below). / Thiết bị Quattro-DB®, giống như tất cả các thiết bị siêu âm, là công nghệ “đường ngắm”. Sóng âm siêu âm sẽ không đi vòng quanh các góc hoặc di chuyển xung quanh các hòn đảo có thể nằm trong vùng nước của bạn, ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát tảo trong ao hồ. Trong những trường hợp như vậy, các đơn vị bổ sung được sử dụng để che các “điểm mù”. Sóng âm siêu âm phản xạ hoặc bật ra khỏi môi trường cứng xung quanh, chẳng hạn như bê tông, đá rách và đá lớn (xem bên dưới).

5. Real-time Water Quality Monitoring Giám sát chất lượng nước theo thời gian thực với phao quan trắc SolaRaft-iQBD™

 • System and modules designed to IP67/68 protection / Hệ thống và mô-đun được thiết kế để bảo vệ IP67/68
 • High efficiency solar controller with intelligent wireless & serial communications. / Bộ điều khiển năng lượng mặt trời hiệu quả cao với truyền thông có dây và không dây thông minh.
 • High Energy Density, ultra-light weight battery with Energy Status indicator & capacity reporting. / Mật độ năng lượng cao, pin trọng lượng siêu nhẹ có chỉ báo Trạng thái năng lượng & báo cáo dung lượng.
 • Ample energy collection from dual high wattage solar panels and increased battery storage capacity allows the SolaRaft-iQBD™ to properly power the water quality monitoring system and up to two Mezzo-DB® or Quattro-DB® Ultrasonic Algae Control Transducers. / Việc thu thập năng lượng dồi dào từ các tấm pin mặt trời kép công suất cao và dung lượng lưu trữ pin tăng lên cho phép SolaRaft-iQBD™ cung cấp năng lượng phù hợp cho hệ thống giám sát chất lượng nước và tối đa hai Đầu dò kiểm soát tảo siêu âm Mezzo-DB® hoặc Quattro-DB®.

 • The SolaRaft-iQBD™ buoy is also available without telemetry or water quality monitoring. / Phao qan trắc chất lượng nước SolaRaft-iQBD™ cũng được cung cấp mà không cần đo từ xa hoặc giám sát chất lượng nước.
 • Our buoy system is highly configurable for many applications. / Hệ thống phao của chúng tôi có cấu hình cao cho nhiều ứng dụng.
 • Wireless and Cellular communications antenna. / Ăng-ten truyền thông không dây và di động.
 • Coast Guard approved beacon. / Cảnh sát biển đã phê duyệt đèn hiệu.
 • High energy density, high efficiency, solar panels with flip access. / Mật độ năng lượng cao, hiệu suất cao của tấm pin mặt trời.
 • Sturdy side panels with hand lift access holes. / Mặt bên chắc chắn với các lỗ nâng tay.
 • Lightweight, Hydro-Dynamic Instrumentation Yellow, Impact Resistant Buoy. / Phao nhẹ, thủy động lực màu vàng, chống va đập.

 • The SolaRaft-iQBD™ product was designed specifically to provide real time, solar powered water analysis while addressing affordability by reducing weight and size, compared to similar products, to reduce shipping and transportation costs to a bare minimum. Reduction of labour, materials, and improvements to electrical operational efficiency all combine to further reduce costs. / Phao quan trắc chất lượng nước SolaRaft-iQBD™ được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng phân tích nước sử dụng năng lượng mặt trời theo thời gian thực, đồng thời giải quyết khả năng chi trả bằng cách giảm trọng lượng và kích thước so với các sản phẩm tương tự, nhằm giảm chi phí vận chuyển đến mức tối thiểu. Giảm nhân công, vật liệu và cải thiện hiệu suất vận hành điện đều kết hợp với nhau để giảm chi phí hơn nữa.
 • Our state of the art, water quality monitoring system, guarantees an uncompromising level of quality – much more for much less AND a 6-month Real-Time Water Analysis Data Monitoring subscription is included with system purchase. / Hệ thống giám sát chất lượng nước hiện đại của chúng tôi đảm bảo mức chất lượng vượt trội – nhiều hơn nữa với chi phí thấp hơn VÀ đăng ký Giám sát dữ liệu phân tích nước theo thời gian thực trong 6 tháng được bao gồm khi mua hệ thống.

 • The rich features of the SolaRaft-iQBD™ provide real-time, water quality monitoring that is easily accessible from any smartphone or computer. With outstanding performance, the SolaRaft-iQBD™ delivers cloud based wireless cellular access to the following options: / Các tính năng phong phú của SolaRaft-iQBD™ cung cấp khả năng giám sát chất lượng nước theo thời gian thực và có thể truy cập dễ dàng từ bất kỳ điện thoại thông minh hoặc máy tính nào. Với hiệu suất vượt trội, SolaRaft-iQBD™ cung cấp khả năng truy cập di động không dây dựa trên đám mây vào các tùy chọn sau:
 • Temperature
 • Conductivity/Salinity/TDS
 • pH/ORP
 • Ammonia
 • Nitrates
 • Dissolved Oxygen
 • Turbidity
 • Chlorophyll-A
 • Blue-Green Algae
 • Other Sensors Available

VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0972.799.995 để được tư vấn giải pháp tốt nhất.

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn