THIẾT BỊ LỌC LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG ELFI - ITALY

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

THIẾT BỊ LỌC LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG ELFI - ITALY

ELFI _  AUTOMATIC SELF CLEANING WATER FILTERS

Nhà sản xuất: ELFI Filtration - Italy 

Links down brochure Bộ lọc tự làm sạch ELFI Filtration

Links Datasheet bộ lọc tự làm sạch ELFI cho Drinking Water

Links Datasheet bộ lọc tự làm sạch ELFI cho Industrial

Type: SCR O Series, SCR L Series, SP O Series, SP L Series, MSCR-PP Series...

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức sản phẩm THIẾT BỊ LỌC LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG ELFI - Italy tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

1. WHY CHOOSE ELFI? / TẠI SAO CHỌN THIẾT BỊ LỌC LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG ELFI?

When it comes to water filtration and self cleaning filter design, ELFI is first in its class. Our automatic water filtration systems are self cleaning, low-maintenance and ensure continuous operation to your water system throughout each cleaning cycle. ELFI’s design and applications engineers work closely with you in the filter selection process clear through to the installation and startup of your filter. / Khi nói đến thiết kế lọc nước và bộ lọc tự làm sạch, ELFI đứng đầu trong phân khúc. Hệ thống lọc nước tự động của chúng tôi có khả năng tự làm sạch, ít bảo trì và đảm bảo hệ thống nước của bạn hoạt động liên tục trong mỗi chu kỳ làm sạch. Các kỹ sư thiết kế và ứng dụng của ELFI làm việc chặt chẽ với bạn trong quá trình lựa chọn bộ lọc rõ ràng cho đến cài đặt và khởi động bộ lọc của bạn.

ELFI produces filtering systems with a variety of materials in order to meet any kind of process need. Our standard production focuses on the most frequent filtration degrees for application in self-cleaning filtration from 800 μm to 25 μm.There is an increasing number of applications requiring filters that can operate even below these values down to 1μm. / ELFI sản xuất các hệ thống lọc với nhiều loại vật liệu khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu quy trình. Sản xuất tiêu chuẩn của chúng tôi tập trung vào các cấp độ lọc thường xuyên nhất để ứng dụng trong quá trình lọc tự làm sạch từ 800 μm đến 25 μm. Ngày càng có nhiều ứng dụng yêu cầu các bộ lọc có thể hoạt động ngay cả dưới các giá trị này xuống 1 μm.

Many facilities require automated solids filtration solutions. Engineering specifications for Water Treatment Plants, Wastewater Treatment Plants, Irrigation Systems, HVAC Systems for Universities, Hospitals & Data Centers, Desalination Plants, Industrial Cooling Towers, and more, include equipment to reliably remove solids from process and effluent streams./ Nhiều cơ sở yêu cầu giải pháp lọc chất rắn tự động. Thông số kỹ thuật cho các nhà máy xử lý nước, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tưới tiêu, hệ thống HVAC cho trường đại học, bệnh viện & trung tâm dữ liệu, nhà máy khử muối, tháp làm mát công nghiệp, v.v., bao gồm thiết bị để loại bỏ chất rắn khỏi quy trình và dòng thải một cách đáng tin cậy.

At ELFI Filtration, we scour specifications for pertinent details and propose equipment that addresses the needs of the application. We propose simple, robust, easy-to-service and economical filtration options. / Tại ELFI Filtration, chúng tôi tìm kiếm các thông số kỹ thuật để biết các chi tiết thích hợp và đề xuất thiết bị đáp ứng nhu cầu của ứng dụng. Chúng tôi đề xuất các tùy chọn lọc đơn giản, mạnh mẽ, dễ bảo dưỡng và tiết kiệm.

ELFI engineers are always trying to find ways to improve the robustness of typical wear parts. Research is conducted on filters in test conditions that simulate the most adverse real-world operating environments. The in-house testing has the goal of ongoing R & D to contribute to design upgrades. By subjecting equipment to the harshest environments possible, engineers are able to design for long-lasting component life. Test units are operated in a high pressure, high solids system using water that contains abrasive particles such as sand and silica. The continuous backwash test guarantees high-performance and durability of filter components even during upset conditions.  The rigorous testing is used to ensure that ELFI equipment will not suffer during seasonal/periodic spikes in particle loading that may force the filter into high frequency cleaning. / Các kỹ sư của ELFI luôn cố gắng tìm cách cải thiện độ bền của các bộ phận hao mòn điển hình. Nghiên cứu được thực hiện trên các bộ lọc trong điều kiện thử nghiệm mô phỏng các môi trường vận hành thực tế bất lợi nhất. Thử nghiệm nội bộ có mục tiêu là R & D liên tục để góp phần nâng cấp thiết kế. Bằng cách đặt thiết bị trong môi trường khắc nghiệt nhất có thể, các kỹ sư có thể thiết kế để có tuổi thọ linh kiện lâu dài. Các đơn vị thử nghiệm được vận hành trong một hệ thống có áp suất cao, chất rắn cao, sử dụng nước có chứa các hạt mài mòn như cát và silica. Thử nghiệm rửa ngược liên tục đảm bảo hiệu suất cao và độ bền của các thành phần bộ lọc ngay cả trong điều kiện khó chịu. Quá trình kiểm tra nghiêm ngặt được sử dụng để đảm bảo rằng thiết bị ELFI sẽ không bị ảnh hưởng khi tải hạt theo mùa / định kỳ có thể buộc bộ lọc phải làm sạch với tần số cao.

2. WHAT IS A SELF-CLEANING FILTER? THIẾT BỊ LỌC LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG LÀ GÌ?

A self-cleaning strainer (or self-cleaning filter) is a type of water filter which utilizes system pressure to clean itself. ELFI self cleaning filter will remove unwanted particles from a water source in the 1-3,000 micron range and at flow rates ranging from 1m3/h up to many thousands of m3/h in large applications. Self-cleaning strainers save users money on water, energy, maintenance and equipment replacement. They are often referred to as automatic self-cleaning strainers because unlike many systems, the technology requires no routine maintenance. For example, an automatic self-cleaning strainer, will not require constant change outs and system shutdowns like a bag or cartridge filter. In a self-cleaning strainer, basic bi-annual or annual inspection (depending on particle load) replaces the need for daily, weekly or monthly shutdowns. / Bộ lọc tự làm sạch (hoặc bộ lọc tự làm sạch) là một loại bộ lọc nước sử dụng áp lực hệ thống để tự làm sạch. Bộ lọc tự làm sạch ELFI sẽ loại bỏ các hạt không mong muốn khỏi nguồn nước trong phạm vi 1-3.000 micron và ở tốc độ dòng chảy từ 1m3/giờ đến nhiều ngàn m3/giờ trong các ứng dụng lớn. Bộ lọc tự làm sạch giúp người dùng tiết kiệm tiền nước, năng lượng, bảo trì và thay thế thiết bị. Chúng thường được gọi là bộ lọc tự làm sạch tự động vì không giống như nhiều hệ thống, công nghệ này không yêu cầu bảo trì định kỳ. Ví dụ, một bộ lọc tự làm sạch tự động, sẽ không yêu cầu thay đổi liên tục và tắt hệ thống như bộ lọc túi hoặc lọc catridgee. Trong bộ lọc tự làm sạch, việc kiểm tra cơ bản hai năm một lần hoặc hàng năm (tùy thuộc vào tải trọng hạt) thay thế nhu cầu tắt máy hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

In a self-cleaning strainer, a rigid cylinder screen strains particles from a water source, trapping debris on the inside. This layer of buildup causes differential pressure across the inlet and outlet. A controller monitors the filter and opens a valve and motor when it senses adequate differential pressure. This creates rapid flow through the internal cleaning apparatus, which vacuums buildup from the screen and expels it. / Trong một lưới lọc tự làm sạch, một lưới lọc hình trụ cứng làm căng các hạt từ nguồn nước, giữ lại các mảnh vụn bên trong. Lớp tích tụ này gây ra chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra. Bộ điều khiển giám sát bộ lọc và mở van và động cơ khi nó cảm nhận được áp suất chênh lệch thích hợp. Điều này tạo ra dòng chảy nhanh qua thiết bị làm sạch bên trong, hút các cặn lơ lửng khỏi lưới lọc và loại bỏ nó.

Efficient, reliable, and sustainable, ELFI Filtration’s automatic self cleaning water filters are more cost-effective, produce less wastewater, and will not interrupt main system flow during the cleaning cycle. / Hiệu quả, đáng tin cậy và bền vững, bộ lọc nước tự động làm sạch của ELFI Filtration tiết kiệm chi phí hơn, tạo ra ít nước thải hơn và sẽ không làm gián đoạn dòng chảy của hệ thống chính trong chu trình làm sạch.

Low-maintenance, high-efficiency and dependability define ELFI’s advantage in self-cleaning water filters. / Bảo trì thấp, hiệu quả cao và đáng tin cậy xác định lợi thế của ELFI trong các bộ lọc nước tự làm sạch.

ELFI Filtration provide efficient, reliable and sustainable solutions to industrial, irrigation and municipal applications. A ELFI automatic self-cleaning water filter will save time, water, and money. /  ELFI cung cấp các giải pháp hiệu quả, đáng tin cậy và bền vững cho các ứng dụng công nghiệp, thủy lợi và thành phố. Bộ lọc nước tự làm sạch tự động ELFI sẽ tiết kiệm thời gian, nước và tiền bạc.

ELFI offers automatic self-cleaning filter systems in a wide range of sizes, orientations, and to varying degrees of filtration in order to accommodate any demand. Custom self cleaning filter design solutions are available for unique applications. / ELFI cung cấp các hệ thống lọc tự làm sạch tự động với nhiều kích cỡ, hướng và mức độ lọc khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu. Các giải pháp thiết kế bộ lọc tự làm sạch tùy chỉnh có sẵn cho các ứng dụng độc đáo.

AUTOMATIC BACKWASH DOES NOT INTERRUPT SYSTEM FLOW / TỰ ĐỘNG BACKWASH KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI LƯU LƯỢNG VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG
A unique characteristic of self-cleaning strainers is that the backwash cycle does not require the entire system flow to stop and reverse, as is the case for many other types of filters. Instead, a point-of-suction backwash reverses flow across the screen only directly in front of suction nozzles. This allows the cleaning mechanism to scan and clean the screen incrementally without disrupting the main flow through the filter.
/ Một đặc điểm độc đáo của bộ lọc tự làm sạch là chu trình rửa ngược không yêu cầu toàn bộ lưu lượng của hệ thống dừng lại và rửa ngược, như trường hợp của nhiều loại bộ lọc khác. Thay vào đó, rửa ngược tại điểm hút sẽ chỉ rửa lưới lọc bỏi các vòi hút. Điều này cho phép cơ chế làm sạch quét và làm sạch lưới lọc tăng dần mà không làm gián đoạn dòng chảy chính qua bộ lọc.

2.  OPERATING MODES NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ LỌC LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG

2.1. WORK / CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

Water enters the filter through the inlet (1) and goes through the pre-filtering cylinder (2) from the outside to the inside, after the water goes to the filtering cylinder (3) from the inside to the outside.This will retain all non-deformable suspended solids that are the same size or bigger than the filtration degree installed. Filtered water leaves through the outlet pipe outlet (4) / Nước đi vào bộ lọc qua cửa vào (1) và đi qua xi lanh lọc sơ bộ (2) từ ngoài vào trong, sau khi nước đi qua xi lanh lọc (3) từ trong ra ngoài, nước sẽ đi qua xi lanh lọc sơ bộ (2) từ ngoài vào trong chất rắn có cùng kích thước hoặc lớn hơn mức lọc được cài đặt. Nước đã lọc đi qua đầu ra của ống xả (4)

2.2. REGENERATION / CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH
The continuous settling of suspended solids inside the filtering cylinder (3) obstructs the passage of water which results in a pressure difference (∆P). At a preset value of ∆P (range 0.3 ÷ 1 Bar) an automatic cycle will start to clean the filter cylinder (3). This operation begins with a signal that opens the discharge valve (5) and creates communication between the suction nozzles with the outside environment. At the same time, the electric motor (6) creates a rotating motion which enables the nozzles to inspect the filtering surface. Dirt is ejected through the discharge valve (5). The cleaning cycle lasts approximately 15 seconds. / Sự lắng đọng liên tục của các chất rắn lơ lửng bên trong xi lanh lọc (3) cản trở nước đi qua dẫn đến chênh lệch áp suất (∆P). Tại giá trị đặt trước của ∆P (phạm vi 0,3 ÷ 1 Bar), một chu trình tự động sẽ bắt đầu làm sạch xi lanh bộ lọc (3). Hoạt động này bắt đầu bằng tín hiệu mở van xả (5) và tạo ra sự liên lạc giữa các vòi hút với môi trường bên ngoài. Đồng thời, động cơ điện (6) tạo ra chuyển động quay cho phép các vòi phun kiểm tra bề mặt lọc. Bụi bẩn được đẩy ra qua van xả (5). Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 15 giây.

2.3. SELF-CLEANING SYSTEM / HỆ THỐNG TỰ LÀM SẠCH
ELFI's self-cleaning system is composed of suction adaptive pads installed on a stainless steel shaft which rotates during the cleaning cycle,started by the electronic controller, and remove suspended particles from the filtering screen. The system does not require external intervention but is activated at regular time intervals or when the progressive build-up of suspended solids, trapped inside the fltering mesh, causes an excessive differential pressure between inlet and outlet (0,64 bar) / / Hệ thống tự làm sạch của ELFI bao gồm các miếng đệm thích ứng hút được lắp đặt trên một trục thép không gỉ quay trong chu kỳ làm sạch, được khởi động bởi bộ điều khiển điện tử và loại bỏ các hạt lơ lửng khỏi màn lọc. Hệ thống không yêu cầu sự can thiệp từ bên ngoài nhưng được kích hoạt trong khoảng thời gian đều đặn hoặc khi sự tích tụ ngày càng tăng của chất rắn lơ lửng, bị mắc kẹt bên trong lưới lọc, gây ra chênh lệch áp suất quá mức giữa đầu vào và đầu ra (0,64 bar)

2.4. FILTERING ELEMENTS / Cấu tạo Màng Lọc

Composed of 4 layers, its wide array of available filtering tissues and allows the customer to choose from various filtration degrees starting from 25µm up to 810µm. From the inside outwards: AISI 316 Internal Support, PES tissue, Polyethylene protection mesh, AISI 316 External support. / Được cấu tạo bởi 4 lớp, một loạt các mô lọc có sẵn và cho phép khách hàng lựa chọn các cấp độ lọc khác nhau, bắt đầu từ 25µm đến 810µm. Từ trong ra ngoài: Giá đỡ bên trong AISI 316, mô PES, lưới bảo vệ bằng polyethylene, giá đỡ bên ngoài AISI 316.

Composed of 3 stainless steel AISI 316 layers, this type of filtering element is very resistant and proves to be an excellent alternative to the PES when it comes to harsh exercise conditions, especially when sharp or cutting suspended solids might be present inside the liquid. / Được cấu tạo bởi 3 lớp thép không gỉ AISI 316, loại lõi lọc này có khả năng chịu lực rất tốt và được chứng minh là một sự thay thế tuyệt vời cho PES khi gặp các điều kiện tập luyện khắc nghiệt, đặc biệt là khi các chất rắn lơ lửng sắc nhọn hoặc cắt có thể có bên trong chất lỏng.

Ghi chú: vật liệu phụ thuộc option khách hàng lựa chọn

2.5. CONTROLLER / HỆ ĐIỀU KHIỂN
A control panel mounted either on the body or separate from the unit, controls the cleaning cycle on receipt of a signal from the pressure differential switch or by manual initiation. The control panel has an alarm fitted to indicate malfunction of the cleaning cycle. A signal from the controller may be used to operate a bypass valve during the cleaning cycle, to ensure continuous  flow. The cleaning cycle may be activated manually in the control panel. / Một bảng điều khiển được gắn trên thân hoặc tách rời khỏi thiết bị, điều khiển chu trình làm sạch khi nhận được tín hiệu từ công tắc chênh lệch áp suất hoặc bằng cách khởi động bằng tay. Bảng điều khiển có trang bị cảnh báo để chỉ ra sự cố của chu trình làm sạch. Tín hiệu từ bộ điều khiển có thể được sử dụng để vận hành van rẽ nhánh trong chu kỳ làm sạch, nhằm đảm bảo dòng chảy liên tục. Chu trình làm sạch có thể được kích hoạt bằng tay trong bảng điều khiển.

3. ELFI PRODUCTS / MỘT SỐ DÒNG SẢN PHẨM LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG ELFI

3.1. SCR O / BỘ LÀM SẠCH TỰ  ĐỘNG KIỂU NGANG, VẬN HÀNH LIÊN TỤC, CÓ LỌC THÔ (Lọc từ 2000 đến 25 µm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELFI_ SCR O series:

 • Datasheet bộ lọc làm sạch tự động ELFI _ SCR O Series
 • Continuous flow including during washing phase / Dòng chảy liên tục kể cả trong giai đoạn rửa lọc
 • Filtration degree from 2000 to 25 µm on polyester mesh/ AISI316 / Mức độ lọc từ 2000 đến 25 µm trên lưới polyester / AISI316
 • Maximum flow rate 1000 m³/h with a single filter / Tốc độ dòng chảy tối đa 1000 m³ / h với một bộ lọc duy nhất. Có thể lắp đặt nhiều bộ lọc song song để có công suất lớn hơn.
 • The cleaning cycle lasts approximately 15 seconds. / Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 15 giây. Làm sạch bằng vòi hút.
 • Minimum quantity of water at discharge / Lượng nước tối thiểu khi xả (từ 8.3 đến 62.5 lít/lần, tùy vào model)
 • Working pressure: 1 bar / Áp vận hành 1 bar (nhỏ hơn các dòng khác => tiết kiệm năng lượng)
 • Manual Pre Filtration / Dòng SCR O tích hợp lọc thô đầu vào 3mm để bảo vệ (đầu vào lọc phải tiền xử lý kích thước lỗ 3mm)

3.2. SCR L / BỘ LÀM SẠCH TỰ  ĐỘNG KIỂU ĐỨNG, VẬN HÀNH LIÊN TỤC (Lọc từ 2000 đến 25 µm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELFI_ SCR L series:

 • Datasheet bộ lọc làm sạch tự động ELFI _ SCR L Series
 • Continuous flow including during washing phase / Dòng chảy liên tục kể cả trong giai đoạn rửa lọc
 • Filtration degree from 2000 to 25 µm on polyester mesh/ AISI316 Mức độ lọc từ 2000 đến 25 µm trên lưới polyester / AISI316
 • Maximum flow rate 1000 m³/h with a single filter / Tốc độ dòng chảy tối đa 1000 m³ / h với một bộ lọc duy nhất. Có thể lắp đặt nhiều bộ lọc song song để có công suất lớn hơn.
 • The cleaning cycle lasts approximately 15 seconds. / Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 15 giây. Làm sạch bằng vòi hút.
 • Minimum quantity of water at discharge / Lượng nước tối thiểu khi xả (từ 8.3 đến 62.5 lít/lần, tùy vào model)
 • Working pressure: 1 bar / Áp vận hành 1 bar (nhỏ hơn các dòng khác => tiết kiệm năng lượng)
 • Without Manual Pre Filtration / Dòng SCR L không tích hợp lọc thô đầu vào, cần phải tiền xử lý kích thước lỗ 3mm

3.3. SCRL MICRON / BỘ LÀM SẠCH TỰ  ĐỘNG KIỂU ĐỨNG, VẬN HÀNH LIÊN TỤC (Lọc từ 20 đến 5 µm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELFI_ SCRL MICRON series:

 • Datasheet bộ lọc làm sạch tự động ELFI _ SCRL MICRON Series
 • Continuous flow including during washing phase / Dòng chảy liên tục kể cả trong giai đoạn rửa lọc
 • Filtration degree from 20 to 5 µm on polyester mesh/ AISI316 / Mức độ lọc từ 20 đến 5 µm trên lưới polyester / AISI316
 • Maximum flow rate 260 m³/h with a single filter / Tốc độ dòng chảy tối đa 260 m³ / h với một bộ lọc duy nhất. Có thể lắp đặt nhiều bộ lọc song song để có công suất lớn hơn.
 • The cleaning cycle lasts approximately 15 seconds. / Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 15 giây. Làm sạch bằng vòi hút.
 • Minimum quantity of water at discharge / Lượng nước tối thiểu khi xả (từ 16.6 đến 58.3 lít/lần, tùy vào model)
 • Working pressure: 1 bar / Áp vận hành 1 bar (nhỏ hơn các dòng khác => tiết kiệm năng lượng)
 • Without Manual Pre Filtration / Dòng SCR L không tích hợp lọc thô đầu vào, cần phải tiền xử lý kích thước lỗ 3mm

3.4. SCRL HT / BỘ LÀM SẠCH TỰ  ĐỘNG KIỂU ĐỨNG, VẬN HÀNH LIÊN TỤC (Nhiệt độ vận hành tới 85 độ C, Lọc từ 500 đến 25 µm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELFI_ SCRL HT series:

 • Datasheet bộ lọc làm sạch tự động ELFI _ SCRL HT Series
 • Continuous flow including during washing phase / Dòng chảy liên tục kể cả trong giai đoạn rửa lọc
 • Filtration degree from 500 to 25 µm on polyester mesh/ AISI316 Mức độ lọc từ 500 đến 25 µm trên lưới polyester / AISI316
 • Maximum flow rate 1000 m³/h with a single filter / Tốc độ dòng chảy tối đa 1000 m³ / h với một bộ lọc duy nhất. Có thể lắp đặt nhiều bộ lọc song song để có công suất lớn hơn.
 • The cleaning cycle lasts approximately 15 seconds. / Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 15 giây. Làm sạch bằng vòi hút.
 • Minimum quantity of water at discharge / Lượng nước tối thiểu khi xả (từ 8.3 đến 62.5 lít/lần, tùy vào model)
 • Working pressure: 1 bar / Áp vận hành 1 bar (nhỏ hơn các dòng khác => tiết kiệm năng lượng)
 • Without Manual Pre Filtration / Dòng SCR L không tích hợp lọc thô đầu vào, cần phải tiền xử lý kích thước lỗ 3mm

3.5. MSCR-PP / BỘ LÀM SẠCH TỰ  ĐỘNG KIỂU ĐỨNG, NHỰA PP, VẬN HÀNH LIÊN TỤC (Lọc từ 300 đến 25 µm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELFI_ MSCR-PP series:

 • Datasheet bộ lọc làm sạch tự động ELFI _ MSCR-PP Series
 • Continuous flow including during washing phase / Dòng chảy liên tục kể cả trong giai đoạn rửa lọc
 • Filtration degree from 300 to 25 µm on polyester mesh/ AISI316 / Mức độ lọc từ 300 đến 25 µm trên lưới polyester / AISI316
 • Maximum flow rate 15 m³/h with a single filter / Tốc độ dòng chảy tối đa 15 m³ / h với một bộ lọc duy nhất. Có thể lắp đặt nhiều bộ lọc song song để có công suất lớn hơn.
 • The cleaning cycle lasts approximately 15 seconds. / Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 15 giây. Làm sạch bằng vòi hút.
 • Minimum quantity of water at discharge / Lượng nước tối thiểu khi xả (từ 8.3 đến 20.8 lít/lần, tùy vào model)
 • Working pressure: 1 bar / Áp vận hành 1 bar (nhỏ hơn các dòng khác => tiết kiệm năng lượng)
 • Without Manual Pre Filtration / Dòng MSCR-PP không tích hợp lọc thô đầu vào, cần phải tiền xử lý kích thước lỗ 3mm

3.6. MSCR-PP MICRON / BỘ LÀM SẠCH TỰ  ĐỘNG KIỂU ĐỨNG, NHỰA PP, VẬN HÀNH LIÊN TỤC (Lọc từ 20 đến 1 µm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELFI_ MSCR-PP MICRON series:

 • Datasheet bộ lọc làm sạch tự động ELFI _ MSCR-PP MICRON Series
 • Continuous flow including during washing phase / Dòng chảy liên tục kể cả trong giai đoạn rửa lọc
 • Filtration degree from 20 to 1 µm on polyester mesh/ AISI316 / Mức độ lọc từ 20 đến 1µm trên lưới polyester / AISI316
 • Maximum flow rate 15 m³/h with a single filter / Tốc độ dòng chảy tối đa 15 m³ / h với một bộ lọc duy nhất. Có thể lắp đặt nhiều bộ lọc song song để có công suất lớn hơn.
 • The cleaning cycle lasts approximately 15 seconds. / Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 15 giây. Làm sạch bằng vòi hút.
 • Minimum quantity of water at discharge / Lượng nước tối thiểu khi xả (từ 8.3 đến 20.8 lít/lần, tùy vào model)
 • Working pressure: 1 bar / Áp vận hành 1 bar (nhỏ hơn các dòng khác => tiết kiệm năng lượng)
 • Without Manual Pre Filtration / Dòng MSCR-PP không tích hợp lọc thô đầu vào, cần phải tiền xử lý kích thước lỗ 3mm

3.7. SP O / BỘ LÀM SẠCH TỰ  ĐỘNG KIỂU NGANG, NGƯNG 20 GIÂY KHI RỬA, LÀM SẠCH BẰNG BÀN CHẢI, CÓ LỌC THÔ (Lọc từ 2000 đến 80 µm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELFI_ SP O series:

 • Datasheet bộ lọc làm sạch tự động ELFI _ SP O Series
 • Discontinuous flow during washing phase / Dòng chảy không liên tục trong giai đoạn rửa lọc
 • Filtration degree from 2000 to 80 µm on polyester mesh/ AISI316 / Mức độ lọc từ 2000 đến 80 µm trên lưới polyester / AISI316
 • Maximum flow rate 1000 m³/h with a single filter / Tốc độ dòng chảy tối đa 1000 m³ / h với một bộ lọc duy nhất. Có thể lắp đặt nhiều bộ lọc song song để có công suất lớn hơn.
 • The cleaning cycle lasts approximately 20 seconds. / Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 20 giây. Làm sạch bằng bàn chải.
 • Minimum quantity of water at discharge / Lượng nước tối thiểu khi xả (từ 20.8 đến 187.5 lít/lần, tùy vào model)
 • Working pressure: 1 bar / Áp vận hành 1 bar (nhỏ hơn các dòng khác => tiết kiệm năng lượng)
 • Manual Pre Filtration / Dòng SCR O tích hợp lọc thô đầu vào 3mm để bảo vệ (đầu vào lọc phải tiền xử lý kích thước lỗ 3mm)

3.8. SP L / BỘ LÀM SẠCH TỰ  ĐỘNG KIỂU ĐỨNG, NGƯNG 20 GIÂY KHI RỬA, LÀM SẠCH BẰNG BÀN CHẢI, KHÔNG CÓ LỌC THÔ (Lọc từ 2000 đến 80 µm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELFI_ SP O series:

 • Datasheet bộ lọc làm sạch tự động ELFI _ SP L Series
 • Discontinuous flow during washing phase / Dòng chảy không liên tục trong giai đoạn rửa lọc
 • Filtration degree from 2000 to 80 µm on polyester mesh/ AISI316 / Mức độ lọc từ 2000 đến 80 µm trên lưới polyester / AISI316
 • Maximum flow rate 1000 m³/h with a single filter / Tốc độ dòng chảy tối đa 1000 m³ / h với một bộ lọc duy nhất. Có thể lắp đặt nhiều bộ lọc song song để có công suất lớn hơn.
 • The cleaning cycle lasts approximately 20 seconds. / Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 20 giây. Làm sạch bằng bàn chải.
 • Minimum quantity of water at discharge / Lượng nước tối thiểu khi xả (từ 20.8 đến 187.5 lít/lần, tùy vào model)
 • Working pressure: 1 bar / Áp vận hành 1 bar (nhỏ hơn các dòng khác => tiết kiệm năng lượng)
 • Without Manual Pre Filtration / Dòng MSCR-PP không tích hợp lọc thô đầu vào, cần phải tiền xử lý kích thước lỗ 3mm

3.8. RL Y / BỘ LÀM SẠCH BẰNG TAY, KHÔNG CÓ LỌC THÔ (Lọc từ 300 đến 25 µm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELFI_ RL Y series:

 • Datasheet bộ lọc làm sạch tự động ELFI _ RL Y Series
 • Filtration degree from 300 to 25 µm on polyester mesh/ AISI316 / Mức độ lọc từ 300 đến 25 µm trên lưới polyester / AISI316
 • Maximum flow rate 275 m³/h with a single filter / Tốc độ dòng chảy tối đa 1000 m³ / h với một bộ lọc duy nhất. Có thể lắp đặt nhiều bộ lọc song song để có công suất lớn hơn.
 • Without Manual Pre Filtration / Dòng MSCR-PP không tích hợp lọc thô đầu vào, cần phải tiền xử lý kích thước lỗ 3mm

 

4. APPLICATIONS / ỨNG DỤNG

4.1. Cooling Towers / Bộ lọc làm sạch tự động cho Tháp giải nhiệt

ELFI cooling tower filters for HVAC and industrial applications provide a robust, automatic and reliable technology in both full-flow and sidestream configurations. Small amounts of dirt particles in cooling tower water drastically reduce the efficiency of a cooling system. Automatic filtration is the most effective and sustainable way of removing the harm caused by unwanted dirt. / Bộ lọc tháp giải nhiệt ELFI cho HVAC và các ứng dụng công nghiệp cung cấp một công nghệ mạnh mẽ, tự động và đáng tin cậy trong cả cấu hình dòng chảy đầy đủ và dòng phụ. Một lượng nhỏ các hạt bụi bẩn trong nước tháp giải nhiệt làm giảm đáng kể hiệu quả của hệ thống làm mát. Lọc tự động là cách hiệu quả và bền vững nhất để loại bỏ tác hại do chất bẩn không mong muốn gây ra.

4.2. UF/ NF/ RO Prefiltration / Bộ lọc làm sạch tự động tiền xử lý cho UF / NF / RO

UF/ NF/ RO Prefiltration is one of many ultrafiltration membrane treatments being used in water treatment sequences across industries. ELFI automatic self cleaning filters for water protect UF/ NF/ RO membranes by reducing particle loading, with no interruption to system flow during the short cleaning cycle. / Tiền xử lý cho màng UF / NF / RO là một trong nhiều phương pháp xử lý màng siêu lọc đang được sử dụng trong trình tự xử lý nước trong các ngành công nghiệp. Bộ lọc tự làm sạch tự động ELFI cho nước bảo vệ màng UF / NF / RO bằng cách giảm căn lơ lửng, không làm gián đoạn dòng chảy của hệ thống trong chu kỳ làm sạch ngắn.

4.3. Industrial / Bộ lọc làm sạch tự động cho ứng dụng trong công nghiệp

The skilled design and precision engineering of ELFI industrial water filters make compliance with the demands of the industrial sector simple. With various configurations compatible for use in any industrial water filtration system, ELFI’s automatic filter system easily fulfills specifications for a self cleaning filter design for cooling, intake, process, service and wastewater applications. / Thiết kế lành nghề và kỹ thuật chính xác của bộ lọc nước công nghiệp ELFI giúp việc tuân thủ các yêu cầu của lĩnh vực công nghiệp trở nên đơn giản. Với các cấu hình khác nhau tương thích để sử dụng trong bất kỳ hệ thống lọc nước công nghiệp nào, hệ thống lọc tự động của ELFI dễ dàng đáp ứng các thông số kỹ thuật cho thiết kế bộ lọc tự làm sạch cho các ứng dụng làm mát, lấy nước, quy trình, dịch vụ và nước thải.

 • Sugar / Công nghiệp sản xuất đường mía
 • Plastics / Công nghiệp sản xuất nhựa
 • Car Wash / Rửa xe
 • Petrochemical / Hóa dầu
 • Metalworks / Kim loại
 • Food Processing / Thực phẩm
 • Water and Wastewater Recycling / Tái sử dụng nước và nước thải
 • Pulp & Paper / Giấy và bột giấy
 • Seawater / Lọc nước biển
 • Power Generation / Nhà máy điện
 • Mining / Khai thác khoáng sản
 • Chemical / Hóa chất

4.4. Irrigation / Ứng dụng lọc làm sạch tự động cho hệ thống tưới cây

ELFI irrigation water filters reliably clean water from ponds, rivers, lakes, reservoirs, and wells for use in agriculture, turf, golf course, landscape, greenhouse and nursery applications. Our irrigation filters and automatic irrigation design prevent costly maintenance and replacements and ensure continuous water flow through irrigation systems. / Hệ thống làm sạch tự động ELFI lọc nước sạch đáng tin cậy từ ao, sông, hồ, hồ chứa và giếng để sử dụng trong nông nghiệp, như: thảm cỏ, sân gôn, cảnh quan, nhà kính và các ứng dụng vườn ươm. Bộ lọc tưới và thiết kế tưới tự động của chúng tôi ngăn ngừa việc bảo trì và thay thế tốn kém và đảm bảo dòng nước liên tục qua hệ thống tưới.

 • Golf, Turf & Landscape / Sân Golf, sân cỏ, cảnh quan
 • Agriculture / Nông nghiệp.
 • Greenhouse & Nursery / nhà kính, vườn ươm.

4.5. Municipal / Ứng dụng lọc làm sạch tự động cho xử lý nước và nước thải

For a population to thrive, it must have an effective method to treat and distribute water. In modern treatment plants, pre-filtration is required as a first step before membrane treatment or disinfection can occur. ELFI’s automatic self cleaning water filters play a significant role in pre-treatment for both the preparation of drinking water, and the disposal/reuse of wastewater. / Để dân số phát triển mạnh, nó phải có một phương pháp hữu hiệu để xử lý và phân phối nước. Trong các nhà máy xử lý hiện đại, lọc sơ bộ là bước đầu tiên trước khi tiến hành xử lý màng hoặc khử trùng. Bộ lọc nước tự làm sạch tự động của ELFI đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý trước cho cả việc xử lý nước uống và xử lý tái sử dụng nước thải.

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn