RESINTECH - USA

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION: RESINTECH - USA

Xuất xứ: RESINTECH - USA

Tài liệu download brochue (vui lòng click link google drive dưới đây)

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Hạt nhựa trao đổi ion Resintech - USA. tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

ResinTech has been manufacturing a broad range of ion exchange resins for water and wastewater treatment since 1986, including cation resin, anion resin, mixed bed resin, macroporous resin, potable water grade resin, semiconductor grade resin etc. In the past four decades, we've been working with customers all over the world and have developed hundreds of resin models as per different customers and applications required, including deionization, softening, metals removal, product purification, resource recovery, pollution control, hydrometallurgy, as well as Municipal Water Treatment. Every batch of resin sold by ResinTech is fully tested and must pass a full battery of QC testing before being placed in active inventory. All ResinTech resins are manufactured to specifications that meet or exceed all published specifications for other manufacturers' equivalent products. / ResinTech đã sản xuất nhiều loại nhựa trao đổi ion để xử lý nước và nước thải kể từ năm 1986, bao gồm nhựa cation, nhựa anion, nhựa hỗn hợp, nhựa macroporous, nhựa cấp nước uống được, nhựa bán dẫn, v.v. Trong bốn thập kỷ qua, chúng tôi 'đã làm việc với các khách hàng trên toàn thế giới và đã phát triển hàng trăm mẫu nhựa theo yêu cầu của các khách hàng và ứng dụng khác nhau, bao gồm khử ion, làm mềm, loại bỏ kim loại, làm sạch sản phẩm, phục hồi tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm, luyện kim thủy lực, cũng như Xử lý nước đô thị . Mỗi lô nhựa do ResinTech bán ra đều được kiểm tra đầy đủ và phải vượt qua kiểm tra QC đầy đủ trước khi được đưa vào kho hoạt động. Tất cả các loại nhựa ResinTech đều được sản xuất theo các thông số kỹ thuật đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các thông số kỹ thuật đã công bố cho các sản phẩm tương đương của các nhà sản xuất khác.

Quality Assurance and Quality Control / Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng

Every batch of resin sold by ResinTech is fully tested and must pass a full battery of QC testing before being placed in active inventory.  Standard QC procedures are equivalent to ASTM methods. Every QC/QA process also includes propriety tests and standards developed for specific end uses. Individual lot analyses are available upon request at any time. All ResinTech products are manufactured to specifications that meet or exceed all published specifications for other manufacturers' equivalent products. / Mỗi lô nhựa do ResinTech bán ra đều được kiểm tra đầy đủ và phải vượt qua kiểm tra QC đầy đủ trước khi được đưa vào kho hoạt động. Quy trình QC tiêu chuẩn tương đương với phương pháp ASTM. Mọi quy trình QC / QA cũng bao gồm các thử nghiệm và tiêu chuẩn phù hợp được phát triển cho các mục đích sử dụng cuối cùng cụ thể. Phân tích lô riêng lẻ có sẵn theo yêu cầu bất cứ lúc nào. Tất cả các sản phẩm ResinTech được sản xuất theo các thông số kỹ thuật đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các thông số kỹ thuật đã công bố cho các sản phẩm tương đương của các nhà sản xuất khác.

Quality Policy / Chính sách chất lượng

ResinTech Inc. recognizes that the disciplines of quality, environmental oversight, health and safety are fundamental responsibilities of the Company's management function.It is the Company's policy to seek to operate to the highest standards continuously and to implement continual improvements. / ResinTech Inc. thừa nhận rằng các nguyên tắc về chất lượng, giám sát môi trường, sức khỏe và an toàn là những trách nhiệm cơ bản trong chức năng quản lý của Công ty. Chính sách của Công ty là tìm cách vận hành theo các tiêu chuẩn cao nhất một cách liên tục và thực hiện các cải tiến liên tục.

Technical Support / Hỗ trợ kỹ thuật

ResinTech's expert technical staff has considerable experience in virtually all ion exchange and adsorption applications. They are dedicated to the corporate objective of providing customers with, "better working ion exchangers through excellent products and the best technical support available anywhere. / Đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của ResinTech có kinh nghiệm đáng kể trong hầu hết các ứng dụng trao đổi ion và hấp phụ. Họ luôn tận tâm với mục tiêu của công ty là cung cấp cho khách hàng "bộ trao đổi ion hoạt động tốt hơn thông qua các sản phẩm xuất sắc và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất có sẵn ở bất kỳ đâu.

Resin Performance Prediction / Dự đoán hiệu suất nhựa

ResinTech features performance ratings for its resins using the proprietary simulation technology developed by ResinTech specifically for ion exchange applications. This technology goes far beyond the traditional water treatment data provided by competitive suppliers. Performance predictions in chemical processing, product purification and waste treatment are all available with this exciting new technology. The company's technical support group routinely provides these "Resin Ratings," estimating both resin life and return-on-investment for alternate resin choices on specific operating conditions. Available online or by fax, the accuracy of these simulations has been documented in technical papers given at major industry conferences. The Resin Ratings help customers decide on the need for remedial action and help evaluate the potential cost or savings effects of those actions. / ResinTech tính năng xếp hạng hiệu suất cho các loại nhựa của nó bằng cách sử dụng công nghệ mô phỏng độc quyền do ResinTech phát triển đặc biệt cho các ứng dụng trao đổi ion. Công nghệ này vượt xa các dữ liệu xử lý nước truyền thống được cung cấp bởi các nhà cung cấp cạnh tranh. Các dự đoán về hiệu suất trong xử lý hóa chất, thanh lọc sản phẩm và xử lý chất thải đều có sẵn với công nghệ mới thú vị này. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của công ty thường xuyên cung cấp các "Xếp hạng nhựa" này, ước tính cả tuổi thọ của nhựa và lợi tức đầu tư cho các lựa chọn nhựa thay thế trong các điều kiện hoạt động cụ thể. Có sẵn trực tuyến hoặc qua fax, độ chính xác của những mô phỏng này đã được ghi lại trong các tài liệu kỹ thuật được đưa ra tại các hội nghị lớn của ngành. Xếp hạng Resin giúp khách hàng quyết định về sự cần thiết của hành động khắc phục và giúp đánh giá hiệu quả tiết kiệm hoặc chi phí tiềm năng của những hành động đó.

Email yêu cầu báo giá:

  • hanhtrinhxanhco@gmail.com
  • info@hanhtrinhxanh.com.vn