ROTREAT - AUSTRIA

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

ROTREAT: RCDT MODULE TECHNOLOGY

RCDT Module: Pure water from any source at any location

The Radial Channel Disc Tube (RCDT) membrane systems are part of a patented technology in collaboration with ROTREAT Abwasserreinigung GMBH. ROTREAT was founded in 1993 and concentrates on developing and producing patented RCDT (Radial Channel Disc Tube) module systems. Hệ thống màng Radial Channel Disc Tube (RCDT) là một phần của công nghệ được cấp bằng sáng chế với sự hợp tác của ROTREAT Abwasserreinigung GMBH. ROTREAT được thành lập vào năm 1993 và tập trung vào việc phát triển và sản xuất các hệ thống mô-đun RCDT (Radial Channel Disc Tube) đã được cấp bằng sáng chế.

THE ROTREAT RADIAL-CHANNEL-DISC-TUBE- MODULE-SYSTEM: A major advance in Reverse Osmosis Technology ROTREAT`s Disc Module Technology has created major advances in the field of REVERSE OSMOSIS and its use in the desalination and purification of leachate and waste waters. / Hệ thống ROTREAT RCDT module. Một bước tiến lớn trong Công nghệ thẩm thấu ngược Công nghệ mô-đun đĩa của ROTREAT đã tạo ra những tiến bộ lớn trong lĩnh vực REVERSE OSMOSIS và ứng dụng của nó trong việc khử muối , làm sạch nước rỉ rác và nước thải.

ROTREAT RCDT MODULE TECHNOLOGY / CÔNG NGHỆ MÀNG RO ROTREAT _ RCDT MODULE

The patented RCDT-Membrane-Module is a modern design for desalination and purification of liquids. It operates effectively and economically also at increased turbidity and Silt Density Index levels for reverse osmosis. / Hệ thống RCDT module với màng RO được cấp bằng sáng chế là một thiết kế hiện đại để khử muối và làm sạch chất lỏng. Nó hoạt động hiệu quả và kinh tế khi mức độ đục và SDI cao.

The successful development of the RCDT modules was only made possible by a precise technical approach in developing the total RO system. ROTREAT possesses the rare capability of being both the module manufacturer and the systems manufacturer. / Việc phát triển thành công hệ thống RCDT module chỉ có thể thực hiện được bằng cách tiếp cận kỹ thuật chính xác trong việc phát triển hệ thống RO tổng thể. ROTREAT sở hữu khả năng hiếm có khi vừa là nhà sản xuất mô-đun vừa là nhà sản xuất hệ thống.

Why is the ROTREAT RCDT-Module-System the best choice in RO? / Tại sao ROTREAT RCDT-Mô-đun-Hệ thống là sự lựa chọn tốt nhất trong RO?

The patented fluid dynamics and construction of the disc membrane stack result in an open channel, unrestricted and fully turbulent feedwater flow system. This means that suspended solids carried in the feedwater can not be trapped or easily settle out inside the membrane module. Most important, it also means that the infrequent and highly successful maintenance cleaning of the membranes can be achieved using a standard inbuilt cleaning system. / Động lực học chất lỏng được cấp bằng sáng chế và cấu tạo của ngăn xếp màng đĩa dẫn đến một kênh mở, không hạn chế và hệ thống dòng chảy hỗn loạn hoàn toàn. Điều này có nghĩa là chất rắn lơ lửng mang theo trong nước cấp không thể bị giữ lại hoặc dễ dàng lắng ra bên trong mô-đun màng. Điều quan trọng nhất, điều đó cũng có nghĩa là việc làm sạch màng bảo trì không thường xuyên và thành công cao có thể đạt được bằng cách sử dụng một hệ thống làm sạch sẵn có tiêu chuẩn.

ROTREAT is committed to the use of only the highest quality of components, materials and methods of design and construction to ensure for the end user 24 hours per day reliability and product water quality. / ROTREAT cam kết chỉ sử dụng chất lượng cao nhất của các thành phần, vật liệu và phương pháp thiết kế và xây dựng để đảm bảo cho người dùng cuối 24 giờ mỗi ngày với chất lượng nước của sản phẩm đầu ra cao nhất.

The RCDT module consists of a  pressure  vessel  and hydraulic discs which a centered by a tension rod. Octagonal membrane cushions lie  between every two discs. Owing to this special construction, open flow channels are formed between  the  hydraulic discs and the membrane cushions where the raw solution concentrates. Individual channels  are joined together by openings in discs, which are arranged in annular pattern, so that the feed water flows radial across the membrane cushions, alternately from the inside towards the outside and reversibly. / Hệ thống RCDT module bao gồm một bình chịu áp lực và các đĩa thủy lực được định tâm bởi một thanh căng. Đệm màng hình bát giác nằm giữa mỗi hai đĩa. Nhờ cấu trúc đặc biệt này, các kênh dòng chảy mở được hình thành giữa các đĩa thủy lực và đệm màng nơi dung dịch thô tập trung. Các kênh riêng lẻ được nối với nhau bằng các lỗ trong đĩa, được sắp xếp theo kiểu hình khuyên, để nước cấp chảy xuyên tâm qua đệm màng, luân phiên từ bên trong ra bên ngoài và có thể đảo ngược.

The membrane cushions are made of two single membrane discs with an inter-mediate  layer  (spacer). The membranes are manufactured from modified polyamide, while the  intermediate  layers are polyester. Using  ultrasonic  welding  technique the medium cannot come into contact with other materials (membrane glues, etc.).Đệm màng được làm bằng hai đĩa màng đơn với một lớp giữa (đệm). Màng được sản xuất từ polyamide biến tính, trong khi các lớp trung gian là polyester. Sử dụng kỹ thuật hàn siêu âm, môi trường không thể tiếp xúc với các vật liệu khác (keo màng, v.v.).

A RCDT system copes with a higher SDI  -  Index than other systems in the market and is  therefore best equipped for wastewater and effluent treatment applications. / Hệ thống RCDT có chỉ số SDI - Index cao hơn các hệ thống khác trên thị trường và do đó được trang bị tốt nhất cho các ứng dụng xử lý nước thải và nước thải.

2. RCDT SYSTEMS / HỆ THỐNG RCDT MODULE

The RCDT has been invented as an economic and efficient reverse osmosis technology for the treatment of effluent and wastewater. / RCDT đã được phát minh như một công nghệ thẩm thấu ngược kinh tế và hiệu quả để xử lý nước thải và đầu ra.

This is one of the most advanced products in plate & frame module technology and used in RCDT systems. The RCDT is the most successful and cost effective system for treating and recovering the effluent or wastewater which can be re used and recycled or discharged based on pollution control board discharge norms. Đây là một trong những sản phẩm tiên tiến nhất trong công nghệ mô-đun tấm & khung và được sử dụng trong hệ thống RCDT. RCDT là hệ thống thành công nhất và hiệu quả về chi phí để xử lý và thu hồi nước thải hoặc nước thải có thể được tái sử dụng và tái chế hoặc thải ra dựa trên các chỉ tiêu xả thải của ban kiểm soát ô nhiễm.

RCDT-module system is the most advanced  product  in plate module technology. For the past 20 years, over 50 million m3 of wastewater  have  been treated with RCDT modules with different water qualities. Hệ thống mô-đun RCDT là sản phẩm tiên tiến nhất trong công nghệ mô-đun tấm. Trong 20 năm qua, hơn 50 triệu m3 nước thải đã được xử lý bằng các mô-đun RCDT với các chất lượng nước khác nhau.

 

The RCDT Module employs excellent disc shape so that it can achieve fast membrane surface flow rate and turbulence effect, which prevents the membrane from fouling and scaling. The system has high corrosion stability and is flexible enough to cope up with unstable raw water containing highly colloidal substances. / Mô-đun RCDT sử dụng hình dạng đĩa tuyệt vời để nó có thể đạt được tốc độ dòng chảy bề mặt màng nhanh và hiệu ứng hỗn loạn, giúp màng không bị đóng cặn và đóng cặn. Hệ thống có độ ổn định ăn mòn cao và đủ linh hoạt để đối phó với nước thô không ổn định có chứa các chất keo cao.

​​​​​​​

Email request for quotation:

  • hanhtrinhxanhco@gmail.com
  • info@hanhtrinhxanh.com.vn