WORTEX PUMPS _ COSPET - ITALY

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

COSPET - ITALY

Xuất xứ: COSPET - Italy

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm Bơm COSPET - Italy tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

COSPET S.p.A

  • Over 70 years of history
  • Its team with over 150 collaborators
  • Its very modern factory that covers about 45.000sqm
  • Its production capacity in excess of 3000 items per day
  • The presence of its brands in over 80 countries throughout the world
  • Its annual overall turnover in excess of 50 million Euro

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ SẢN XUẤT BƠM COSPET - ITALY

Research and Design / Nghiên cứu và thiết kế
COSPET products are created as a result of careful design and severe technical controls. / Các sản phẩm COSPET được tạo ra là kết quả của thiết kế cẩn thận và kiểm soát kỹ thuật nghiêm ngặt.

Each prototype is subjected to a long series of controls in the testing room to prove the reliability of the innovative solutions that are studied during the design phase. Duration tests for hundreds of hours of continual operation in extreme conditions provide important information for the completion of the final version of the prototype, which then goes on to the next stage of industrialisation. / Mỗi nguyên mẫu phải chịu một loạt các điều khiển dài trong phòng thử nghiệm để chứng minh độ tin cậy của các giải pháp sáng tạo được nghiên cứu trong giai đoạn thiết kế. Các thử nghiệm thời lượng trong hàng trăm giờ hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt cung cấp thông tin quan trọng để hoàn thành phiên bản cuối cùng của nguyên mẫu, sau đó chuyển sang giai đoạn công nghiệp hóa tiếp theo.

Production of electric pumps and electric motors / Sản xuất máy bơm điện và động cơ điện

Innovation and technology are the constants of our production. / Đổi mới và công nghệ là hằng số sản xuất của chúng tôi.

If the modernisation of recent years has had a profound effect in the design and testing centres, the innovation introduced in the manufacturing plant is just as remarkable . This has resulted in a quick and flexible way of working, which enables SPERONI to be an extremely elastic company, able to fulfil the great volumes of demand that are typical of the worldwide market of “large-scale distribution”, with naturally no loss in quality of the product. / Nếu sự hiện đại hóa của những năm gần đây có ảnh hưởng sâu sắc trong các trung tâm thiết kế và thử nghiệm, thì sự đổi mới được giới thiệu trong nhà máy sản xuất cũng đáng chú ý. Điều này đã dẫn đến một cách làm việc nhanh chóng và linh hoạt, cho phép SPERONI trở thành một công ty cực kỳ đàn hồi, có thể đáp ứng khối lượng lớn nhu cầu đặc trưng của thị trường phân phối quy mô lớn trên toàn thế giới, mà không mất mát. chất lượng sản phẩm.

Quality control / Kiểm soát chất lượng

As renewal is the aim of COSPET, quality is an ongoing commitment that governs its activity on all levels. / Vì đổi mới là mục tiêu của COSPET, chất lượng là một cam kết liên tục chi phối hoạt động của nó ở tất cả các cấp.

Methodical and constant control and testing of every phase in the company’s activity, from the purchasing of raw materials to the end product, are an essential prerequisite of quality. Sophisticated equipment has been introduced for dimensional, electrical, hydraulic and safety checks. / Kiểm soát và kiểm tra có phương pháp và liên tục mọi giai đoạn trong hoạt động của công ty, từ việc mua nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng, là một điều kiện tiên quyết thiết yếu của chất lượng. Thiết bị tinh vi đã được giới thiệu để kiểm tra kích thước, điện, thủy lực và an toàn.

Email request for quotation:

  • hanhtrinhxanhco@gmail.com
  • info@hanhtrinhxanh.com.vn