CÔNG NGHỆ MIEX® XỬ LÝ NƯỚC NGẦM, DỰ ÁN WANNEROO - AUSTRALIA 112.500M3/NGÀY

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

XỬ LÝ NƯỚC NGẦM Ô NHIỄM DOC VÀ MÙI BẰNG CÔNG NGHỆ MIEX®

DỰ ÁN WANNEROO - AUSTRALIA, CÔNG SUẤT: 112.500M3/NGÀY

Nhà sản xuất: IXOM WaterCare - Australia

Tài liệu download brochue (vui lòng click link google drive dưới đây)

Download bài báo khoa học + case study (vui lòng click link google drive dưới đây)

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Công nghệ xử lý nước ngầm bằng Công nghệ MIEX®, loại bỏ chất hữu cơ hòa tan (DOC) và mùi tại dự án Wanneroo tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

Công nghệ MIEX  thường được tiền xử lý trước hệ thống keo tụ của Nước Sông và Nước Ngầm. Giúp giảm DOC tới 95%, giảm màu, giảm mùi, xử lý Brom + Nitrate + Nitrite, Mangan... từ đó giảm sự hình thành sản phẩm phụ khử trùng BDPs, giảm 50-70% hoá chất keo tụ => giảm bùn thải, giảm hóa chất khử trùng. 

MIEX® process reduces dissolved organic oxygen in groundwater. / Quy trình MIEX® làm giảm chất hữu cơ hòa tan trong nước ngầm
Outbreaks of Dimethyl Trisulphide in the Wanneroo water distribution system in Western Australia resulted in the construction of the world's first large-scale MIEX water treatment plant. / Sự bùng phát của Dimethyl Trisulphide trong hệ thống phân phối nước Wanneroo ở Tây Úc dẫn đến việc xây dựng nhà máy xử lý nước MIEX quy mô lớn đầu tiên trên thế giới.

1. The Problem / Vấn đề

Perth, the capital of Western Australia, is a city with a population of over 1.3 million people. Over half of the drinking water supply is sourced from groundwater supplies. / Perth, thủ phủ của Tây Úc, là một thành phố với dân số hơn 1,3 triệu người. Hơn một nửa nguồn cung cấp nước uống được lấy từ nguồn cung cấp nước ngầm.

Prior to the MIEX® pre-treatment upgrade, the 225 MLD Wanneroo GWTP relied upon conventional aeration, alum coagulation, sedimentation and dual media filtration processes to treat water sourced from a combination of groundwater. / Trước khi nâng cấp tiền xử lý MIEX®, 225 MLD Wanneroo GWTP dựa trên quá trình sục khí, đông tụ phèn, lắng và lọc phương tiện kép thông thường để xử lý nước có nguồn gốc từ sự kết hợp của nước ngầm.

This treatment process was unable to achieve effective removal of dissolved organic carbon (DOC) even in the enhanced coagulation mode, especially during summer months when most of the raw water was sourced from high color (DOC), soft, shallow wells. / Quá trình xử lý này không thể đạt được hiệu quả loại bỏ cacbon hữu cơ hòa tan (DOC) ngay cả trong chế độ đông tụ tăng cường, đặc biệt là trong những tháng mùa hè khi hầu hết nước thô có nguồn gốc từ các giếng nông, mềm, có độ màu cao.

Intermittent outbreaks of DMTS in the water distribution system led the utility to research various water treatment technologies to remove dissolved organic carbon. The presence of DMTS in tap water is noted as a "swampy" odour, and is suspected to be the product of biological action in the distribution system. DOC in treated water promotes biofilm growth in the distribution system and this, coupled with non-sulphide-reduced-sulphur in the water, leads to DMTS formation. / Sự bùng phát gián đoạn của DMTS trong hệ thống phân phối nước đã khiến công ty nghiên cứu các công nghệ xử lý nước khác nhau để loại bỏ carbon hữu cơ hòa tan. Sự hiện diện của DMTS trong nước máy được coi là mùi "đầm lầy", và được nghi ngờ là sản phẩm của hoạt động sinh học trong hệ thống phân phối. DOC trong nước đã qua xử lý thúc đẩy sự phát triển của màng sinh học trong hệ thống phân phối và điều này, cùng với lưu huỳnh không bị khử sunphua trong nước, dẫn đến sự hình thành DMTS.

The residual DOC in treated water from the Wanneroo GWTP was identified to be a root cause of a number of water quality issuesincluding intermittent biologically induced odor problems and consumer complaints and elevated disinfection by-product levels. MIEX treatment, coupled with the existing conventional treatment plant, will substantially reduce DOC. / Chất hữu cơ DOC tồn dư trong nước đã qua xử lý từ Nhà máy nước Wanneroo được xác định là nguyên nhân gốc rễ của một số vấn đề về chất lượng nước, bao gồm các vấn đề về mùi do sinh học gây ra không liên tục và khiếu nại của người tiêu dùng và mức độ phụ phẩm khử trùng cao. Xử lý MIEX, cùng với nhà máy xử lý thông thường hiện có, sẽ giảm đáng kể DOC.

 

Pilot thử nghiệm dự án tại Australia

The utility operated a one million litre per day MIEX pilot plant at the Wanneroo treatment plant in addition to conducting laboratory tests over a two-year period. Technicians tested winter and summer bore combinations to generate process performance data for all likely operating scenarios. Removal figures shows that a 60% reduction in raw water DOC could be achieved prior to alum coagulation, which further reduced the DOC concentration from around 12 mg/l to approximately 1.5 to 2.0 mg/l. / Công ty vận hành một nhà máy thí điểm MIEX một triệu lít mỗi ngày tại nhà máy xử lý Wanneroo ngoài việc tiến hành các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trong thời gian hai năm. Các kỹ thuật viên đã thử nghiệm tổ hợp lỗ khoan mùa đông và mùa hè để tạo dữ liệu hiệu suất quy trình cho tất cả các tình huống hoạt động có thể xảy ra. Các số liệu loại bỏ cho thấy có thể giảm 60% DOC trong nước thô trước khi đông tụ phèn, làm giảm nồng độ DOC từ khoảng 12 mg / l xuống còn khoảng 1,5 đến 2,0 mg / l.

The world's first large-scale MIEX® water treatment, located at the Wanneroo groundwater treatment plant in Australia, successfully passed performance testing last March 2002 and is now operating. The full-scale treatment train has a capacity of 112.5 mld and has a peak capacity of 225 mld. / Hệ thống xử lý nước MIEX® quy mô lớn đầu tiên trên thế giới, được đặt tại nhà máy xử lý nước ngầm Wanneroo ở Úc, đã thành công vượt qua thử nghiệm hiệu suất vào tháng 3 năm 2002 và hiện đang hoạt động. Tàu xử lý quy mô đầy đủ có sức chứa 112,5 mld và có công suất cao nhất là 225 mld.

Demo quá trình hoạt động của công nghệ MIEX

The MIEX process differs from conventional ion exchange technology in that the ion exchange step is carried out on a continuous basis, while the regeneration step is performed in a batch operation. This allows steady state conditions to be maintained in the ion exchange stage of the process. The resin particles are also smaller (150 um) than conventional ion exchange resins. Following contact with the raw water, a magnetic component within the resin matrix allows particles to form larger agglomerates that settle out at a high rate (25 m3/hr). / Quy trình MIEX khác với công nghệ trao đổi ion thông thường ở chỗ bước trao đổi ion được thực hiện liên tục, trong khi bước tái sinh được thực hiện liên tục. Điều này cho phép hệ thống hoạt động ổn định được duy trì trong giai đoạn trao đổi ion của quá trình. Các hạt nhựa cũng nhỏ hơn (150 um) so với hạt nhựa trao đổi ion thông thường. Sau khi tiếp xúc với nước thô, một thành phần từ tính trong ma trận nhựa cho phép các hạt hình thành các khối kết tụ lớn hơn và lắng xuống với tốc độ cao (25 m3 / giờ).

2. Plant process design / Thiết kế hệ thống xử lý nước ngầm Wanneroo, công suất 112.500m3/ngày

The Wanneroo MIEX plant consists of two 400 m3 concrete contactors in which the MIEX resin and raw water are mixed thoroughly. The design contact time is ten minutes at full flow conditions. The resin concentration in the contactors may be varied to suit raw water quality and plant flow at any time. / Nhà máy Wanneroo MIEX bao gồm hai bể Tiếp Xúc thể tích 400 m3, trong đó nhựa MIEX và nước thô được trộn đều. Thời gian tiếp xúc thiết kế là mười phút ở điều kiện dòng chảy đầy đủ. Nồng độ nhựa trong bộ tiếp điểm có thể thay đổi để phù hợp với chất lượng nước thô và dòng chảy của nhà máy bất cứ lúc nào.

Công nghệ MIEX tại Palm Springs, Florida, USA. 37.300m3/ngày (10 MGD)

The resin/raw water mix flows from the contactors to six concrete hopper-bottomed settlers. The Fitch-type feedwells inside the settlers encourage inter-particle contact while decreasing the velocity head of the inlet stream. The gentle flow conditions inside the feedwells allow the magnetic forces of attraction between the resin particles to take effect, resulting in larger agglomerates of resin to form and settle out into the hopper bottoms. The feedwell depth extends to the point in the settlers where the hopper-bottom section begins, maximising the opportunity for resin coagulation and settlement. The maximum rise rate in the settlers of 15 m3/h allows over 99.9% recovery of the resin. The settler overflow of MIEX-treated water then rejoins the conventional process stream upstream of the plant clarifiers. The resin slurry is collected at the base of the settlers and pumped back to the head of the process to either return to the first contactor or be taken off for regeneration. / Hỗn hợp nhựa / nước thô chảy từ các bộ tiếp điểm đến sáu bộ lắng đáy phễu bê tông. Các giếng tiếp liệu kiểu Fitch bên trong bộ lắng khuyến khích sự tiếp xúc giữa các hạt trong khi giảm tốc độ đầu của dòng vào. Điều kiện dòng chảy nhẹ nhàng bên trong các giếng cấp liệu cho phép các lực hút từ giữa các hạt nhựa có hiệu lực, dẫn đến các khối nhựa kết tụ lớn hơn hình thành và lắng xuống đáy phễu. Độ sâu giếng tiếp liệu kéo dài đến điểm trong bộ lắng nơi bắt đầu phần đáy phễu, tối đa hóa cơ hội cho quá trình đông tụ và lắng nhựa. Tốc độ tăng tối đa trong bộ lắng là 15 m3/h cho phép thu hồi hơn 99,9% nhựa. Nước tràn qua bộ lắng trong nước được xử lý MIEX sau đó nhập lại vào dòng xử lý thông thường ở thượng nguồn của bộ lọc của nhà máy. Bùn nhựa được thu thập ở đáy của bộ lắng và được bơm trở lại phần đầu của quy trình để quay trở lại bộ tiếp xúc đầu tiên hoặc được đưa đi tái sinh.

A percentage (5% to 10%) of the resin slurry is removed from the recycle stream and diverted to the regeneration facility. Resin regeneration is accomplished using a 12% brine solution (the regenerant). Although the regenerant increases in DOC and sulphate concentration with each step, the regenerant can be used for multiple regenerations. It has been reused up to nine times on pilot plant trials while laboratory data supports the possibility of up to 12 reuses. Each reuse cycle requires an adjustment of the regenerant, returning the chloride concentration to the original starting point prior to the next cycle. / Một tỷ lệ phần trăm (5% đến 10%) của bùn nhựa được loại bỏ khỏi dòng tái chế và chuyển đến cơ sở tái sinh. Tái sinh nhựa được thực hiện bằng cách sử dụng dung dịch nước muối 12% (chất tái sinh). Mặc dù chất tái sinh tăng nồng độ DOC và sulphat theo từng bước, chất tái sinh có thể được sử dụng cho nhiều lần tái sinh. Nó đã được tái sử dụng tới 9 lần trong các thử nghiệm tại nhà máy thí điểm trong khi dữ liệu trong phòng thí nghiệm hỗ trợ khả năng tái sử dụng lên đến 12 lần. Mỗi chu kỳ sử dụng lại yêu cầu điều chỉnh chất tái sinh, đưa nồng độ clorua trở lại điểm xuất phát ban đầu trước chu kỳ tiếp theo.

Once regenerated, the resin is transferred from the regeneration vessel into the fresh resin tank, from where it rejoins the MIEX process in the first contactor. The rate at which the fresh resin is delivered to the process matches that of the resin that is removed from the stream for regeneration. This maintains a constant resin concentration in the two contactors. / Sau khi được tái sinh, nhựa được chuyển từ bình tái sinh vào bình chứa nhựa mới, từ đó nó tham gia lại quy trình MIEX trong bộ tiếp xúc đầu tiên. Tốc độ nhựa tươi được phân phối đến quy trình phù hợp với tốc độ nhựa được lấy ra khỏi dòng để tái sinh. Điều này duy trì nồng độ nhựa không đổi trong hai bể trộn nhựa MIEX.

The brine solution is prepared in two storage-type salt saturators as used in the chlor-alkali industry. A "clean" saturator provides the regeneration facility with a fresh charge of brine for the first regeneration. The second, a "dirty" saturator, is used to saturate a portion of the used regenerant with brine for nine reuse cycles. / Dung dịch nước muối được chuẩn bị trong hai thiết bị bão hòa muối kiểu bảo quản được sử dụng trong ngành công nghiệp clor-kiềm. Một chất bão hòa "sạch" cung cấp cho cơ sở tái sinh một lượng nước muối mới cho lần tái sinh đầu tiên. Thứ hai, chất làm bão hòa "bẩn", được sử dụng để bão hòa một phần chất tái sinh đã sử dụng bằng nước muối trong chín chu kỳ tái sử dụng.

Nước muối thải có thể được xử lý bằng cách lọc Nano (NF) để lọc ra hơn 98% TOC, cho phép tái sử dụng hơn 75% chất thải, điều này làm giảm đáng kể khối lượng chất thải cần xử lý và cũng thu hồi phần lớn muối được sử dụng để tái sinh.

Một số thử nghiệm đã được tiến hành tại các Cơ sở lắp đặt MIEX® quy mô đầy đủ khác nhau để chứng minh hiệu quả của việc xử lý NF của nước muối thải. Ghi chú kỹ thuật này tóm tắt cách NF có thể được áp dụng để tái chế nước muối thải, giảm đáng kể khối lượng chất thải và làm cho Quy trình MIEX® trở thành một nguyên liệu thay thế bền vững hơn nhiều cho các ứng dụng loại bỏ TOC.

Process performance / Hiệu suất quá trình

Pilot trials and laboratory work provided conclusive results indicating that the MIEX process and alum coagulation or other chemical coagulation complement each other, regardless of process order. For the raw water at Wanneroo, the MIEX process favours removal of the lower molecular weight fraction of DOC, while alum coagulation removes the larger molecular weight DOC components. This results in impressive reductions of DOC through the plant. A final DOC of less than 2 mg/l is achieved by combining MIEX treatment and enhanced coagulation, assuming an incoming raw water DOC of 9.5 mg/l. / Các thử nghiệm thí điểm và công việc trong phòng thí nghiệm đã đưa ra kết quả chính xác cho thấy rằng quy trình MIEX và đông tụ bằng phèn hoặc đông tụ hóa học khác bổ sung cho nhau, bất kể thứ tự quy trình. Đối với nước thô tại Wanneroo, quy trình MIEX cho phép loại bỏ phần DOC có trọng lượng phân tử thấp hơn, trong khi đông tụ bằng phèn loại bỏ các thành phần DOC có trọng lượng phân tử lớn hơn. Điều này dẫn đến việc cắt giảm đáng kể DOC qua nhà máy. DOC cuối cùng nhỏ hơn 2 mg / l đạt được bằng cách kết hợp xử lý MIEX và đông tụ tăng cường, giả sử DOC của nước thô đầu vào là 9,5 mg / l.

Removing the smaller DOC fractions prior to coagulation enables more efficient use of the coagulant. Jar tests show that MIEX-treated water, with a coagulant dose of one-half of the conventional dose, can produce higher water quality in terms of DOC than conventionally treated water. The lower coagulant dose also creates less of a pH depression, placing less demand on pH correction after coagulation. The treatment process downstream of MIEX treatment will therefore operate using reduced chemical dose rates, and produce less sludge. These process advantages will be achieved at the Wanneroo groundwater treatment plant by constructing the MIEX plant at the head of the treatment stream. / Loại bỏ các phân đoạn DOC nhỏ hơn trước khi đông tụ cho phép sử dụng chất đông tụ hiệu quả hơn. Thử nghiệm và vận hành thực tế cho thấy rằng nước được xử lý MIEX, với liều lượng chất đông tụ bằng một nửa liều lượng thông thường, có thể tạo ra chất lượng nước về DOC cao hơn so với nước được xử lý thông thường. Liều lượng chất đông tụ thấp hơn cũng tạo ra ít sự suy giảm pH hơn, làm giảm nhu cầu điều chỉnh pH sau khi đông tụ. Do đó, quy trình xử lý ở hạ nguồn của xử lý MIEX sẽ hoạt động bằng cách sử dụng liều lượng hóa chất giảm và tạo ra ít bùn hơn. Những ưu điểm của quy trình này sẽ đạt được tại nhà máy xử lý nước ngầm Wanneroo bằng cách xây dựng nhà máy MIEX ở đầu dòng xử lý.

Công nghệ MIEX tại Palm Beach County, Florida, USA. 61.200m3/ngày (16.4 MGD)

Down: Case study _ MIEX du an Palm Beach County, Florida USA 61.200m3/ngày

Resin loss / Thất thoát hạt nhựa MIEX

The 99.999% recovery figure is based on the resin mass leaving the MIEX process in the treated water stream. The indicated 0.001% loss rate is in the form of attrited resin, which can no longer attach itself to the bulk of the resin particles in the settler feed. These smaller resin particles escape the process with the treated water discharged from the settler overflow. A certain degree of resin attrition is unavoidable due to resin transport/pumping and mixing in the process units. The use of low shear mixers and low shear pumps minimises resin loss. / Con số thu hồi 99,999% dựa trên khối lượng nhựa rời khỏi quá trình MIEX trong dòng nước đã qua xử lý. Tỷ lệ hao hụt 0,001% được chỉ định là ở dạng nhựa đặc, không còn có thể tự gắn vào phần lớn các hạt nhựa trong nguồn cấp của bộ định vị. Các hạt nhựa nhỏ hơn này thoát ra khỏi quá trình này cùng với nước đã qua xử lý được xả ra từ tràn của bộ lắng. Không thể tránh khỏi một mức độ tiêu hao nhựa nhất định do vận chuyển / bơm và trộn nhựa trong các đơn vị quy trình. Việc sử dụng máy trộn lực cắt thấp và máy bơm lực cắt thấp giúp giảm thiểu thất thoát nhựa.

Giới thiệu công nghệ MIEX tại triển lãm

Conclusion / Kết luận

More stringent water quality requirements being implemented worldwide provide strong incentives to utilities to use a range of new technologies developed to meet these new challenges. MIEX water treatment can result in substantial DOC reduction while using a lower coagulant dose when coupled with an existing conventional treatment plant. It produces a more stable water, in terms of chlorine demand, and reduces operating costs by using a lower overall chlorine dose. The MIEX treated water also contains reduced levels of disinfection by-products, such as trihalomethanes (THM), which is a significant step in improving water quality. / Các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về chất lượng nước đang được thực hiện trên toàn thế giới tạo ra động lực mạnh mẽ cho các tiện ích sử dụng một loạt các công nghệ mới được phát triển để đáp ứng những thách thức mới này. Xử lý nước MIEX có thể làm giảm DOC đáng kể trong khi sử dụng liều lượng chất đông tụ thấp hơn khi kết hợp với nhà máy xử lý thông thường hiện có. Nó tạo ra nước ổn định hơn, về nhu cầu clo và giảm chi phí vận hành bằng cách sử dụng liều lượng clo tổng thể thấp hơn. Nước được xử lý MIEX cũng chứa giảm mức độ các sản phẩm phụ khử trùng, chẳng hạn như trihalomethanes (THM), đây là một bước quan trọng trong việc cải thiện chất lượng nước.

Project Outcomes / Kết quả dự án Wanneroo sử dụng công nghệ MIEX®

The performance of the MIEX® pre-treatment system has been monitored for over 6 years. / Hiệu suất của hệ thống tiền xử lý MIEX® đã được theo dõi trong hơn 6 năm.

During this period, MIEX® pre-treatment has consistently provided both significant improved final treated water quality and reductions in coagulant and disinfection chemical requirements. / Trong giai đoạn này, tiền xử lý MIEX® đã liên tục cung cấp cả chất lượng nước được xử lý cuối cùng được cải thiện đáng kể và giảm các yêu cầu về hóa chất đông tụ và khử trùng.

Specifically, the implementation of MIEX® pretreatment of 50% of raw water has provided: / Cụ thể, việc thực hiện MIEX® tiền xử lý 50% lượng nước thô đã cung cấp:

 •  A 38% reduction of DOC levels in final treated water / Giảm 38% mức DOC trong nước được xử lý cuối cùng so với công nghệ truyền thống sử dụng hóa chất
 • A 66% reduction in THM concentrations in the distribution system / Giảm 66% nồng độ THM trong hệ thống phân phối
 • Reduced coagulation and disinfection chemical costs / Giảm chi phí hóa chất đông tụ và khử trùng 48% so với công nghệ truyền thống
 • Improved stability of disinfectant residual in treated water / Cải thiện độ ổn định của chất khử trùng tồn dư trong nước đã xử lý
 • Reduced biofilm growth in the distribution system / Giảm sự phát triển của màng sinh học trong hệ thống phân phối
 • Eliminated DMTS odour problem / Loại bỏ vấn đề mùi DMTS
 • Noticeably improved taste of water / Vị nước được cải thiện đáng kể

MIEX® pre-treatment operating costs are largely offset by improved process efficiencies. Significantly improved water quality is achieved without a substantial increase in total operating costs. / Chi phí vận hành tiền xử lý MIEX® được bù đắp phần lớn nhờ hiệu quả quy trình được cải thiện. Chất lượng nước được cải thiện đáng kể đạt được mà không làm tăng đáng kể tổng chi phí vận hành.

Installation Details / Chi tiết cài đặt
The MIEX® pre-treatment plant has a mod-ular design with the footprint measuring 1,300 m2. / Nhà máy tiền xử lý MIEX® có thiết kế dạng modul với diện tích 1.300 m2.

MIEX® Resin can remove significantly more DOC than coagulation. The graph (Figure 1) below illustrates the DOC removal performance for full-scale MIEX® Systems on a range of different water sources. MIEX® DOC Resin is particularly effective at removing the low molecular weight fraction of DOC that cannot be removed by enhanced coagulation. / MIEX® Resin có thể loại bỏ DOC nhiều hơn đáng kể so với đông tụ. Biểu đồ (Hình 1) dưới đây minh họa hiệu suất loại bỏ DOC cho Hệ thống MIEX® quy mô đầy đủ trên nhiều nguồn nước khác nhau. MIEX® DOC Resin đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ phần DOC có trọng lượng phân tử thấp mà không thể loại bỏ bằng quá trình đông tụ tăng cường.

Where MIEX® Treatment has been installed as pretreatment  to conventional sedimentation/filtration plants, treated water DOC levels are significantly reduced compared to using coagulation alone. This results in treated water with a lower DOC level and disinfection by-product formation potential as well as a lower downstream coagulant demand. / Khi MIEX® Treatment đã được lắp đặt như tiền xử lý cho các nhà máy lắng / lọc thông thường, mức DOC trong nước đã qua xử lý giảm đáng kể so với chỉ sử dụng keo tụ. Điều này dẫn đến nước đã xử lý có mức DOC thấp hơn và khả năng hình thành sản phẩm phụ khử trùng cũng như nhu cầu chất đông tụ ở hạ nguồn thấp hơn.

MIEX® Resin preferentially removes the fraction of DOC that results in the formation of DBPs. Pre-treatment with the MIEX® Resin therefore allows water systems to meet tightening DBP Standards while continuing with free chlorine disinfection (Figure 2) / MIEX® Resin ưu tiên loại bỏ phần DOC dẫn đến việc hình thành các DBP. Do đó, tiền xử lý với MIEX® Resin cho phép hệ thống nước đáp ứng các Tiêu chuẩn DBP thắt chặt trong khi tiếp tục khử trùng bằng clo tự do (Hình 2)

The MIEX® Process Delivers: / Quy trình MIEX® cung cấp:

 • Consistent treatment that is not subject to chromatographic peaking. / Xử lý nhất quán không phụ thuộc vào đỉnh sắc ký.
 • Lower waste volumes than alternative technologies. / Khối lượng chất thải thấp hơn so với các công nghệ thay thế.
 • Flexibility of placement in the treatment train. / Tính linh hoạt của vị trí hệ thống xử lý.
 • Reliable treatment independent of raw water turbidity. / Xử lý đáng tin cậy không phụ thuộc vào độ đục của nước thô
 • Elimination or reduction of the need for pH correction chemicals / Loại bỏ hoặc giảm nhu cầu về hóa chất hiệu chỉnh pH
 • Stand-alone treatment for groundwater applications / Xử lý độc lập cho các ứng dụng nước ngầm.
 • Removal of other anions such as nitrate, bromide, sulfide, arsenic, and chromate. / Loại bỏ các anion khác như nitrat, bromua, sulfua, asen và cromat

Downstream Process Improvements / Cải tiến quy trình hạ nguồn

When used as a pre-treatment step, downstream process improvements can be achieved including: / Khi được sử dụng như một bước tiền xử lý, có thể đạt được các cải tiến quy trình sau bao gồm:

 • Reduced sludge and waste production. / Giảm xả thải bùn và chất thải.
 • Reduced chlorine demand for disinfection / Giảm nhu cầu khử trùng bằng clo
 • Reduced chemical demand for downstream coagulation. / Giảm nhu cầu hóa chất cho quá trình đông tụ ở hạ nguồn
 • Increased capacity of activated carbon.  / Tăng khả năng của than hoạt tính
 • Improved membrane performance due to reduced fouling / Cải thiện hiệu suất màng do giảm tắc nghẽn.


 

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn