CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ HÒA TAN (DOC) VÀ ĐỘ CỨNG TRONG NƯỚC CẤP

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ MIEX®-Co

LOẠI BỎ: CHẤT HỮU CƠ HÒA TAN (DOC) VÀ ĐỘ CỨNG

Nhà sản xuất: IXOM WaterCare - Australia

Tài liệu download brochue (vui lòng click link google drive dưới đây)

Download bài báo khoa học + case study (vui lòng click link google drive dưới đây)

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức Công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt bằng Công nghệ MIEX®, loại bỏ chất hữu cơ hòa tan (DOC) và độ cứng tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

Công nghệ MIEX  thường được tiền xử lý trước hệ thống keo tụ của Nước Sông và Nước Ngầm. Giúp giảm DOC tới 95%, giảm màu, giảm mùi, xử lý Brom + Nitrate + Nitrite, Mangan... từ đó giảm sự hình thành sản phẩm phụ khử trùng BDPs, giảm 50-70% hoá chất keo tụ => giảm bùn thải, giảm hóa chất khử trùng. 

MIEX® ion exchange technology Advantages / Ưu điểm của Công nghệ Trao đổi ion từ tính MIEX®

a) MIEX is a Magnetic Ion Exchange pretreatment technology that will: Công nghệ Ion từ tính MIEX là bước tiền xử lý sẽ có ưu điểm:

 • Significantly reduce chemical needs for conventional WTP’s / Giảm đáng kể nhu cầu hóa chất đối với WTP thông thường
 • Improve floc size and stability especially in low alkaline waters - thereby reducing settling times and improving filtration / Cải thiện kích thước và độ ổn định của bông bùn keo tụ đặc biệt là trong nước có độ kiềm thấp - do đó giảm thời gian lắng và cải thiện khả năng lọc
 • Reduce DBP Precursors by removing anionic DOC / Giảm sản phẩm phụ của chất khử trùng DBP bằng cách loại bỏ chất hữu cơ hòa tan trong nước (DOC)
 • Is normally the first unit process in a WTP – improving the performance of downstream unit processes / Thường là quy trình đơn vị đầu tiên trong hệ thống xử lý nước - cải thiện hiệu suất của quy trình đơn vị xử lý phía sau

b) Dramatically Lowers Operational Cost of a WTP’s by: / Giảm đáng kể chi phí hoạt động của WTP bằng cách:

 • Lowering the amount of coagulant used and also sludge volume / Giảm lượng chất đông tụ được sử dụng và cả khối lượng bùn
 • Removing the requirement for pH adjustment / Loại bỏ yêu cầu điều chỉnh pH
 • Improving operational stability in low/no alkalinity waters / Cải thiện sự ổn định hoạt động trong các vùng nước có độ kiềm thấp / không có
 • Reduce chlorine demand and disinfection chemical requirements / Giảm nhu cầu clo và yêu cầu hóa chất khử trùng
 • Potentially allow conversion from chloramine to free chlorine through reduction of organics in treated water / Có khả năng cho phép chuyển đổi từ cloramin thành clo tự do thông qua việc khử các chất hữu cơ trong nước đã qua xử lý.
 • Improving chlorine residual persistence for better disinfection / Cải thiện tính tồn lưu của clo dư để khử trùng tốt hơn

1. Removal Process: DOC and Hardness Reduction / Quy trình loại bỏ: DOC và Giảm độ cứng

Many drinking water utilities are challenged with a raw water source that contains multiple contaminants requiring removal in order to deliver compliant, safe, and aesthetically pleasing drinking water to their customers. / Nhiều cơ sở cung cấp nước uống đang gặp thách thức với nguồn nước thô chứa nhiều chất gây ô nhiễm cần được loại bỏ để cung cấp nước uống phù hợp, an toàn và thẩm mỹ cho khách hàng của họ.

The occurrence of dissolved organic carbon (DOC), hydrogen sulfide, bromide, and calcium and magnesium hardness is common in many  drinking waters sources in North America, including the Floridan Aquifer, which was the water utilized for the testing conducted in this study. / Sự xuất hiện của cacbon hữu cơ hòa tan (DOC), hydro sunfua, bromua và độ cứng canxi và magiê là phổ biến ở nhiều nguồn nước uống ở Bắc Mỹ, bao gồm cả Floridan Aquifer, là nước được sử dụng để thử nghiệm được thực hiện trong nghiên cứu này.

Utilities faced with several raw water contaminants of concern typically must combine several treatment processes to meet water quality objectives; with one process, such as lime softening, aimed at removing hardness and a second process, such as granular activated carbon (GAC), applied for DOC reduction and disinfection by-product (DBP) control. Even with the application of multiple processes, bromide is likely to pass through the treatment plant, becoming problematic during chlorination. The implemen-tation of a single treatment process to achieve multiple removal objectives can result in a smaller plant footprint, lower operating costs, decreased inventory of spare parts and chemicals, lower waste volumes and greater ease of plant operation. / Các tiện ích đối mặt với một số chất gây ô nhiễm nước thô cần quan tâm thường phải kết hợp nhiều quy trình xử lý để đáp ứng các mục tiêu chất lượng nước; với một quy trình, chẳng hạn như làm mềm vôi, nhằm loại bỏ độ cứng và quy trình thứ hai, chẳng hạn như than hoạt tính dạng hạt (GAC), được áp dụng để kiểm soát sản phẩm phụ khử trùng và khử DOC (DBP). Ngay cả khi áp dụng nhiều quy trình, bromua có khả năng đi qua nhà máy xử lý, trở thành vấn đề trong quá trình khử trùng bằng clo. Việc áp dụng một quy trình xử lý duy nhất để đạt được nhiều mục tiêu loại bỏ có thể dẫn đến diện tích nhà máy nhỏ hơn, chi phí vận hành thấp hơn, giảm tồn kho phụ tùng và hóa chất, khối lượng chất thải thấp hơn và vận hành nhà máy dễ dàng hơn.

Pilot thử nghiệm dự án tại Australia

2. Process Description / Miêu tả quá trình

The MICo® process is an advanced ion exchange treatment process that is able to achieve DOC and hardness removal in a single treatment step. A blend of anionic MIEX® Resin and cation exchange resin is applied in a fluidized bed contactor vessel, which simultaneously enables the MIEX® Resin to remove DOC and other anions from the raw water source while the cation exchange resin  removes. / Quy trình MICo® là quy trình xử lý trao đổi ion tiên tiến có thể đạt được DOC và loại bỏ độ cứng trong một bước xử lý duy nhất. Hỗn hợp anion MIEX® Resin và nhựa trao đổi cation được áp dụng trong một bình tiếp xúc tầng sôi, điều này cho phép MIEX® Resin đồng thời loại bỏ DOC và các anion khác khỏi nguồn nước thô trong khi nhựa trao đổi cation loại bỏ.

The MICo® process is an advanced ion exchange treatment process that is able to achieve DOC and hardness removal in a single treatment step. A blend of anionic MIEX® Resin and cation exchange resin is applied in a fluidized bed contactor vessel, which  simultaneously enables the MIEX® Resin to remove DOC and other anions from the raw water source while the cation exchange resin removes hardness. The contactor operates continuously. / Quy trình MICo® là quy trình xử lý trao đổi ion tiên tiến có thể đạt được DOC và loại bỏ độ cứng trong một bước xử lý duy nhất. Hỗn hợp anion MIEX® Resin và nhựa trao đổi cation được áp dụng trong một bình contactor tầng sôi, điều này cho phép MIEX® Resin đồng thời loại bỏ DOC và các anion khác khỏi nguồn nước thô trong khi nhựa trao đổi cation loại bỏ độ cứng. Hệ thống hoạt động liên tục.

On a periodic basis, a portion of the resin is removed and regenerated, after which it is returned to the contactor vessel. A single regenerant, typically sodium chloride, is used to simultaneously regenerate both the anion and cation resins. / Theo định kỳ, một phần nhựa được loại bỏ và tái sinh, sau đó nó được đưa trở lại bình công tắc tơ. Một chất tái sinh duy nhất, điển hình là natri clorua, được sử dụng để tái tạo đồng thời cả nhựa anion và cation.

Công nghệ MIEX tại Palm Springs, Florida, USA. 37.300m3/ngày (10 MGD)

3. Water Quality Results / Kết quả chất lượng nước

Results generated by a pilot scale evaluation of the MICo® process demonstrate reductions in DOC, hardness, bromide, and sulfide as indicated in the following table. / Kết quả được tạo ra từ đánh giá quy mô thí điểm của quy trình MICo® cho thấy sự giảm DOC, độ cứng, bromua và sunfua như được chỉ ra trong bảng sau.

Demo quá trính hoạt động của công nghệ MIEX

4. Process Benefits / Ưu điểm quy trình trao đổi ion MICo®

The MICo® process enables utilities to treat multiple contaminants using a single treatment step, therefore achieving treatment objectives for hardness, DOC, and DBPs in a small process footprint with low operating costs. The fluidized bed contactor is tolerant of suspended solids, which allows the MIEX® Co-Removal process to be applied as pretreatment for groundwater or surface water systems. / Quy trình MICo® cho phép các tiện ích xử lý nhiều chất gây ô nhiễm bằng cách sử dụng một bước xử lý duy nhất, do đó đạt được các mục tiêu xử lý về độ cứng, DOC và DBP trong một quy trình nhỏ với chi phí vận hành thấp. Bộ tiếp xúc tầng sôi chịu được chất rắn lơ lửng, cho phép áp dụng quy trình Đồng loại bỏ MIEX® làm tiền xử lý cho hệ thống nước ngầm hoặc nước mặt.

The MICo® process can also be used in the presence of preoxidants. Downstream treatment benefits can include: / Quy trình MICo® cũng có thể được sử dụng khi có chất tiền oxy hóa. Các lợi ích điều trị hạ nguồn có thể bao gồm:

 • Lower coagulant demand / Nhu cầu chất đông tụ thấp hơn
 • Reduced requirements for associated pH adjustment chemicals / Giảm yêu cầu đối với các hóa chất điều chỉnh pH liên quan
 • Decreased chlorine demand / Nhu cầu clo giảm
 • Improved filter performance / Cải thiện hiệu suất bộ lọc
 • Elimination of a separate treatment system for sulfide removal or hardness removal / Loại bỏ hệ thống xử lý riêng biệt để loại bỏ sulfua hoặc loại bỏ độ cứng

The MICo® Co-Removal process provides consistent treatment with low energy consumption and low residuals production so utilities can optimize the use of limited water supplies and natural resources. Additionally, Ixom Watercare is a 2-Time Winner of the AWWA Green Award for providing sustainable water treatment solutions. / Quy trình MICo® Co-Removal cung cấp phương pháp xử lý nhất quán với mức tiêu thụ năng lượng thấp và sản sinh lượng dư thấp để các tiện ích có thể tối ưu hóa việc sử dụng nguồn cung cấp nước và tài nguyên thiên nhiên hạn chế. Ngoài ra, Ixom Watercare đã 2 lần đạt giải thưởng AWWA Green Award nhờ cung cấp các giải pháp xử lý nước bền vững.

5. MIEX® advanced ion exchange / Công nghệ Trao đổi ion tiên tiến MIEX®

The name MIEX® is drawn from "Magnetic Ion Exchange", because the ion exchange resin beads contain a magnetized component within their structure, which allows the beads to act as weak individual magnets. The MIEX® process is proven to decrease Disinfection By-Product (DBP) formation by reducing Dissolved Organic Carbon (DOC) levels and total oxidant demand. MIEX® has many benefits including improving taste and odor, and improving floc formation with lower chemical doses. The MIEX® process can also significantly reduce treated water color levels from 60% to 95% through the removal of DOC. / Tên MIEX® được lấy từ "Magnetic Ion Exchange", bởi vì các hạt nhựa trao đổi ion có chứa một thành phần từ hóa trong cấu trúc của chúng, cho phép các hạt hoạt động như một nam châm riêng lẻ. Quy trình MIEX® được chứng minh là làm giảm sự hình thành Sản phẩm phụ khử trùng (DBPs) bằng cách giảm mức Carbon hữu cơ hòa tan (DOC) và tổng nhu cầu chất oxy hóa. MIEX® có nhiều lợi ích bao gồm cải thiện mùi vị và cải thiện sự hình thành bông cặn với liều lượng hóa chất thấp hơn (giảm chi phí sử dụng hóa chất và bùn thải). Quy trình MIEX® cũng có thể làm giảm đáng kể mức độ màu nước đã qua xử lý từ 60% đến 95% thông qua việc loại bỏ DOC.

Giới thiệu công nghệ MIEX tại triển lãm

The magnetic component results in the beads forming agglomerates that settle rapidly or fluidize at high hydraulic loading rates. Because of this unique feature, MIEX® resins are used in a continuous process with ion exchange occurring in either a mixed tank or a fluidized bed reactor vessel. / Thành phần từ tính dẫn đến các hạt hình thành kết tụ lắng xuống nhanh chóng hoặc nổi ở tốc độ tải thủy lực cao. Do tính năng độc đáo này, nhựa MIEX® được sử dụng trong một quy trình liên tục với sự trao đổi ion diễn ra trong bể hỗn hợp hoặc bể phản ứng tầng sôi.

The very small resin bead size provides a high surface area enabling rapid exchange kinetics of select ions. / Kích thước hạt nhựa rất nhỏ cung cấp diện tích bề mặt cao cho phép trao đổi động học nhanh chóng của các ion chọn lọc.

Quá trình trao đổi ion diễn ra liên tục trong bể phản ứng hỗn hợp

Quá trình trao đổi ion diễn ra liên tục trong bể phản ứng tầng sôi

Hạt nhựa trao đổi ion MIEX được sản xuất đặc biệt cho ứng dụng xử lý chất ô nhiễm trong nước cấp, được chứng nhận NSF 61 để sử dụng trong các quy trình nước uống. Kích thước hạt nhựa MIEX (~200 micron) nhỏ hơn nhiều so với nhựa trao đổi ion truyền thống, cung cấp 4-5 lần diện tích bề mặt, cho phép trao đổi động lực học nhanh chóng để xử lý chất ô nhiễm trong nước. Các hạt nhựa này định kỳ được tái sinh bằng muối NaCl, không sử dụng hóa chất.

Contaminant removal applications for MIEX® resins include: Dissolved Organic Carbon (DOC), Color, Nitrate, Arsenic PFAS, Sulfide, and Bromide. and Chromium (IV). / Các ứng dụng loại bỏ chất gây ô nhiễm cho nhựa MIEX® bao gồm: Carbon hữu cơ hòa tan (DOC), Màu, Nitrat, Asen PFAS, Sulfide và Bromide. và Chromium (IV), Phosphate, Ammonium, tổng độ cứng....

Reduction of organics at the head of a water treatment plant is critical to lowering operational costs and improving plant performance. Giảm thiểu các chất hữu cơ ở đầu nhà máy xử lý nước là rất quan trọng để giảm chi phí vận hành và cải thiện hiệu suất của nhà máy.

MIEX® advanced ion exchange solutions are applied using a MIEX® or MICo® process, via MIEX® treatment systems (MagnaPak®, Mini, Dual RateStage, High Rate or Integra) and utilizing MIEX® resins (DOC or GOLD) or (Plus) resin and media blends. / Các giải pháp trao đổi ion tiên tiến MIEX® được áp dụng bằng quy trình MIEX® hoặc MICo®, thông qua hệ thống xử lý MIEX® (MagnaPak®, Mini, Dual RateStage, High Rate) và sử dụng nhựa MIEX® (DOC hoặc GOLD hoặc hỗn hợp nhựa Plus.

MIEX® Resin can remove significantly more DOC than coagulation. The graph (Figure 1) below illustrates the DOC removal performance for full-scale MIEX® Systems on a range of different water sources. MIEX® DOC Resin is particularly effective at removing the low molecular weight fraction of DOC that cannot be removed by enhanced coagulation. / MIEX® Resin có thể loại bỏ DOC nhiều hơn đáng kể so với đông tụ. Biểu đồ (Hình 1) dưới đây minh họa hiệu suất loại bỏ DOC cho Hệ thống MIEX® quy mô đầy đủ trên nhiều nguồn nước khác nhau. MIEX® DOC Resin đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ phần DOC có trọng lượng phân tử thấp mà không thể loại bỏ bằng quá trình đông tụ tăng cường.

Where MIEX® Treatment has been installed as pretreatment  to conventional sedimentation/filtration plants, treated water DOC levels are significantly reduced compared to using coagulation alone. This results in treated water with a lower DOC level and disinfection by-product formation potential as well as a lower downstream coagulant demand. / Khi MIEX® Treatment đã được lắp đặt như tiền xử lý cho các nhà máy lắng / lọc thông thường, mức DOC trong nước đã qua xử lý giảm đáng kể so với chỉ sử dụng keo tụ. Điều này dẫn đến nước đã xử lý có mức DOC thấp hơn và khả năng hình thành sản phẩm phụ khử trùng cũng như nhu cầu chất đông tụ ở hạ nguồn thấp hơn.

MIEX® Resin preferentially removes the fraction of DOC that results in the formation of DBPs. Pre-treatment with the MIEX® Resin therefore allows water systems to meet tightening DBP Standards while continuing with free chlorine disinfection (Figure 2) / MIEX® Resin ưu tiên loại bỏ phần DOC dẫn đến việc hình thành các DBP. Do đó, tiền xử lý với MIEX® Resin cho phép hệ thống nước đáp ứng các Tiêu chuẩn DBP thắt chặt trong khi tiếp tục khử trùng bằng clo tự do (Hình 2)

The MIEX® Process Delivers: / Quy trình MIEX® cung cấp:

 • Consistent treatment that is not subject to chromatographic peaking. / Xử lý nhất quán không phụ thuộc vào đỉnh sắc ký.
 • Lower waste volumes than alternative technologies. / Khối lượng chất thải thấp hơn so với các công nghệ thay thế.
 • Flexibility of placement in the treatment train. / Tính linh hoạt của vị trí hệ thống xử lý.
 • Reliable treatment independent of raw water turbidity. / Xử lý đáng tin cậy không phụ thuộc vào độ đục của nước thô
 • Elimination or reduction of the need for pH correction chemicals / Loại bỏ hoặc giảm nhu cầu về hóa chất hiệu chỉnh pH
 • Stand-alone treatment for groundwater applications / Xử lý độc lập cho các ứng dụng nước ngầm.
 • Removal of other anions such as nitrate, bromide, sulfide, arsenic, and chromate. / Loại bỏ các anion khác như nitrat, bromua, sulfua, asen và cromat

Công nghệ MIEX tại Palm Beach County, Florida, USA. 61.200m3/ngày (16.4 MGD)

Down: Case study _ MIEX du an Palm Beach County, Florida USA 61.200m3/ngày

Downstream Process Improvements / Cải tiến quy trình hạ nguồn

When used as a pre-treatment step, downstream process improvements can be achieved including: / Khi được sử dụng như một bước tiền xử lý, có thể đạt được các cải tiến quy trình sau bao gồm:

 • Reduced sludge and waste production. / Giảm xả thải bùn và chất thải.
 • Reduced chlorine demand for disinfection / Giảm nhu cầu khử trùng bằng clo
 • Reduced chemical demand for downstream coagulation. / Giảm nhu cầu hóa chất cho quá trình đông tụ ở hạ nguồn
 • Increased capacity of activated carbon.  / Tăng khả năng của than hoạt tính
 • Improved membrane performance due to reduced fouling / Cải thiện hiệu suất màng do giảm tắc nghẽn.

 

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn