CÔNG NGHỆ LỌC TRAO ĐỔI ION MIEX® (IXOM - ASTRALIA)

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

CÔNG NGHỆ TRAO ĐỔI ION TỪ TÍNH MIEX®

MAGNETIC ION EXCHANGE (IXOM - ASTRALIA)

XỬ LÝ: CHẤT HỮU CƠ (DOC), ĐỘ MÀU, ĐỘ CỨNG, AMONI, NITRATE, ASEN...

Nhà sản xuất: IXOM WaterCare - Australia

Tài liệu download brochue (vui lòng click link google drive dưới đây)

Download bài báo khoa học + case study (vui lòng click link google drive dưới đây)

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Công nghệ lọc trao đổi ion MIEX® xử lý nước cấp ô nhiễm chất hữu cơ (DOC), Độ màu, Độ cứng, Asen, Amoni, Nitrate... tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

MIEX® is Ixom’s exclusive, market-leading ion exchange water pre-treatment solution. MIEX® là giải pháp tiền xử lý nước trao đổi ion độc quyền hàng đầu thị trường của Ixom.

MIEX® ion exchange technology Advantages / Ưu điểm của Công nghệ Trao đổi ion từ tính MIEX®

a) MIEX is a Magnetic Ion Exchange pretreatment technology that will: Công nghệ Ion từ tính MIEX là bước tiền xử lý sẽ có ưu điểm:

 • Significantly reduce chemical needs for conventional WTP’s / Giảm đáng kể nhu cầu hóa chất đối với WTP thông thường
 • Improve floc size and stability especially in low alkaline waters - thereby reducing settling times and improving filtration / Cải thiện kích thước và độ ổn định của bông bùn keo tụ đặc biệt là trong nước có độ kiềm thấp - do đó giảm thời gian lắng và cải thiện khả năng lọc
 • Reduce DBP Precursors by removing anionic DOC / Giảm sản phẩm phụ của chất khử trùng DBP bằng cách loại bỏ chất hữu cơ hòa tan trong nước (DOC)
 • Is normally the first unit process in a WTP – improving the performance of downstream unit processes / Thường là quy trình đơn vị đầu tiên trong hệ thống xử lý nước - cải thiện hiệu suất của quy trình đơn vị xử lý phía sau

b) Dramatically Lowers Operational Cost of a WTP’s by: / Giảm đáng kể chi phí hoạt động của WTP bằng cách:

 • Lowering the amount of coagulant used and also sludge volume / Giảm lượng chất đông tụ được sử dụng và cả khối lượng bùn
 • Removing the requirement for pH adjustment / Loại bỏ yêu cầu điều chỉnh pH
 • Improving operational stability in low/no alkalinity waters / Cải thiện sự ổn định hoạt động trong các vùng nước có độ kiềm thấp / không có
 • Reduce chlorine demand and disinfection chemical requirements / Giảm nhu cầu clo và yêu cầu hóa chất khử trùng
 • Potentially allow conversion from chloramine to free chlorine through reduction of organics in treated water / Có khả năng cho phép chuyển đổi từ cloramin thành clo tự do thông qua việc khử các chất hữu cơ trong nước đã qua xử lý.
 • Improving chlorine residual persistence for better disinfection / Cải thiện tính tồn lưu của clo dư để khử trùng tốt hơn

1. MIEX® advanced ion exchange / Công nghệ Trao đổi ion tiên tiến MIEX®

The name MIEX® is drawn from "Magnetic Ion Exchange", because the ion exchange resin beads contain a magnetized component within their structure, which allows the beads to act as weak individual magnets. The MIEX® process is proven to decrease Disinfection By-Product (DBP) formation by reducing Dissolved Organic Carbon (DOC) levels and total oxidant demand. MIEX® has many benefits including improving taste and odor, and improving floc formation with lower chemical doses. The MIEX® process can also significantly reduce treated water color levels from 60% to 95% through the removal of DOC. / Tên MIEX® được lấy từ "Magnetic Ion Exchange", bởi vì các hạt nhựa trao đổi ion có chứa một thành phần từ hóa trong cấu trúc của chúng, cho phép các hạt hoạt động như một nam châm riêng lẻ. Quy trình MIEX® được chứng minh là làm giảm sự hình thành Sản phẩm phụ khử trùng (DBPs) bằng cách giảm mức Carbon hữu cơ hòa tan (DOC) và tổng nhu cầu chất oxy hóa. MIEX® có nhiều lợi ích bao gồm cải thiện mùi vị và cải thiện sự hình thành bông cặn với liều lượng hóa chất thấp hơn (giảm chi phí sử dụng hóa chất và bùn thải). Quy trình MIEX® cũng có thể làm giảm đáng kể mức độ màu nước đã qua xử lý từ 60% đến 95% thông qua việc loại bỏ DOC.

Pilot thử nghiệm dự án tại Australia

The magnetic component results in the beads forming agglomerates that settle rapidly or fluidize at high hydraulic loading rates. Because of this unique feature, MIEX® resins are used in a continuous process with ion exchange occurring in either a mixed tank or a fluidized bed reactor vessel. / Thành phần từ tính dẫn đến các hạt hình thành kết tụ lắng xuống nhanh chóng hoặc nổi ở tốc độ tải thủy lực cao. Do tính năng độc đáo này, nhựa MIEX® được sử dụng trong một quy trình liên tục với sự trao đổi ion diễn ra trong bể hỗn hợp hoặc bể phản ứng tầng sôi.

The very small resin bead size provides a high surface area enabling rapid exchange kinetics of select ions. / Kích thước hạt nhựa rất nhỏ cung cấp diện tích bề mặt cao cho phép trao đổi động học nhanh chóng của các ion chọn lọc.

Quá trình trao đổi ion diễn ra liên tục trong bể phản ứng hỗn hợp

Quá trình trao đổi ion diễn ra liên tục trong bể phản ứng tầng sôi

Hạt nhựa trao đổi ion MIEX được sản xuất đặc biệt cho ứng dụng xử lý chất ô nhiễm trong nước cấp, được chứng nhận NSF 61 để sử dụng trong các quy trình nước uống. Kích thước hạt nhựa MIEX (~200 micron) nhỏ hơn nhiều so với nhựa trao đổi ion truyền thống, cung cấp 4-5 lần diện tích bề mặt, cho phép trao đổi động lực học nhanh chóng để xử lý chất ô nhiễm trong nước. Các hạt nhựa này định kỳ được tái sinh bằng muối NaCl, không sử dụng hóa chất.

Contaminant removal applications for MIEX® resins include: Dissolved Organic Carbon (DOC), Color, Nitrate, Arsenic PFAS, Sulfide, and Bromide. and Chromium (IV). / Các ứng dụng loại bỏ chất gây ô nhiễm cho nhựa MIEX® bao gồm: Carbon hữu cơ hòa tan (DOC), Màu, Nitrat, Asen PFAS, Sulfide và Bromide. và Chromium (IV), Phosphate, Ammonium, tổng độ cứng....

Reduction of organics at the head of a water treatment plant is critical to lowering operational costs and improving plant performance. Giảm thiểu các chất hữu cơ ở đầu nhà máy xử lý nước là rất quan trọng để giảm chi phí vận hành và cải thiện hiệu suất của nhà máy.

MIEX® advanced ion exchange solutions are applied using a MIEX® or MICo® process, via MIEX® treatment systems (MagnaPak®, Mini, Dual RateStage, High Rate or Integra) and utilizing MIEX® resins (DOC or GOLD) or (Plus) resin and media blends. / Các giải pháp trao đổi ion tiên tiến MIEX® được áp dụng bằng quy trình MIEX® hoặc MICo®, thông qua hệ thống xử lý MIEX® (MagnaPak®, Mini, Dual RateStage, High Rate) và sử dụng nhựa MIEX® (DOC hoặc GOLD hoặc hỗn hợp nhựa Plus.

Công nghệ MIEX tại Palm Beach County, Florida, USA. 61.200m3/ngày (16.4 MGD)

Down: Case study _ MIEX du an Palm Beach County, Florida USA 61.200m3/ngày

With numerous installations occurring and projects in design across four continents, MIEX® is now established and recognized as a leading, innovative and effective ion exchange process for water treatment applications globally. / Với nhiều công trình lắp đặt và các dự án được thiết kế trên khắp bốn châu lục, MIEX® hiện đã được thành lập và công nhận là quy trình trao đổi ion hàng đầu, sáng tạo và hiệu quả cho các ứng dụng xử lý nước trên toàn cầu.

Demo quá trính hoạt động của công nghệ MIEX

3.1. Anion Exchange / Trao đổi Anion.

The Chemistry of MIEX® Ion Exchange / Hóa học của trao đổi ion MIEX®
Ixom Watercare provides a range of anion and cation MIEX® resins for use in the removal of target contaminants from water sources. / Ixom Watercare cung cấp nhiều loại nhựa anion và cation MIEX® để sử dụng trong việc loại bỏ các chất ô nhiễm mục tiêu khỏi nguồn nước.

MIEX® anion exchange resin is mixed with raw water containing negatively charged target anions, which exchange for chloride (or bicarbonate) ions on the resin’s active sites in a process referred to as ‘adsorption’. / Nhựa trao đổi anion MIEX® được trộn với nước thô có chứa các anion mục tiêu tích điện âm, trao đổi cho các ion clorua (hoặc bicacbonat) trên các vị trí hoạt động của nhựa trong một quá trình được gọi là 'hấp phụ'.

When the resin is loaded, to reverse the process, resin is separated from the water and mixed contacted with a saturated solution of the counter ion brine (either NaCl or NaHCO3) to exchange with chloride the target anions off the resin. This is known as ‘regeneration’. / Khi nhựa được nạp vào, để đảo ngược quá trình, nhựa được tách khỏi nước và trộn được tiếp xúc với dung dịch bão hòa của nước muối ion đối tính (hoặc NaCl hoặc NaHCO3) để trao đổi với clorua các anion mục tiêu ra khỏi nhựa. Điều này được gọi là 'quá trính tái sinh hạt nhựa'.

See the diagram below for an example of the anion exchange used to remove negatively charged humic and fulvic acids from water to reduce DOC. / Xem sơ đồ dưới đây để biết ví dụ về sự trao đổi anion được sử dụng để loại bỏ axit humic và axit fulvic tích điện âm khỏi nước để giảm DOC.

3.2. Cation Exchange / Sự trao đổi cation
MIEX® cation exchange resin is mixed with raw water containing positively charged target cations, which exchange for sodium ions on the resin’s active sites in a process referred to as ‘adsorption’. / Nhựa trao đổi cation MIEX® được trộn với nước thô có chứa các cation mục tiêu tích điện dương, trao đổi các ion natri trên các vị trí hoạt động của nhựa trong một quá trình được gọi là 'hấp phụ'.

When the resin is loaded, it is separated from the water and mixed with brine (NaCl) to exchange sodium with target anions cations off the resin. This is known as ‘regeneration’. / Khi nhựa được nạp vào, nó được tách khỏi nước và trộn với nước muối (NaCl) để trao đổi natri với các cation anion mục tiêu ra khỏi nhựa. Điều này được gọi là 'tái tạo'.

Giới thiệu công nghệ MIEX tại triển lãm

4. The MIEX® family of resins / Dòng MIEX® của nhựa
The MIEX® family of resins is comprised of MIEX® DOC, MIEX® GOLD, and the MIEX® Plus suite of resin blends. The MIEX® Plus suite of resin blends are utilized for the MICo® (MIEX® Co-Removal) Process. / Dòng nhựa MIEX® bao gồm MIEX® DOC, MIEX® GOLD và bộ hỗn hợp nhựa MIEX® Plus. Bộ hỗn hợp nhựa MIEX® Plus được sử dụng cho Quy trình MICo® (MIEX® Co-Removal).

4.1. Hạt nhựa MIEX® DOC
MIEX® DOC is the original MIEX® resin, formulated for effective management of Dissolved Organic Carbon (DOC) in potable water, one of the key challenges facing the water treatment industry. MIEX® DOC resin is NSF 61 Certified for use in drinking water processes. / MIEX® DOC là nhựa MIEX® gốc, được pha chế để quản lý hiệu quả Carbon hữu cơ hòa tan (DOC) trong nước uống, một trong những thách thức chính mà ngành xử lý nước phải đối mặt. Nhựa MIEX® DOC được chứng nhận NSF 61 để sử dụng trong các quy trình nước uống.

DOC can have a major impact on treated water quality and the treatment process, including: / Chất hữu cơ (DOC) có thể có tác động lớn đến chất lượng nước đã qua xử lý và quá trình xử lý, bao gồm:

 • Reacting with disinfectants to form harmful disinfection by-products (DBPs) Chất hữu cơ phản ứng với chất khử trùng để tạo thành các sản phẩm phụ khử trùng có hại (DBPs)
 • Influencing the appearance and color as well as the taste and odor of water Chất hữu cơ ảnh hưởng đến hình thức và màu sắc cũng như mùi vị và mùi của nước
 • Acting as a food source for micro-organisms, resulting in bacterial regrowth in distribution systems / Chất hữu cơ Hoạt động như một nguồn thức ăn cho vi sinh vật, dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn trong hệ thống phân phối
 • Interfering with the performance of activated carbon by competing with targeted compounds for active sites / Chất hữu cơ làm giảm hiệu suất của than hoạt tính bằng cách cạnh tranh với các hợp chất được nhắm mục tiêu cho các vị trí hoạt động
 • Reacting with coagulants causing slower, less effective flocculation and increasing coagulant demand / Chất hữu cơ phản ứng với chất đông tụ gây ra quá trình keo tụ chậm hơn, kém hiệu quả hơn và tăng nhu cầu chất đông tụ
 • Reacting with disinfectants, thus increasing chemical demand / Chất hữu cơ phản ứng với chất khử trùng, do đó làm tăng nhu cầu hóa chất.
 • Reducing the capacity of membrane filtration by fouling / Chất hữu cơ làm giảm khả năng lọc màng do tắc nghẽn.

Solutions for the removal of DOC traditionally involve the application of complex treatment processes, requiring large capital outlays and significant increases in operating costs. Ixom Watercare offers water treatment operators a cost-effective and environmentally friendly DOC removal process, capable of achieving new standards in water quality. / Các giải pháp để loại bỏ DOC theo truyền thống liên quan đến việc áp dụng các quy trình xử lý phức tạp, đòi hỏi nguồn vốn lớn và chi phí hoạt động tăng đáng kể. Ixom Watercare cung cấp cho các nhà vận hành xử lý nước một quy trình loại bỏ DOC hiệu quả về chi phí và thân thiện với môi trường, có khả năng đạt được các tiêu chuẩn mới về chất lượng nước.

Utilizing MIEX® DOC resin, the MIEX® advanced ion exchange process works to remove target contaminants from water and wastewater streams. / Sử dụng nhựa MIEX® DOC, quy trình trao đổi ion tiên tiến MIEX® hoạt động để loại bỏ các chất gây ô nhiễm mục tiêu khỏi nước và dòng nước thải.

Công nghệ MIEX tại Palm Springs, Florida, USA. 37.300m3/ngày (10 MGD)

4.2. Hạt nhựa MIEX® GOLD 

MIEX® GOLD is a second-generation anion exchange resin for the drinking water industry, certified by NSF for water treatment applications and used to enhance the DOC removal rate in waters with organic matters of high molecular weight. / MIEX® GOLD là nhựa trao đổi anion thế hệ thứ hai cho ngành nước uống, được NSF chứng nhận cho các ứng dụng xử lý nước và được sử dụng để nâng cao tỷ lệ loại bỏ DOC trong nước có các chất hữu cơ có trọng lượng phân tử cao.

The main characteristics differentiating MIEX® GOLD from MIEX® DOC resin, are: / Các đặc điểm chính để phân biệt MIEX® GOLD với nhựa MIEX® DOC là:

 • MIEX® GOLD rougher and increased surface area resulting in improved removal of DOC at higher bed volumes, / MIEX® GOLD thô hơn MIEX® DOC và tăng diện tích bề mặt dẫn đến việc loại bỏ DOC được cải thiện ở thể tích tầng cao hơn.
 • MIEX® GOLD larger pore openings that connect easily to the surface area, enabling better access to the inner bead area and its functional groups for increased exchange capacity / MIEX® GOLD có các lỗ có lỗ lớn hơn MIEX® DOC giúp kết nối dễ dàng với diện tích bề mặt, cho phép tiếp cận tốt hơn khu vực hạt bên trong và các nhóm chức năng của nó để tăng khả năng trao đổi.
 • MIEX® GOLD a unique ability to remove low molecular weight material (<5000 Da), as well as high molecular weight DOC, due to the additional room between functional groups. / MIEX® GOLD một khả năng độc đáo để loại bỏ vật liệu có trọng lượng phân tử thấp (<5000 Da), cũng như DOC có trọng lượng phân tử cao, do có thêm khoảng trống giữa các nhóm chức.

MIEX® GOLD delivers consistent performance under testing and at pilot and full water treatment trials for DOC removal, UV254 absorbance and true color removal at significantly higher BV treatment rates. This improved performance could lead to less regeneration cycles and potentially reduced residual streams. / MIEX® GOLD mang lại hiệu suất nhất quán trong quá trình thử nghiệm và thử nghiệm xử lý nước thí điểm và toàn bộ để loại bỏ DOC, hấp thụ UV254 và loại bỏ màu sắc trung thực với tỷ lệ xử lý BV cao hơn đáng kể. Hiệu suất được cải thiện này có thể dẫn đến ít chu kỳ tái sinh hơn và có khả năng giảm dòng dư.

4.3. Hạt nhựa MIEX® Plus

MIEX® Plus is a specialized suite of media blends for use in the MICo® (MIEX® Co-Removal) Process. The MIEX® Co-Removal process is an advanced ion exchange treatment process that reduces multiple contaminants in a single treatment step. Examples are MICo® SOF which reduces DOC and hardness at the same time, or MICo® T&O that reduces DOC and taste and odor simultaneously. / MIEX® Plus là một bộ hỗn hợp phương tiện chuyên dụng để sử dụng trong Quy trình MICo® (MIEX® Co-Removal). Quy trình MICo là quy trình xử lý trao đổi ion MIEX tiên tiến giúp giảm thiểu nhiều chất gây ô nhiễm trong một bước xử lý duy nhất. Ví dụ như MICo® SOF làm giảm DOC và độ cứng đồng thời, hoặc MICo® T&O làm giảm DOC đồng thời vị và mùi.

MIEX® Plus comprises a suite of proprietary blends, where multiple resins or medias have been especially combined to accomplish a specific MICo® process outcome, for instance MICo® SOF uses MIEX® Plus SOF media to achieve softening and DOC reduction, while MICo® T&O utilizes MIEX® Plus T&O media to achieve optimum taste and odor, and DOC reduction. / MIEX® Plus bao gồm một bộ hỗn hợp độc quyền, trong đó nhiều loại nhựa hoặc chất trung gian đã được kết hợp đặc biệt để đạt được kết quả quy trình MICo® cụ thể, chẳng hạn như MICo® SOF sử dụng phương tiện MIEX® Plus SOF để làm mềm và giảm DOC, trong khi MICo® T&O sử dụng phương tiện MIEX® Plus T&O để đạt được hương vị và mùi tối ưu, đồng thời giảm DOC.

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn