THIẾT BỊ XỬ LÝ CÁU CẶN CHO THÁP GIẢI NHIỆT SCALEBLASTER – USA

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

THIẾT BỊ XỬ LÝ CÁU CẶN CHO THÁP GIẢI NHIỆT SCALEBLASTER

ScaleBlaster Electronic Descaling System

Xuất xứ: ClearWater Enviro Technologies - USA

Dowload links: Brochue Thiết Bị Xử Lý Cáu Cặn ScaleBlaster

Dowload links: Nguyên lý hoạt động Thiết Bị Xử Lý Cáu Cặn ScaleBlaster

Case Study: Một số dự án lắp đặt hệ thống chống cáu cặn ScaleBlaster

Dowload links: Brochue ứng dụng ScaleBlaster cho thương mại và công nghiệp

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Thiết bị xử lý Cáu Cặn cho Tháp Giải Nhiệt ScaleBlaster - USA tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

Hard water and scaling are major problems for the industrial industry. Until now, the only reliable solutions were chemicals, scale inhibitors or expensive water softener systems. ScaleBlaster offers you a maintenance-free, environmentally-friendly alternative. / Nước cứng và đóng cặn là những vấn đề lớn đối với ngành công nghiệp. Cho đến nay, các giải pháp đáng tin cậy duy nhất là hóa chất, chất ức chế cáu cặn hoặc hệ thống làm mềm nước đắt tiền. ScaleBlaster cung cấp cho bạn giải pháp thay thế không cần bảo trì, thân thiện với môi trường.

1. Over 20 Years of Unparalleled Success / Hơn 20 năm thành công với ScaleBlaster

After several years of testing and development in the early 90s, the first ScaleBlaster units were released in 1995. From the initial installations ScaleBlaster was an immediate success. Despite entering an industry with a dubious, “snake-oil” reputation, ScaleBlaster was able to overcome those obstacles by building a worldwide network of dealers, wholesale suppliers, and major retail stores that believed in our product. / Sau vài năm thử nghiệm và phát triển vào đầu những năm 90, các thiết bị ScaleBlaster đầu tiên được phát hành vào năm 1995. Ngay từ những cài đặt ban đầu, ScaleBlaster đã thành công ngay lập tức. Mặc dù bước vào một ngành có danh tiếng "dầu rắn" với nhiều nghi ngờ, nhưng ScaleBlaster đã có thể vượt qua những trở ngại đó bằng cách xây dựng mạng lưới đại lý, nhà cung cấp bán buôn và cửa hàng bán lẻ lớn trên toàn thế giới tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi.

ScaleBlaster became the first and only electronic descaler to be successful in the residential, commercial and industrial markets. Today, there are hundreds of applications that ScaleBlaster can be applied to. Many of the world's largest companies use ScaleBlaster to solve their hard water problems without the need of salt, chemicals or maintenance. / ScaleBlaster trở thành máy khử cặn điện tử đầu tiên và duy nhất thành công trong thị trường dân dụng, thương mại và công nghiệp. Ngày nay, có hàng trăm ứng dụng mà ScaleBlaster có thể được áp dụng. Nhiều công ty lớn nhất thế giới sử dụng ScaleBlaster để giải quyết các vấn đề về nước cứng mà không cần muối, hóa chất hoặc bảo trì.

ScaleBlaster is an innovative & compact state-of-the-art computerized water conditioner that is installed on the incoming waterline entering the home, building or your equipment. A signal cable is wrapped around the outside of the pipe and is non-intrusive. No cutting into the pipe or special tools are necessary. From residential homes to commercial & industrial applications, ScaleBlaster is the world leader and innovator in solving hard water issues without using salt or chemicals. / ScaleBlaster là một thiết bị khử cứng và chống cáu cặn tiên tiến, được lắp đặt nhỏ gọn trên đường nước dẫn vào nhà, tòa nhà hoặc thiết bị của bạn. Cáp tín hiệu được quấn quanh bên ngoài ống và không cần xâm nhập vào đường ống. Không cần cắt vào đường ống hoặc các công cụ đặc biệt. Từ nhà ở dân dụng đến các ứng dụng thương mại & công nghiệp, ScaleBlaster là công ty đổi mới và dẫn đầu thế giới trong việc giải quyết các vấn đề về nước cứng mà không sử dụng muối hoặc hóa chất.

2. ScaleBlaster square wave vs triangle wave vs radio freq vs magnetic So sánh công nghệ xử lý cáu cặn ScaleBlaster và công nghệ khác

ScaleBlaster uses a solenoid coil with applied square wave technology. With the key differences and notes below: / ScaleBlaster sử dụng cuộn dây điện từ với công nghệ sóng vuông được áp dụng. Với những khác biệt chính và lưu ý dưới đây:

While triangle wave frequencies, can be applied with the same frequencies, some of the brands do not cover all the range of frequencies that ScaleBlaster does (1,000 - 20,000Hz). When water chemistry is different the higher ranges have been important to preventing or minimizing scale buildup. / Mặc dù các tần số sóng tam giác có thể được áp dụng với các tần số giống nhau, nhưng một số thương hiệu không bao gồm tất cả các dải tần số mà ScaleBlaster thực hiện (1.000 - 20.000Hz). Khi tính chất hóa học của nước khác nhau thì phạm vi cao hơn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự tích tụ cặn.

Triangle waves quickly ramp up and down the power and has a lower average power applied to the coil itself. There are other companies that use the solenoid coil we use, but with triangle waves as well. Square waves have a higher amount of power and energy applied to the water and minerals which causes a better conditioning. / Sóng tam giác nhanh chóng tăng và giảm công suất và có công suất trung bình thấp hơn áp dụng cho chính cuộn dây. Có những công ty khác sử dụng cuộn dây điện từ mà chúng tôi sử dụng, nhưng cũng có sóng tam giác. Sóng vuông có nguồn và năng lượng cao hơn được áp dụng cho nước và khoáng chất, giúp xử lý cáu cặn tốt hơn.

Radio frequency coils, or those that only one end of the wire or coil is attached to the unit are older technology. We previously used radio frequency coils on the first generation ScaleBlaster back in the mid-90's. Shortly after, we found that applying the correct frequencies through the current solenoid type coil yields much better results that are more consistent. / Cuộn dây tần số vô tuyến hoặc những cuộn dây chỉ có một đầu của dây hoặc cuộn dây được gắn vào thiết bị là công nghệ cũ hơn. Trước đây chúng tôi đã sử dụng cuộn dây tần số vô tuyến trên ScaleBlaster thế hệ đầu tiên vào giữa những năm 90. Ngay sau đó, chúng tôi nhận thấy rằng việc áp dụng các tần số chính xác thông qua cuộn dây loại điện từ hiện tại mang lại kết quả tốt hơn và nhất quán hơn.

Magnetic pipes that use some agitation internally are even older designs stemming from simply attaching magnets to the pipe. The conditioning is very dependent on the velocity of water through the pipe in order to condition the water. As an example, if a cooling system has multiple pumps to a single pipe which splits to multiple towers, the pipe used would have to be for one specific flow rate range or it would not work effectively. When a pump is down due to lower capacity, the conditioning is reduced or eliminated. The same can happen as pumps age or are damaged. Also, we've found that this technology does not do well with very hot water. / Các ống nam châm sử dụng một số kích động bên trong thậm chí còn là những thiết kế cũ hơn bắt nguồn từ việc chỉ cần gắn nam châm vào ống. Việc khử cáu cặn phụ thuộc rất nhiều vào vận tốc của nước qua đường ống để điều hòa nước. Ví dụ: nếu một hệ thống làm mát có nhiều máy bơm đến một đường ống duy nhất chia thành nhiều tháp, thì đường ống được sử dụng sẽ phải dành cho một phạm vi tốc độ dòng chảy cụ thể, nếu không nó sẽ không hoạt động hiệu quả. Khi một máy bơm ngừng hoạt động do công suất thấp hơn, quá trình khử cáu cặn sẽ giảm hoặc bị loại bỏ. Điều tương tự cũng có thể xảy ra khi máy bơm cũ hoặc bị hỏng. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rằng công nghệ này không hoạt động tốt với nước quá nóng.

3. How it Works / Nguyên tắc hoạt động thiết bị khử cứng và xử lý cáu cặn cho tháp giải nhiệt ScaleBlaster

ScaleBlaster is a compact, state-of-the-art electronic descaling system that is installed on the incoming waterline going to the home, building or equipment it is servicing. / ScaleBlaster là một hệ thống tẩy cặn điện tử hiện đại, nhỏ gọn được lắp đặt trên đường nước dẫn vào nhà, tòa nhà hoặc thiết bị mà nó đang bảo dưỡng.

This innovative product produces an oscillating electronic field using a unique and complex modulating frequency wave form that changes the physical shape, size and charge of the calcium molecules (the cause of hard water and lime scale formation). / Sản phẩm cải tiến này tạo ra một trường điện tử dao động bằng cách sử dụng dạng sóng tần số biến điệu độc đáo và phức tạp làm thay đổi hình dạng vật lý, kích thước và điện tích của các phân tử canxi (nguyên nhân hình thành nước cứng và cặn vôi).

Lime scale will no longer form inside the pipes or equipment that comes in contact with the hard water.  The surface tension of the water is lessened, preventing new scale for forming while removing any existing scale. / Cặn vôi sẽ không còn hình thành bên trong đường ống hoặc thiết bị tiếp xúc với nước cứng. Sức căng bề mặt của nước giảm đi, ngăn chặn hình thành cặn mới trong khi loại bỏ bất kỳ cặn hiện có nào.

Scale is a coating or precipitate deposited on surfaces that are in contact with hard water. When this hard water is heated or when evaporation takes place, calcium carbonate will form. / Cáu cặn là một lớp phủ hoặc kết tủa lắng đọng trên các bề mặt tiếp xúc với nước cứng. Khi nước cứng này được đun nóng hoặc khi quá trình bay hơi diễn ra, canxi cacbonat sẽ hình thành.

Practically all equipment coming in contact with hard water will be affected by scale. This scale build-up will clog up pipes, tubes; block jets and form a layer of mineral scale deposits in heat transfer surfaces. / Trên thực tế, tất cả các thiết bị tiếp xúc với nước cứng sẽ bị ảnh hưởng bởi cáu cặn. Sự tích tụ cáu cặn này sẽ làm tắc nghẽn đường ống, ống dẫn; chặn các tia nước và tạo thành một lớp cặn khoáng trong các bề mặt truyền nhiệt.

The result are billion-dollar problems for industry. Higher energy costs, serious maintenance problems and prolong damage to expensive capital equipment are all symptoms of scale build-up. / Kết quả là các vấn đề hàng tỷ đô la cho ngành công nghiệp. Chi phí năng lượng cao hơn, các vấn đề nghiêm trọng về bảo trì và kéo dài thời gian hư hỏng đối với các thiết bị vốn đắt tiền đều là những dấu hiệu của việc tích tụ cáu cặn.

Therefore, Getech would like to introduces its cost efficient electronic descaler... SCALEBLASTER. / Vì vậy, Getech xin giới thiệu máy khử cứng và chống cáu cặn điện tử tiết kiệm chi phí... SCALEBLASTER.

3. The benefits from using ScaleBlaster are significant : / Những lợi ích từ việc sử dụng ScaleBlaster cho xử lý cáu cặn Tháp Giải Nhiệt rất nhiều như :

3.1.Easy installation & operation / Dễ dàng cài đặt và vận hành

the electronic descaler system often takes only minutes to install and requires no plumbing*. Compare this to chemicals that often require drum storage and disposal, spill containment areas, feed pumps, tubing, injection quils, delivery access, handling equipment and more. An equivalent chemical program and its related equipment require significantly more attention and maintenance. / hệ thống tẩy cặn điện tử thường chỉ mất vài phút để lắp đặt và không cần hệ thống ống nước*. So sánh điều này với các hóa chất thường yêu cầu lưu trữ và xử lý thùng phuy, khu vực ngăn tràn, máy bơm cấp liệu, đường ống, vòi xịt, lối vào phân phối, thiết bị xử lý, v.v. Một chương trình hóa học tương đương và các thiết bị liên quan của nó cần được chú ý và bảo trì nhiều hơn.

3.2. Chemical Reduction / Giảm hóa chất

ScaleBlaster can significantly reduce the need to use chemicals for the prevention of corrosion and scale. No more handling & storage of hazardous chemicals. / ScaleBlaster có thể làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng hóa chất để chống ăn mòn và cáu cặn. Không còn xử lý và lưu trữ các hóa chất độc hại.

Elliminate limescale deposits from forming on sinks, faucets, appliances and heat transfer surfaces that come in contact with hard water. / Loại bỏ cặn vôi hình thành trên bồn rửa, vòi, thiết bị và bề mặt truyền nhiệt tiếp xúc với nước cứng

3.3. Reduces CorrosionGiảm ăn mòn

ScaleBlaster allows for increased cycles of concentration which naturally and gently elevates the pH of the re-circulating water, thereby rendering the water less corrosive. ScaleBlaster controls scaling potentials, which lessens troublesome corrosive cell formations of calcium/iron deposits on the metal surfaces. ScaleBlaster helps control biofilm formation where bacteria can actively attack all metal surfaces. / ScaleBlaster cho phép tăng chu kỳ cô đặc giúp nâng cao độ pH của nước tái tuần hoàn một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, do đó làm cho nước ít bị ăn mòn hơn. ScaleBlaster kiểm soát khả năng mở rộng quy mô, giúp giảm bớt sự hình thành tế bào ăn mòn khó chịu của cặn canxi/sắt trên bề mặt kim loại. ScaleBlaster giúp kiểm soát sự hình thành màng sinh học nơi vi khuẩn có thể chủ động tấn công tất cả các bề mặt kim loại.

3.4. Increases Cycles of Concentration = Water Savings / Tăng chu kỳ tuần hoàn nước = Tiết kiệm nước

By allowing the conductivity levels to go higher, you may be able to raise the cycles of concentration - which will result in huge water savings. / Bằng cách cho phép mức độ dẫn điện tăng cao hơn, bạn có thể tăng chu kỳ tuần hoàn - điều này sẽ giúp tiết kiệm nước rất nhiều.

ScaleBlaster keeps heat transfer surfaces free from scale allowing systems to operate under optimal design conditions. / ScaleBlaster giữ cho các bề mặt truyền nhiệt không bị đóng cặn cho phép các hệ thống hoạt động trong các điều kiện thiết kế tối ưu.

Removes existing scale in pipes, tubes, jets and heat transfer continued scale accumulation cuts down on the flow rate of water in the building. Commercial & Industrial equipment will no longer be subject to performance degradation. / Loại bỏ cáu cặn hiện có trong các đường ống, ống dẫn, vòi phun và tháp giải nhiệt và nước cứng tiếp tục tích tụ cáu cặn làm giảm tốc độ dòng chảy của nước trong tòa nhà Thương mại & nhà máy Công nghiệp. Các thiết bị này sẽ không còn bị suy giảm hiệu suất.

3.5. Prevents Scale Accumulation / Ngăn ngừa quy mô tích tụ Cáu Cặn

ScaleBlaster will modify the scale-forming ions so they do not adhere to each other, the pipe walls, tubes, jets and heat transfer surfaces. / ScaleBlaster sẽ sửa đổi các ion tạo cặn để chúng không dính vào nhau, thành ống, ống, vòi phun và bề mặt truyền nhiệt.

3.6. Reduces Maintenance & Downtime / Giảm thời gian bảo trì & ngừng hoạt động

Maintenance is costly, time consuming and inconvenient. Equipment downtime and labor costs for routine cleanings will be eliminated. Systems must usually be drained with essential equipment taken out of service for descaling-a costly adventure. Scale inhibitor chemicals, acid washing and water-softening equipment will no longer be required. / bảo trì tốn kém, mất thời gian và bất tiện. Thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và chi phí nhân công cho việc vệ sinh định kỳ sẽ được loại bỏ. Các hệ thống thường phải được rút hết nước với các thiết bị thiết yếu không được sử dụng để tẩy cặn, một công việc tốn kém. Hóa chất ức chế cáu cặn, thiết bị rửa bằng axit và làm mềm nước sẽ không còn cần thiết nữa.

3.7. Controls Algae & Bacteria / Kiểm soát Tảo & Vi khuẩn

ScaleBlaster helps control algae and bacteria by eliminating their breeding ground – limescale deposits. The modified calcium crystals and higher cycles of concentration help to retard algae and biofilm formations. / ScaleBlaster giúp kiểm soát tảo và vi khuẩn bằng cách loại bỏ nơi sinh sản của chúng – cặn vôi. Các tinh thể canxi biến đổi và chu kỳ cô đặc cao hơn giúp làm chậm quá trình hình thành tảo và màng sinh học.

3.8. Huge Energy Savings / Tiết kiệm năng lượng lớn

The primary energy savings are a result of a decrease in energy consumption in heating or cooling applications. These savings are associated with the removal of scale formation. Just a 1/4'' of scale buildup can increase energy consumption 40%.  Additional energy costs are incurred when pumping water through narrowed pipes and scaled-up cooling tower. ScaleBlaster maintains the water through heat transfer coefficient at peak performance/ Tiết kiệm năng lượng chính là kết quả của việc giảm mức tiêu thụ năng lượng trong các ứng dụng sưởi ấm hoặc làm mát. Những khoản tiết kiệm này có liên quan đến việc loại bỏ sự hình thành quy mô cáu cặn. Chỉ cần tích tụ cáu cặn 1/4'' có thể tăng 40% mức tiêu thụ năng lượng. Chi phí năng lượng bổ sung phát sinh khi bơm nước qua các đường ống bị thu hẹp và tháp giải nhiệt mở rộng. ScaleBlaster duy trì nước thông qua hệ số truyền nhiệt ở hiệu suất cao nhất.

3.9. Removes Existing Scale  / Loại bỏ quy mô cáu cặn hiện có

Any existing scale within the system is removed within weeks and never returns. Contact us for more information on how we can prove this to you when ScaleBlaster is installed. / Bất kỳ cáu cặn hiện có nào trong hệ thống sẽ bị loại bỏ trong vòng vài tuần và không bao giờ quay trở lại. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể chứng minh điều này với bạn khi ScaleBlaster được cài đặt.

3.10. Extends Life of Capital Equipment / Kéo dài tuổi thọ của thiết bị 

ScaleBlaster will extend equipment life dramatically, maximizing the return on capital investment. / ScaleBlaster sẽ kéo dài đáng kể tuổi thọ của thiết bị, tối đa hóa lợi tức vốn đầu tư .

Water system and pipework represent a major investment. By reducing or eliminating acids, chemicals and water softening, capital equipment will have a longer life span, maximizing the return capital. / Hệ thống nước và hệ thống đường ống là một khoản đầu tư lớn. Bằng cách giảm hoặc loại bỏ axit, hóa chất và làm mềm nước, thiết bị vốn sẽ có tuổi thọ cao hơn, tối đa hóa khả năng hoàn vốn đầu tư.

3.11. Decrease Operating Costs / Giảm chi phí hoạt động

ScaleBlaster allows you to significantly lower your cost of operation by using less chemicals and less water, as well as reducing labor costs. / ScaleBlaster cho phép bạn giảm đáng kể chi phí vận hành bằng cách sử dụng ít hóa chất và ít nước hơn, cũng như giảm chi phí lao động.

3.12. Environmentally Friendly / Thân thiện với môi trường

Discharge water regulations have made the disposal of chemically treated water a regulatory concern. ScaleBlaster is non-invasive and adds nothing to the water, simplifying your compliance measures. / Các quy định về nước thải đã làm cho việc xử lý nước được xử lý bằng hóa chất trở thành một vấn đề pháp lý. ScaleBlaster không xâm lấn và không thêm gì vào nước, đơn giản hóa các biện pháp tuân thủ của bạn.

*Steel or galvanized pipe may need to be replaced with PVC pipe / * Có thể cần thay thế ống thép hoặc ống mạ kẽm bằng ống PVC

4. SOLVE MAINTENANCE PROBLEMS WITH NEW "SPACE AGE" TECHNOLOGY / Giải pháp chống cáu cặn kết hợp với diệt rêu tảo trong Tháp Giải Nhiệt bằng công nghệ mới ScaleBlaster và MineralPURE

MineralPURE® Mineral Ionization /  Hệ thống ion hóa MineralPURE

COPPER/SILVER ION GENERATOR

Digitally controlled microprocessor releases copper and silver ions into the water system through it's specially designed flow-cell chamber that houses a scientifically developed set of electrodes.Bộ vi xử lý được điều khiển kỹ thuật số giải phóng các ion đồng và bạc vào hệ thống nước thông qua buồng tế bào dòng chảy được thiết kế đặc biệt chứa một bộ điện cực được phát triển một cách khoa học.

  

ScaleBlaster Electronic Descaling System Hệ thống khử cáu cặn điện tử ScaleBlaster
ELECTRONIC DESCALER

Integrated circuitry system produces a unique and complex modulating frquency wave-form that hits the resonant frequency of the calcium carbonate molecules causing them to lose their adhesive properties.Hệ thống mạch tích hợp tạo ra dạng sóng điều biến tần số phức tạp và độc đáo tác động đến tần số cộng hưởng của các phân tử canxi cacbonat khiến chúng mất đi đặc tính kết dính.

 • Dramatically reduces chemical & water usage / Giảm đáng kể việc sử dụng hóa chất và nước.

 • Kills algae, biofilm, fungi & other microorganisms / Diệt tảo, màng sinh học, nấm và các vi sinh vật khác

 • Removes existing scale & prevents new scale formation. / Loại bỏ quy mô hiện có và ngăn chặn sự hình thành quy mô mới

 • Reduces corrosion & pitting / Giảm ăn mòn & rỗ đường ống.

 • Kills harmful bacteria - including Legionnaire's Disease / Tiêu diệt vi khuẩn có hại - bao gồm cả bệnh Legionnaire.

 • Increase Cycles of Concentration to 25 or more - virtually eliminating "bleed off" / Tăng chu kỳ cô đặc lên 25 hoặc hơn - hầu như loại bỏ "xả đáy"

 • Maintains heat transfer efficiency. / Duy trì hiệu quả truyền nhiệt

 • Virtually eliminate chlorine, biocides, acids, inorganic phosphates & similar compounds. / Hầu như loại bỏ clo, chất diệt khuẩn, axit, phốt phát vô cơ và các hợp chất tương tự

 • Reduced equipment maintenance & down time / Giảm thời gian bảo trì và ngừng hoạt động thiết bị.

 • Reduces sewer cost for discharged water / Giảm chi phí thoát nước cho nước thải

 • Dramatically reduces electrical demand & consumption as efficiency of chiller is improved, runs less loaded and cycles off more often. / Giảm đáng kể nhu cầu và mức tiêu thụ điện khi hiệu quả của máy làm lạnh được cải thiện, chạy ít tải hơn và tắt thường xuyên hơn.

Maintaining a cooling tower is a costly and time-consuming nightmare.  Thousands of dollars are spent on chemicals, water replenishment and on labor to make sure the unit works properly.  The quality of the water circulating through an evaporative cooling system has a significant effect on the overall system efficiency, the degree of maintenance required, and the useful life of system components. / Duy trì một tháp giải nhiệt là một cơn ác mộng tốn kém và tốn thời gian. Hàng ngàn đô la được chi cho hóa chất, bổ sung nước và lao động để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt. Chất lượng nước lưu thông qua hệ thống làm mát bằng bay hơi có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất tổng thể của hệ thống, mức độ bảo trì cần thiết và tuổi thọ hữu ích của các thành phần hệ thống.

The MineralPURE Copper/Silver Ion Generator releases controlled amounts of copper & silver ions into the water to kill algae, biofilm, fungi & other microorganisms.  It is a well-documented fact that copper & silver ions kill algae, bacteria, viruses & even Legionnaire's Disease.  These ions provide long term, nontoxic purification and prevent any recontamination.  They maintain a continuous disinfection process automatically while allowing you to reduce chemical usage dramatically.  This will prevent plugged water passages and severe deterioration of metal surfaces. / Máy tạo Ion đồng/bạc MineralPURE giải phóng một lượng có kiểm soát các ion đồng và bạc vào nước để tiêu diệt tảo, màng sinh học, nấm và các vi sinh vật khác. Một thực tế đã được chứng minh rõ ràng rằng các ion đồng và bạc tiêu diệt tảo, vi khuẩn, vi rút và thậm chí cả Bệnh Legionnaire. Những ion này cung cấp khả năng thanh lọc lâu dài, không độc hại và ngăn ngừa bất kỳ sự tái nhiễm nào. Chúng tự động duy trì quá trình khử trùng liên tục đồng thời cho phép bạn giảm đáng kể việc sử dụng hóa chất. Điều này sẽ ngăn chặn các đường dẫn nước bị tắc và sự xuống cấp nghiêm trọng của bề mặt kim loại.

The electronic descaler ScaleBlaster™ produces a unique and complex modulating frequency wave-form that hits the resonant frequency of the calcium carbonate molecules causing them to lose their adhesive properties.  This will remove existing scale & prevent any new scale formation throughout the entire system without any maintenance or chemicals.  The cycles of concentration can be increased to 25 or more, virtually eliminating "bleed off" and saving you thousands of gallons of water.  Sewer costs for discharged water are reduced and most importantly, heat transfer efficiency is maintained. / Bộ khử cáu cặn điện tử ScaleBlaster™ tạo ra dạng sóng điều biến tần số phức tạp và độc đáo tác động đến tần số cộng hưởng của các phân tử canxi cacbonat khiến chúng mất đi đặc tính kết dính. Điều này sẽ loại bỏ cáu cặn hiện có & ngăn chặn bất kỳ sự hình thành cáu cặn mới nào trong toàn bộ hệ thống mà không cần bảo dưỡng hoặc sử dụng hóa chất. Các chu kỳ cô đặc có thể được tăng lên đến 25 hoặc nhiều hơn, hầu như loại bỏ hiện tượng "chảy máu" và giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn gallon nước. Giảm chi phí thoát nước cho nước thải và quan trọng nhất là hiệu quả truyền nhiệt được duy trì.

COOLING TOWER SYSTEM SIZING CHART

Tons/GPM Pipe Size Gal. Makeup IONIZER

DESCALER

10/30 1.25" 432 CT-75 SB-250
20/60 1.5 864 CT-75 SB-250
30/90 2.0 1,296 CT-75 SB-350
40/110 2.5 1,728 CT-75 SB-350
50/150 2.5 2,160 CT-75 SB-350
60/180 3.0 2,592 CT-75 SB-450
70/210 3.0 3,024 CT-75 SB-450
80/240 3.0 3,456 CT-75 SB-450
90/270 3.0 3,888 CT-75 SB-450
100/300 4.0 4,320 CT-75 SB-650
200/600 6.0 8,640 CT-150 SB-650
300/900 6.0 12,960 CT-150 SB-650
400/1100 6.0 17,280 CT-225 SB-650
500/1500 8.0 21,600 CT-300 SB-650 (2)
600/1800 10.0 25,920 CT-300 SB-650 (2)
700/2100 10.0 30,240 CT-300 & 75 SB-650 (2)
800/2400 10.0 34,560 CT-300 & 150 SB-650 (2)
900/2700 12.0 38,880 CT-300 & 225 SB-650 (3)
1000/3000 12.0 43,200 CT-300 (2) SB-650 (3)
Exact sizing of units may vary due to several circumstances such as climate, pH of the water, type of cooling tower, etc.

5. Installation ScaleBlaster SB-250, SB-350, SB-450 & SB-650/ Hướng dẫn lắp đặt thiết bị Chống Cáu Cặn ScaleBlaster SB-250, SB-350, SB-450 & SB-650
 

Installation of the ScaleBlaster commercial model involves mounting the power box/computer on a wall near an electrical outlet and a signal cable that is wrapped around the incoming water supply line going to the building or equipment (boiler, chiller, laundry, dishwasher, etc.). You will need to locate a section of straight pipe of about 18 inches, and a location to mount the control box that is near an electrical outlet. This signal cable must be within 10 feet of the control box – no matter what. / Việc lắp đặt mô hình thương mại của ScaleBlaster liên quan đến việc gắn tủ điện/máy tính lên tường gần ổ cắm điện và cáp tín hiệu được quấn quanh đường cấp nước đến tòa nhà hoặc thiết bị (nồi hơi, máy làm lạnh, giặt là, máy rửa chén , vân vân.). Bạn sẽ cần xác định vị trí một đoạn ống thẳng khoảng 18 inch và vị trí để gắn hộp điều khiển gần ổ cắm điện. Cáp tín hiệu này phải cách hộp điều khiển trong vòng 10 feet – không có vấn đề gì.

Type of Pipe - This ScaleBlaster commercial model will work on PVC, PEX or copper pipe up to: / Loại ống - Mẫu thương mại ScaleBlaster này sẽ hoạt động trên PVC, PEX hoặc ống đồng lên đến:

 • two (2) inches in diameter for the SB-250 / đường kính hai (2) inch cho SB-250
 • three (3) inches in diameter for the SB-350 / đường kính ba (3) inch đối với SB-350
 • four (4) inches in diameter for the SB-450 / đường kính bốn (4) inch cho SB-450
 • eight (8) inches in diameter for the SB-650 / đường kính tám (8) inch đối với SB-650.

If the pipe is galvanized or magnetic pipe, the unit will not penetrate it and will not work. By magnetic pipe, we mean that if you put a magnet on the pipe and it sticks, it is magnetic. The pipe may be stainless steel, or steel and appear to be magnetic, but not magnetic. So please test with a magnet to make sure if there is any doubt. / Nếu đường ống được mạ kẽm hoặc ống từ tính, thiết bị sẽ không xuyên qua nó và sẽ không hoạt động. Khi nói ống nam châm, chúng tôi muốn nói rằng nếu bạn đặt một nam châm lên ống và nó dính lại, thì đó là nam châm. Ống có thể là thép không gỉ hoặc thép và có vẻ như có từ tính, nhưng không có từ tính. Vì vậy, vui lòng kiểm tra bằng nam châm để đảm bảo nếu có bất kỳ nghi ngờ nào.

5.1. THIS IS EXTREMELY IMPORTANT. / ĐÂY LÀ CỰC KỲ QUAN TRỌNG.

If you only have galvanized or steel pipe to install the unit on, there are two options. You can replace about a foot or so of the pipe with either copper or pvc. If this is not possible, then a much larger ScaleBlaster model will be required to work on this application. Consult Getech for more details. / Nếu bạn chỉ có ống mạ kẽm hoặc thép để lắp đặt thiết bị, có hai lựa chọn. Bạn có thể thay thế khoảng một foot của đường ống bằng đồng hoặc nhựa PVC. Nếu điều này là không thể, thì sẽ cần một mô hình ScaleBlaster lớn hơn nhiều để hoạt động trên ứng dụng này. Tham khảo Getech để biết thêm chi tiết.

5.2. Location of the install / Vị trí lắp đặt ScaleBlaster

various applications, it is impossible to list them all. However, the most desirable place to install the equipment is at the main water supply line going to the building or in front of the equipment. If the system has recycled water, you can also place the equipment on that line. It is best to consult Getech if you have any questions. Your main goal is to treat 100% of the water as often as possible. The unit should stay on 24 hours a day. / các ứng dụng khác nhau, không thể liệt kê tất cả. Tuy nhiên, nơi thích hợp nhất để lắp đặt thiết bị là ở đường cấp nước chính đi đến tòa nhà hoặc phía trước thiết bị. Nếu hệ thống có nước tái chế, bạn cũng có thể đặt thiết bị trên đường đó. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của Getech nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Mục tiêu chính của bạn là xử lý 100% nước thường xuyên nhất có thể. Các đơn vị nên ở trên 24 giờ một ngày.

The unit may be installed indoors or outdoors, as the unit is in a weatherproof, UL, CUL and CE listed enclosure. If outdoors, make sure the install area is out of direct sunlight. In extremely hot or cold areas of the world, it may be best to enclose our power box / computer in another box to protect the LCD window and other inside components. / Thiết bị có thể được lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời, vì thiết bị nằm trong vỏ bọc chịu thời tiết, được liệt kê theo tiêu chuẩn UL, CUL và CE. Nếu ở ngoài trời, đảm bảo khu vực lắp đặt không có ánh nắng trực tiếp. Ở những khu vực cực kỳ nóng hoặc lạnh trên thế giới, tốt nhất bạn nên đặt hộp nguồn/máy tính của mình trong một hộp khác để bảo vệ cửa sổ LCD và các thành phần bên trong khác.

The power unit shall be mounted on a wall or solid surface within 5 ½ feet from an electrical outlet (or power source), and within ten (10) feet from the pipe in which the signal cable will be wrapped. If the power unit has to be more than 10 feet of where the signal cable will be wrapped, you should contact Getech for assistance. / Bộ nguồn phải được gắn trên tường hoặc bề mặt rắn trong phạm vi 5 ½ feet tính từ ổ cắm điện (hoặc nguồn điện) và trong phạm vi mười (10) feet tính từ đường ống mà cáp tín hiệu sẽ được quấn vào. Nếu bộ nguồn phải cách nơi quấn cáp tín hiệu hơn 10 feet, bạn nên liên hệ với Getech để được hỗ trợ.

Once the main water line (or line in front of the equipment) is located, identify a, and at least one foot away from any major electrical interference (an electric motor, for example). This straight section must be away from elbows, couplings, tees and valves. Any agitation in the water will make it difficult to properly hit the water with the ScaleBlaster signal. If you locate a section of straight pipe, make sure it is away from the elbows, couplings, etc. as much as possible – but if you have no other options and there are elbows or couplings close by, go ahead and install the equipment / Sau khi đã xác định được đường nước chính (hoặc đường phía trước thiết bị), hãy xác định vị trí a và cách xa bất kỳ nhiễu điện lớn nào (ví dụ như động cơ điện) ít nhất một bước chân. Phần thẳng này phải cách xa khuỷu tay, khớp nối, chữ T và van. Bất kỳ sự khuấy động nào trong nước sẽ gây khó khăn cho việc xử lý nước đúng cách bằng tín hiệu ScaleBlaster. Nếu bạn định vị một đoạn ống thẳng, hãy đảm bảo rằng nó cách xa các khuỷu, khớp nối, v.v. càng nhiều càng tốt – nhưng nếu bạn không có lựa chọn nào khác và có các khuỷu hoặc khớp nối gần đó, hãy tiếp tục và lắp đặt thiết bị.

5.3. Installing the Signal Cable / Lắp đặt Cáp tín hiệu

IT IS IMPERATIVE TO WRAP THE COIL THE CORRECT NUMBER OF TIMES. PLEASE SEE CHART BELOW FOR CORRECT NUMBER OF WRAPS. / BẮT BUỘC PHẢI QUAY CUỘN DÂY ĐÚNG SỐ LẦN. VUI LÒNG XEM BIỂU ĐỒ BÊN DƯỚI ĐỂ BIẾT SỐ LẮP ĐẶT CHÍNH XÁC.

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn