LỌC NƯỚC TUẦN HOÀN CHO THÁP GIẢI NHIỆT: ELFI - ITALY

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

LỌC NƯỚC TUẦN HOÀN CHO THÁP GIẢI NHIỆT: ELFI - ITALY

INSTALLING OR REPAIRING A COOLING TOWER?

Nhà sản xuất: ELFI Filtration - Italy 

Links down brochure Bộ lọc tự làm sạch ELFI Filtration

Links Datasheet bộ lọc tự làm sạch ELFI cho Industrial

Type: SCR O Series, SCR L Series, SP O Series, SP L Series, MSCR-PP Series...

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức sản phẩm BỘ LỌC TUẦN HOÀN CHO THÁP GIẢI NHIỆT COOLING TOWER: ELFI - Italy tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

ELFI produces filtering systems with a variety of materials in order to meet any kind of process need. Our standard production focuses on the most frequent filtration degrees for application in self-cleaning filtration from 800 μm to 25 μm.There is an increasing number of applications requiring filters that can operate even below these values down to 1μm. / ELFI sản xuất các hệ thống lọc với nhiều loại vật liệu khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu quy trình. Sản xuất tiêu chuẩn của chúng tôi tập trung vào các cấp độ lọc thường xuyên nhất để ứng dụng trong quá trình lọc tự làm sạch từ 800 μm đến 25 μm. Ngày càng có nhiều ứng dụng yêu cầu các bộ lọc có thể hoạt động ngay cả dưới các giá trị này xuống 1 μm.

1. ADD CONTINUOUS FILTRATION TO PROTECT SYSTEM EFFICIENCY & REDUCE MAINTENANCE/ THÊM LỌC NƯỚC TUẦN HOÀN ĐỂ BẢO VỆ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG & GIẢM BẢO DƯỠNG

Tháp làm mát

Chất rắn lơ lửng làm tắc nghẽn vòi phun của tháp và hệ thống phân phối nước - dẫn đến mất công suất nhiệt cũng như tích tụ cặn và khoáng chất trên khối đệm tháp và cuộn dây tháp kín.

Ống ngưng tụ

Chất rắn lơ lửng làm giảm diện tích truyền nhiệt và giảm dòng chảy bên trong ống bằng cách tích tụ trên các cánh tản nhiệt bên trong ống.

Tấm trao đổi nhiệt
Chất rắn trong nước tháp giải nhiệt làm tắc nghẽn các kênh dẫn và tạo ra các khu vực dẫn nhiệt thấp.

Without filtration, dirt buildup quickly degrades the performance of your tower, increasing energy costs and leading to costly cleanouts. / Nếu không có bộ lọc, chất bẩn tích tụ nhanh chóng làm giảm hiệu suất của tháp của bạn, tăng chi phí năng lượng và dẫn đến việc dọn dẹp tốn kém.

Automatic filtration keeps your tower efficient and eliminates a cumbersome maintenance task. / Lọc tự động giúp tháp của bạn hoạt động hiệu quả và loại bỏ công việc bảo trì rườm rà.

  • Prevent dirt from increasing maintenance and reducing efficiency / Ngăn chặn bụi bẩn làm tăng khả năng bảo trì và giảm hiệu quả
  • Eliminate cooling tower muck-outs / Loại bỏ các trục trặc của tháp giải nhiệt
  • Maintain equipment design efficiencies / Duy trì hiệu quả thiết kế thiết bị
  • Improve water treatment effectiveness / Cải thiện hiệu quả xử lý nước

2. 5 REASONS WHY A ELFI SYSTEM IS A WISE INVESTMENT / 5 LÝ DO TẠI SAO HỆ THỐNG ELFI LÀ MỘT ĐẦU TƯ TỐT 

#1– PREVENTS RISING ENERGY USE / NGĂN NGỪA SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG RỦI RO

Particles enter a cooling tower and build-up throughout the system. Fouling in chiller tubes and heat exchangers requires the system to work harder (and use more energy) to achieve the same comfort level. In less than one year, energy costs can increase 10% or more. Continuous filtration keeps the system clean, as designed. / Các hạt đi vào tháp giải nhiệt và tích tụ trong toàn hệ thống. Việc bám cặn trong các ống làm lạnh và bộ trao đổi nhiệt đòi hỏi hệ thống phải làm việc chăm chỉ hơn (và sử dụng nhiều năng lượng hơn) để đạt được cùng mức độ thoải mái. Trong vòng chưa đầy một năm, chi phí năng lượng có thể tăng 10% hoặc hơn. Lọc liên tục giữ cho hệ thống luôn sạch như thiết kế.

#2– REDUCES EXPENSIVE MAINTENANCE / GIẢM CHI PHÍ BẢO TRÌ

Muck-outs of cooling towers and chemical flushing are a big hassle. Bringing heat exchangers and cooling towers back to efficient operating conditions requires hours of maintenance and thousands of dollars. Let your tower system clean itself, automatically / Việc tháo dỡ tháp giải nhiệt và xả hóa chất là một rắc rối lớn. Đưa bộ trao đổi nhiệt và tháp giải nhiệt trở lại điều kiện hoạt động hiệu quả đòi hỏi hàng giờ bảo dưỡng và hàng nghìn đô la. Để hệ thống tháp của bạn tự động làm sạch

#3– INSTALLS EASILY WHEN YOU INSTALL OR UPGRADE THE TOWER / CÀI ĐẶT DỄ DÀNG KHI BẠN CÀI ĐẶT HOẶC NÂNG CẤP THÁP

A turn-key package of filter equipment comes on a self-contained skid that fits easily at the tower or in the mechanical room. / Một gói thiết bị lọc chìa khóa trao tay đi kèm với một skid khép kín, dễ dàng lắp đặt tại tháp hoặc trong phòng cơ khí.

#4– PREVENTS BUILD-UP THAT ATTRACTS BIO-CONTAMINANTS, INCLUDING LEGIONELLA / DỰ PHÒNG XÂY DỰNG THU HÚT CÁC CHẤT Ô NHIỄM SINH HỌC, BAO GỒM LEGIONELLA

Accumulated debris provides a host environment for bio-contaminants like Legionella and corrosive bacteria. Chemical water treatment cannot penetrate heavy build-up that hosts pathogens. / Các mảnh vụn tích tụ cung cấp môi trường chủ cho các chất gây ô nhiễm sinh học như Legionella và vi khuẩn ăn mòn. Xử lý nước bằng hóa chất không thể thẩm thấu các chất tích tụ nặng có chứa mầm bệnh.

#5– PAYS FOR ITSELF IN REDUCED COSTS / GIẢM CHI PHÍ VẬN HÀNH 

Enjoy a less than 2 year payback period on a ELFI system, then enjoy the savings over the life of your cooling tower (15-20+ years) / Tận hưởng thời gian hoàn vốn dưới 2 năm trên hệ thống ELFI, sau đó tận hưởng khoản tiết kiệm trong suốt thời gian sử dụng tháp giải nhiệt của bạn (15-20 năm)

3. Cooling Towers / Bộ lọc nước tuần hoàn cho Tháp giải nhiệt

ELFI cooling tower filters for HVAC and industrial applications provide a robust, automatic and reliable technology in both full-flow and sidestream configurations. Small amounts of dirt particles in cooling tower water drastically reduce the efficiency of a cooling system. Automatic filtration is the most effective and sustainable way of removing the harm caused by unwanted dirt. / Bộ lọc tháp giải nhiệt ELFI cho HVAC và các ứng dụng công nghiệp cung cấp một công nghệ mạnh mẽ, tự động và đáng tin cậy trong cả cấu hình dòng chảy đầy đủ và dòng phụ. Một lượng nhỏ các hạt bụi bẩn trong nước tháp giải nhiệt làm giảm đáng kể hiệu quả của hệ thống làm mát. Lọc tự động là cách hiệu quả và bền vững nhất để loại bỏ tác hại do chất bẩn không mong muốn gây ra.

3.1. COOLING TOWER – FULL FLOW FILTERS THÁP LÀM MÁT - BỘ LỌC LÀM SẠCH TẤT CẢ LƯU LƯỢNG

ELFI Self Cleaning Filter full flow cooling tower filtration, a filter is installed after the cooling tower on the discharge side of the pump. ELFI cooling tower full flow filters are sized to handle a system’s design flow rate such that the cooling tower filter will continuously clean the entire system flow. / Bộ lọc tự làm sạch ELFI Bộ lọc tháp giải nhiệt dòng chảy đầy đủ, bộ lọc được lắp đặt sau tháp giải nhiệt ở phía xả của máy bơm. Bộ lọc dòng chảy đầy đủ của tháp giải nhiệt ELFI có kích thước để xử lý tốc độ dòng chảy thiết kế của hệ thống sao cho bộ lọc của tháp giải nhiệt sẽ liên tục làm sạch toàn bộ dòng chảy của hệ thống.

3.2. BENEFITS OF FULL FLOW FILTERS / LỢI ÍCH CỦA BỘ LỌC LÀM SẠCH TẤT CẢ LƯU LƯỢNG

There are numerous benefits to circulating the clean water that results from effective cooling tower water filtration. Cooling tower companies cite the advantages of particulate removal as including; reduced energy consumption, improved chemical performance, lower maintenance cost, improved productivity with less downtime, and control of biological growth. / Có rất nhiều lợi ích để tuần hoàn nước sạch là kết quả của việc lọc nước tháp giải nhiệt hiệu quả. Các công ty tháp giải nhiệt trích dẫn những ưu điểm của việc loại bỏ hạt bao gồm; giảm tiêu thụ năng lượng, cải thiện hiệu suất hóa học, chi phí bảo trì thấp hơn, cải thiện năng suất với ít thời gian chết hơn và kiểm soát sự phát triển sinh học.

3.3. FULL FLOW VERSUS SIDE STREAM FILTERS

In order to achieve full flow cooling tower filtration, it follows that a system flow rate of 500 gpm requires a filter sized to treat 500 gpm. Full flow cooling tower filtration drastically reduces heat exchanger and chiller upkeep and improves the overall operation of equipment. Full flow cooling tower filtration is preferable to cooling tower side stream filtration as a method of cleaning, but can become cost prohibitive for systems with high flow rates. Click here to learn more about cooling tower side stream filters. / Để đạt được khả năng lọc toàn bộ dòng chảy của tháp giải nhiệt, theo đó tốc độ dòng chảy của hệ thống là 500 gpm yêu cầu một bộ lọc có kích thước để xử lý 500 gpm. Việc lọc toàn bộ dòng chảy của tháp giải nhiệt giúp giảm đáng kể việc bảo trì bộ trao đổi nhiệt và máy làm lạnh và cải thiện hoạt động tổng thể của thiết bị. Lọc dòng chảy toàn bộ tháp giải nhiệt thích hợp hơn lọc dòng bên tháp giải nhiệt như một phương pháp làm sạch, nhưng có thể trở nên đắt đỏ đối với các hệ thống có tốc độ dòng chảy cao. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về bộ lọc dòng bên tháp giải nhiệt.

Hình: bộ lọc làm sạch full lưu lượng

3.4. COOLING TOWER – SIDE STREAM FILTERS / THÁP LÀM MÁT - BỘ LỌC MỘT PHẦN LƯU LƯỢNG

The term side stream filter and sidestream filter are skid SCR L single side stream filterwritten interchangeably to describe any filter being used to clean a portion of cooling tower water. With a side stream filter, a percentage of the water is filtered continuously. This technique works on the principle that constant particle removal will keep the system clean. EFLI often packages side stream filters on a skid, complete with pump and controls. For high flow systems, this method is particularly cost-effective. / Thuật ngữ bộ lọc dòng bên và bộ lọc dòng bên là bộ lọc dòng đơn SCR L được viết thay thế cho nhau để mô tả bất kỳ bộ lọc nào đang được sử dụng để làm sạch một phần nước của tháp giải nhiệt. Với bộ lọc bên dòng, một phần trăm nước được lọc liên tục. Kỹ thuật này hoạt động trên nguyên tắc: loại bỏ hạt liên tục sẽ giữ cho hệ thống sạch sẽ. EFLI thường đóng gói các bộ lọc dòng bên trên một đường trượt, hoàn chỉnh với máy bơm và bộ điều khiển. Đối với hệ thống lưu lượng cao, phương pháp này đặc biệt tiết kiệm chi phí.

Hình: bộ lọc làm sạch một phần lưu lượng

3.5. FULL FLOW FILTER SCREEN SIZES / KÍCH THƯỚC LƯỚI LỌC CỦA BỘ LỌC LÀM SẠCH TẤT CẢ LƯU LƯỢNG

ELFI engineers assess the particulate concentration of cooling tower water and equip cooling tower filters with screens appropriate to that level. A typical cooling tower filter will have a screen ranging from 50-300 microns (variation based on water quality data – coarser or finer screens may be specified where appropriate.) / Các kỹ sư ELFI đánh giá nồng độ hạt của nước tháp giải nhiệt và trang bị cho bộ lọc tháp giải nhiệt các tấm chắn phù hợp với mức đó. Một bộ lọc tháp giải nhiệt điển hình sẽ có màn chắn từ 50-300 micron (sự thay đổi dựa trên dữ liệu chất lượng nước - màn hình thô hơn hoặc mịn hơn có thể được chỉ định khi thích hợp.)

3.6. CUSTOMIZED FULL FLOW FILTRATION / TÙY CHỈNH LỌC DÒNG ĐẦY ĐỦ

OEMs providing customers with a complete cooling tower filtration system can easily combine a ELFI cooling tower filter into a broader water treatment program.ELFI’s full line of cooling tower filters are customizable in flange diameter, material of construction, degree of filtration, valve, and controller that cater to the needs of each customer. To begin with, ELFI engineers will work closely with you to tailor components appropriately, making sure you have the right filter for the job. / Các OEM cung cấp cho khách hàng một hệ thống lọc tháp giải nhiệt hoàn chỉnh có thể dễ dàng kết hợp bộ lọc tháp giải nhiệt ELFI vào một chương trình xử lý nước rộng hơn. Dòng bộ lọc tháp giải nhiệt đầy đủ củaELFI có thể tùy chỉnh về đường kính mặt bích, vật liệu cấu tạo, mức độ lọc, van và bộ điều khiển đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Để bắt đầu, các kỹ sư ELFI sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để điều chỉnh các thành phần phù hợp, đảm bảo bạn có bộ lọc phù hợp cho công việc.

It’s easy to work with GETECH engineers to save your company money on any cooling tower filter! Call us today at 0972799995 or fill out our quote form and we’ll be in touch with you right away to make sure your cooling tower water filtration needs are met! / Thật dễ dàng làm việc với các kỹ sư của GETECH để tiết kiệm tiền cho công ty của bạn cho bất kỳ bộ lọc tháp giải nhiệt nào! Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay theo số 0972799995 hoặc điền vào mẫu báo giá của chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay để đảm bảo đáp ứng nhu cầu lọc nước tháp giải nhiệt của bạn!

4. WHAT IS A SELF-CLEANING FILTER? / BỘ LỌC NƯỚC LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH LÀ GÌ

A self-cleaning strainer (or self-cleaning filter) is a type of water filter which utilizes system pressure to clean itself. ELFI self cleaning filter will remove unwanted particles from a water source in the 1-3,000 micron range and at flow rates ranging from 1m3/h up to many thousands of m3/h in large applications. Self-cleaning strainers save users money on water, energy, maintenance and equipment replacement. They are often referred to as automatic self-cleaning strainers because unlike many systems, the technology requires no routine maintenance. For example, an automatic self-cleaning strainer, will not require constant change outs and system shutdowns like a bag or cartridge filter. In a self-cleaning strainer, basic bi-annual or annual inspection (depending on particle load) replaces the need for daily, weekly or monthly shutdowns. / Bộ lọc tự làm sạch (hoặc bộ lọc tự làm sạch) là một loại bộ lọc nước sử dụng áp lực hệ thống để tự làm sạch. Bộ lọc tự làm sạch ELFI sẽ loại bỏ các hạt không mong muốn khỏi nguồn nước trong phạm vi 1-3.000 micron và ở tốc độ dòng chảy từ 1m3/giờ đến nhiều ngàn m3/giờ trong các ứng dụng lớn. Bộ lọc tự làm sạch giúp người dùng tiết kiệm tiền nước, năng lượng, bảo trì và thay thế thiết bị. Chúng thường được gọi là bộ lọc tự làm sạch tự động vì không giống như nhiều hệ thống, công nghệ này không yêu cầu bảo trì định kỳ. Ví dụ, một bộ lọc tự làm sạch tự động, sẽ không yêu cầu thay đổi liên tục và tắt hệ thống như bộ lọc túi hoặc lọc catridgee. Trong bộ lọc tự làm sạch, việc kiểm tra cơ bản hai năm một lần hoặc hàng năm (tùy thuộc vào tải trọng hạt) thay thế nhu cầu tắt máy hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

In a self-cleaning strainer, a rigid cylinder screen strains particles from a water source, trapping debris on the inside. This layer of buildup causes differential pressure across the inlet and outlet. A controller monitors the filter and opens a valve and motor when it senses adequate differential pressure. This creates rapid flow through the internal cleaning apparatus, which vacuums buildup from the screen and expels it. / Trong một lưới lọc tự làm sạch, một lưới lọc hình trụ cứng làm căng các hạt từ nguồn nước, giữ lại các mảnh vụn bên trong. Lớp tích tụ này gây ra chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra. Bộ điều khiển giám sát bộ lọc và mở van và động cơ khi nó cảm nhận được áp suất chênh lệch thích hợp. Điều này tạo ra dòng chảy nhanh qua thiết bị làm sạch bên trong, hút các cặn lơ lửng khỏi lưới lọc và loại bỏ nó.

Efficient, reliable, and sustainable, ELFI Filtration’s automatic self cleaning water filters are more cost-effective, produce less wastewater, and will not interrupt main system flow during the cleaning cycle. / Hiệu quả, đáng tin cậy và bền vững, bộ lọc nước tự động làm sạch của ELFI Filtration tiết kiệm chi phí hơn, tạo ra ít nước thải hơn và sẽ không làm gián đoạn dòng chảy của hệ thống chính trong chu trình làm sạch.

Low-maintenance, high-efficiency and dependability define ELFI’s advantage in self-cleaning water filters. / Bảo trì thấp, hiệu quả cao và đáng tin cậy xác định lợi thế của ELFI trong các bộ lọc nước tự làm sạch.

ELFI Filtration provide efficient, reliable and sustainable solutions to industrial, irrigation and municipal applications. A ELFI automatic self-cleaning water filter will save time, water, and money. /  ELFI cung cấp các giải pháp hiệu quả, đáng tin cậy và bền vững cho các ứng dụng công nghiệp, thủy lợi và thành phố. Bộ lọc nước tự làm sạch tự động ELFI sẽ tiết kiệm thời gian, nước và tiền bạc.

ELFI offers automatic self-cleaning filter systems in a wide range of sizes, orientations, and to varying degrees of filtration in order to accommodate any demand. Custom self cleaning filter design solutions are available for unique applications. / ELFI cung cấp các hệ thống lọc tự làm sạch tự động với nhiều kích cỡ, hướng và mức độ lọc khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu. Các giải pháp thiết kế bộ lọc tự làm sạch tùy chỉnh có sẵn cho các ứng dụng độc đáo.

5. AUTOMATIC BACKWASH DOES NOT INTERRUPT SYSTEM FLOW / TỰ ĐỘNG BACKWASH KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI LƯU LƯỢNG VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG
A unique characteristic of self-cleaning strainers is that the backwash cycle does not require the entire system flow to stop and reverse, as is the case for many other types of filters. Instead, a point-of-suction backwash reverses flow across the screen only directly in front of suction nozzles. This allows the cleaning mechanism to scan and clean the screen incrementally without disrupting the main flow through the filter.
/ Một đặc điểm độc đáo của bộ lọc tự làm sạch là chu trình rửa ngược không yêu cầu toàn bộ lưu lượng của hệ thống dừng lại và rửa ngược, như trường hợp của nhiều loại bộ lọc khác. Thay vào đó, rửa ngược tại điểm hút sẽ chỉ rửa lưới lọc bỏi các vòi hút. Điều này cho phép cơ chế làm sạch quét và làm sạch lưới lọc tăng dần mà không làm gián đoạn dòng chảy chính qua bộ lọc.

6. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNGOPERATING MODES

6.1. WORK / CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

Water enters the filter through the inlet (1) and goes through the pre-filtering cylinder (2) from the outside to the inside, after the water goes to the filtering cylinder (3) from the inside to the outside.This will retain all non-deformable suspended solids that are the same size or bigger than the filtration degree installed. Filtered water leaves through the outlet pipe outlet (4) / Nước đi vào bộ lọc qua cửa vào (1) và đi qua xi lanh lọc sơ bộ (2) từ ngoài vào trong, sau khi nước đi qua xi lanh lọc (3) từ trong ra ngoài, nước sẽ đi qua xi lanh lọc sơ bộ (2) từ ngoài vào trong chất rắn có cùng kích thước hoặc lớn hơn mức lọc được cài đặt. Nước đã lọc đi qua đầu ra của ống xả (4)

6.2. REGENERATION / CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH
The continuous settling of suspended solids inside the filtering cylinder (3) obstructs the passage of water which results in a pressure difference (∆P). At a preset value of ∆P (range 0.3 ÷ 1 Bar) an automatic cycle will start to clean the filter cylinder (3). This operation begins with a signal that opens the discharge valve (5) and creates communication between the suction nozzles with the outside environment. At the same time, the electric motor (6) creates a rotating motion which enables the nozzles to inspect the filtering surface. Dirt is ejected through the discharge valve (5). The cleaning cycle lasts approximately 15 seconds. / Sự lắng đọng liên tục của các chất rắn lơ lửng bên trong xi lanh lọc (3) cản trở nước đi qua dẫn đến chênh lệch áp suất (∆P). Tại giá trị đặt trước của ∆P (phạm vi 0,3 ÷ 1 Bar), một chu trình tự động sẽ bắt đầu làm sạch xi lanh bộ lọc (3). Hoạt động này bắt đầu bằng tín hiệu mở van xả (5) và tạo ra sự liên lạc giữa các vòi hút với môi trường bên ngoài. Đồng thời, động cơ điện (6) tạo ra chuyển động quay cho phép các vòi phun kiểm tra bề mặt lọc. Bụi bẩn được đẩy ra qua van xả (5). Chu kỳ làm sạch kéo dài khoảng 15 giây.

6.3. CONTROLLER / HỆ ĐIỀU KHIỂN
A control panel mounted either on the body or separate from the unit, controls the cleaning cycle on receipt of a signal from the pressure differential switch or by manual initiation. The control panel has an alarm fitted to indicate malfunction of the cleaning cycle. A signal from the controller may be used to operate a bypass valve during the cleaning cycle, to ensure continuous  flow. The cleaning cycle may be activated manually in the control panel. / Một bảng điều khiển được gắn trên thân hoặc tách rời khỏi thiết bị, điều khiển chu trình làm sạch khi nhận được tín hiệu từ công tắc chênh lệch áp suất hoặc bằng cách khởi động bằng tay. Bảng điều khiển có trang bị cảnh báo để chỉ ra sự cố của chu trình làm sạch. Tín hiệu từ bộ điều khiển có thể được sử dụng để vận hành van rẽ nhánh trong chu kỳ làm sạch, nhằm đảm bảo dòng chảy liên tục. Chu trình làm sạch có thể được kích hoạt bằng tay trong bảng điều khiển.

6.4. SELF-CLEANING SYSTEM / HỆ THỐNG TỰ LÀM SẠCH

ELFI's self-cleaning system is composed of suction adaptive pads installed on a stainless steel shaft which rotates during the cleaning cycle,started by the electronic controller, and remove suspended particles from the filtering screen. The system does not require external intervention but is activated at regular time intervals or when the progressive build-up of suspended solids, trapped inside the fltering mesh, causes an excessive differential pressure between inlet and outlet (0,64 bar) / / Hệ thống tự làm sạch của ELFI bao gồm các miếng đệm thích ứng hút được lắp đặt trên một trục thép không gỉ quay trong chu kỳ làm sạch, được khởi động bởi bộ điều khiển điện tử và loại bỏ các hạt lơ lửng khỏi màn lọc. Hệ thống không yêu cầu sự can thiệp từ bên ngoài nhưng được kích hoạt trong khoảng thời gian đều đặn hoặc khi sự tích tụ ngày càng tăng của chất rắn lơ lửng, bị mắc kẹt bên trong lưới lọc, gây ra chênh lệch áp suất quá mức giữa đầu vào và đầu ra (0,64 bar)

6.5. FILTERING ELEMENTS / Cấu tạo Màng Lọc

Composed of 4 layers, its wide array of available filtering tissues and allows the customer to choose from various filtration degrees starting from 25µm up to 810µm. From the inside outwards: AISI 316 Internal Support, PES tissue, Polyethylene protection mesh, AISI 316 External support. / Được cấu tạo bởi 4 lớp, một loạt các mô lọc có sẵn và cho phép khách hàng lựa chọn các cấp độ lọc khác nhau, bắt đầu từ 25µm đến 810µm. Từ trong ra ngoài: Giá đỡ bên trong AISI 316, mô PES, lưới bảo vệ bằng polyethylene, giá đỡ bên ngoài AISI 316.

Composed of 3 stainless steel AISI 316 layers, this type of filtering element is very resistant and proves to be an excellent alternative to the PES when it comes to harsh exercise conditions, especially when sharp or cutting suspended solids might be present inside the liquid. / Được cấu tạo bởi 3 lớp thép không gỉ AISI 316, loại lõi lọc này có khả năng chịu lực rất tốt và được chứng minh là một sự thay thế tuyệt vời cho PES khi gặp các điều kiện tập luyện khắc nghiệt, đặc biệt là khi các chất rắn lơ lửng sắc nhọn hoặc cắt có thể có bên trong chất lỏng.

Ghi chú: vật liệu phụ thuộc option khách hàng lựa chọn

6.6. Cách lựa chọn code vật liệu

Request for quotation:

  • Product inquiries: 091.579.4560
  • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
  • After sales services: 091.789.2997
  • Customer services: 0918.289.890
  • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
  •             info@hanhtrinhxanh.com.vn