ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ BIOPOLUS TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ BIOPOLUS TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH + NĂNG LƯỢNG, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG...)

Xuất xứ công nghệ: BIOPOLUS - Hungary

Dowload links: Brochue Công Nghệ _ BIOPOLUS - MNR technology

Dowload: Presentation Công Nghệ _ BIOPOLUS - MNR technology

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối Công Nghệ Xanh xử lý Nước Thải Thân Thiện Môi Trường _ BIOPOLUS - Hungary tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.


1. SO SÁNH CÔNG NGHỆ BIOPOLUS VỚI CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRUYỀN THỐNG (CAS)

The Metabolic Network Reactor (MNR) technology is Biopolus’ patented 3rd generation Integrated Fixed-film Activated Sludge (IFAS) water treatment technology. / Công nghệ Lò phản ứng mạng lưới trao đổi chất (MNR) là công nghệ xử lý nước Bùn hoạt tính tích hợp màng cố định (IFAS) thế hệ thứ 3 được cấp bằng sáng chế của Biopolus.

The underlying principle behind the MNR technology is a well-known natural phenomenon, where microbial biofilm develops on the roots of aquatic plants. The technology is characterized by a large quantity of biomass that is attached to submerged „carriers” – either to the natural root system of specially selected plants, or to artificial roots, developed by Biopolus, for this specific purpose. / Nguyên lý cơ bản đằng sau công nghệ MNR là một hiện tượng tự nhiên nổi tiếng, trong đó màng sinh học vi sinh vật phát triển trên rễ cây thủy sinh. Công nghệ này được đặc trưng bởi một lượng lớn sinh khối được gắn vào các “chất mang” chìm - hoặc vào hệ thống rễ tự nhiên của các cây được chọn lọc đặc biệt, hoặc rễ nhân tạo do Biopolus phát triển cho mục đích cụ thể này.

The Metabolic Network Reactor (MNR) technology uses the same basic principles as Activated Sludge, but drastically improves the process by leveraging a fixed-bed biofilm that grows on both natural (plant) and engineered (patented 3rd generation Integrated Fixed-film biofiber media) root structures in a cascading reactor design, allowing a much greater quantity and diversity of organisms to thrive in the same physical space.   The result is a more stable and resilient system that uses up to 75% less space and requires 35% or greater less energy than an Conventional Activated Sludge (CAS) system for the same application. / Công nghệ Biopolus MNR sử dụng các nguyên tắc cơ bản tương tự như Bùn hoạt tính, nhưng cải thiện đáng kể quy trình bằng cách tận dụng màng sinh học cố định phát triển trên cả tự nhiên (thực vật) và được thiết kế (môi trường sợi sinh học tích hợp màng cố định thế hệ thứ 3 được cấp bằng sáng chế) cấu trúc rễ trong thiết kế lò phản ứng mô tả theo rẽ cây tự nhiên, cho phép số lượng lớn hơn nhiều và sự đa dạng của sinh vật phát triển mạnh trong cùng một không gian vật lý. Kết quả là một hệ thống vận hành ổn định và chịu sốc tải tốt hơn, sử dụng ít không gian hơn tới 75% và yêu cầu ít năng lượng hơn 35% trở lên so với hệ thống Bùn hoạt tính thông thường (CAS) cho cùng một ứng dụng.

Ưu điểm của Công Nghệ Biopolus:

BIOPOLUS là giải pháp được sử dụng để khắc phục những vấn đề đó. Giải pháp của Biopolus được dựa trên các Yếu tố chính: Kỹ thuật - Kiến Trúc - Sinh học. Công trình Xử lý nước thải của Biopolus với mầu xanh bắt mắt, kiến trúc tuyệt đẹp như khu vườn đẹp trong công viên với nhiều không gian xanh. Hơn hết, sự kết hợp đó với giải pháp kỹ thuật tiên tiến, hệ giá thể vi sinh dựa trên mô phỏng rễ cây tự nhiên cho mật độ vi sinh cao và hiệu quả xử lý hơn 30% so với công nghệ truyền thống. Qua đó diện tích cần thiết của công trình có thể thu gọn từ 30-85%. Quan trọng nhất là giải pháp không mùi của Biopolus sẽ giúp xóa bỏ vùng cách ly của nhà máy, giúp tiết kiệm diện tích đất rất lớn cho đô thị. BIOPOLUS là lời giải cho tương lai của ngành xử lý nước thải trên toàn thế giới và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó.

Với hơn 3000 loài vi sinh vật bám trên lớp Giá Thể cố định và lớp Rễ Cây có thể dài tới 1,5m. Lượng sinh khối từ 8-18 kg/m3, giúp cho quá trình xử lý hiệu quả, tiết kiệm diện tích đến 75%, tiết kiệm năng lượng đến 35%.

Một nghiên cứu của STOWA (Cơ quan môi trường Nước ở Hà Lan) đưa ra so sánh giữa Công Nghệ Biopolus MNR với Công nghệ Bùn hoạt tính (CAS)

 • Capex (Chi phí đầu tư): Biopolus tiết kiệm 25% chi phí đầu tư
 • Energy (chi phí năng lượng vận hành): Biopolus tiết kiệm 35% chi phí vận hành
 • Sludge (chi phí xử lý bùn): Biopolus tiết kiệm 32% chi phí xử lý bùn.
 • Reactor Vol (Thể tích bể): Biopolus tiết kiệm 41% thể tích bể
 • Footprint (dDiện tích xây dựng): Biopolus tiết kiệm đền hơn 75% diện tích xây dựng.

2. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÙN HOẠT TÍNH TRUYỀN THỐNG (CAS)

Conventional Activated Sludge (CAS) is a 100-year-old technology for biological wastewater treatment. It is the most commonly used biological process for sanitary wastewater treatment on the market today, with 80-90% market share, and therefore it serves as a benchmark for all other solutions. CAS systems rely on suspended micro-organisms and bacteria (collectively referred to as biomass) to consume the contaminants in wastewater. The facilities usually include numerous process units spread out over a large physical area and typically are unattractive structures with visible wastewater and foul odors emanating from the facility. / Bùn thải hoạt tính thông thường (CAS) là một công nghệ xử lý nước thải sinh học hơn 100 năm tuổi. Đây là quy trình sinh học được sử dụng phổ biến nhất để xử lý nước thải vệ sinh trên thị trường hiện nay, với 80-90% thị phần, và do đó nó được dùng làm tiêu chuẩn cho tất cả các giải pháp khác. Hệ thống CAS dựa vào vi sinh vật lơ lửng và vi khuẩn (gọi chung là sinh khối) để tiêu thụ các chất gây ô nhiễm trong nước thải. Các cơ sở thường bao gồm nhiều đơn vị quy trình trải rộng trên một khu vực vật lý rộng lớn và thường là các cấu trúc kém hấp dẫn với nước thải có thể nhìn thấy và mùi hôi phát ra từ cơ sở.

A Conventional Activated Sludge (CAS) system commonly include an aeration tank, which is used for biological degradation, and a secondary clarifier (sedimentation tank), where the sludge in separated from the treated wastewater (refer to process flow diagram). / Một hệ thống bùn hoạt tính thông thường (CAS) thường bao gồm một bể sục khí, được sử dụng để phân hủy sinh học và một bể lắng thứ cấp (bể lắng), nơi bùn được tách ra khỏi nước thải đã xử lý (tham khảo sơ đồ quy trình).

The first step of a CAS system is the aeration tank, where the wastewater is mixed with air to activate micro-organisms. While digesting the wastewater, the organisms collide with each other, forming larger particles called flocs, which have a larger capacity to degrade the biological components of the wastewater. / Bước đầu tiên của hệ thống CAS là bể sục khí, nơi nước thải được trộn với không khí để kích hoạt các vi sinh vật. Trong khi phân hủy nước thải, các sinh vật va chạm với nhau, tạo thành các hạt lớn hơn gọi là flocs, có khả năng phân hủy các thành phần sinh học của nước thải lớn hơn.

The aeration basin is followed by a secondary clarifier or settling tank. During this step, micro-organisms with their adsorbed organic material settle. / Tiếp theo bể sục khí là bể lắng thứ cấp hoặc bể lắng. Trong bước này, các vi sinh vật với chất hữu cơ được hấp phụ sẽ lắng xuống.

Water from the clarifier is transported to installations for disinfection and final discharge or to other tertiary treatment units for further purification. / Nước từ bể lắng được vận chuyển đến các cơ sở để khử trùng và xả cuối cùng hoặc đến các đơn vị xử lý cấp ba khác để làm sạch thêm.

The surplus micro-organisms can easily be channeled to any of our sludge treatment solutions / Các vi sinh vật dư thừa có thể dễ dàng được chuyển đến hệ thống xử lý bùn.

Another part of the micro-organisms is fed back into the aeration tank in order to keep the load of micro-organisms at a sufficient level for the biological degrading processes to continue. / Một phần khác của vi sinh được đưa trở lại bể sục khí để giữ cho lượng vi sinh ở mức đủ cho quá trình phân hủy sinh học tiếp tục.

Ưu điểm Công Nghệ Biopolus MNR so với Công Nghệ Bùn Hoạt Tính CAS

The Metabolic Network Reactor (MNR) technology uses the same basic principles as Activated Sludge, but drastically improves the process by leveraging a fixed-bed biofilm that grows on both natural (plant) and engineered (patented 3rd generation Integrated Fixed-film biofiber media) root structures in a cascading reactor design, allowing a much greater quantity and diversity of organisms to thrive in the same physical space.  The result is a more stable and resilient system that uses up to 75% less space and requires 35% or greater less energy than an Conventional Activated Sludge (CAS) system for the same application./ Công nghệ Lò phản ứng mạng trao đổi chất (MNR) sử dụng các nguyên tắc cơ bản tương tự như Bùn hoạt tính, nhưng cải thiện đáng kể quy trình bằng cách tận dụng màng sinh học cố định phát triển trên cả tự nhiên (thực vật) và được thiết kế (môi trường sợi sinh học tích hợp màng cố định thế hệ thứ 3 được cấp bằng sáng chế) cấu trúc rễ trong thiết kế lò phản ứng theo tầng, cho phép số lượng lớn hơn nhiều và sự đa dạng của sinh vật phát triển mạnh trong cùng một không gian hồ bể. Kết quả là một hệ thống ổn định và sử dụng ít không gian hơn tới 75% và yêu cầu ít năng lượng hơn 35% hoặc nhiều hơn so với hệ thống Bùn hoạt tính thông thường (CAS) cho cùng một ứng dụng.

2. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIÁ THỂ DI ĐỘNG MBBR

The MBBR system consists of an aeration tank (similar to an activated sludge tank) with special plastic carriers that provide a surface where a biofilm can grow. The carriers are made of a material with a density close to the density of water (1 g/cm3). An example is high-density polyethylene (HDPE) which has a density close to 0.95 g/cm3. The carriers will be mixed in the tank by the aeration system and thus will have good contact between the substrate in the influent wastewater and the biomass on the carriers, allowing a large quantity of biofilm to thrive in the same physical space. The result is a smaller footprint and reduced construction costs, as well as reduced sludge production. The carriers and some of the biomass are kept in suspension using intensive coarse bubble aeration, which results in a higher energy consumption to maintain the biology when compared to CAS. / Hệ thống MBBR bao gồm một bể sục khí (tương tự như một bể bùn hoạt tính) với giá thể làm bằng nhựa đặc biệt cung cấp bề mặt nơi màng sinh học có thể phát triển. Các hạt tải điện được làm bằng vật liệu có khối lượng riêng gần bằng khối lượng riêng của nước (1 g / cm3). Một ví dụ là polyethylene mật độ cao (HDPE) có mật độ gần 0,95 g / cm3. Các chất mang sẽ được trộn trong bể bởi hệ thống sục khí và do đó sẽ có sự tiếp xúc tốt giữa chất nền trong nước thải đầu vào và sinh khối trên chất mang, cho phép một lượng lớn màng sinh học phát triển mạnh trong cùng một không gian vật lý. Kết quả là diện tích đất nhỏ hơn và giảm chi phí xây dựng, cũng như giảm sản lượng bùn. Chất mang và một số sinh khối được giữ ở trạng thái lơ lửng bằng cách sử dụng sục khí bong bóng thô chuyên sâu, dẫn đến tiêu thụ năng lượng cao hơn để duy trì sinh học so với AS.

Giá thể sinh học Hel-XBio Chip 30 (Stohr - Germany)

To prevent the plastic carriers from escaping the aeration it is necessary to have a sieve on the outlet of the tank. To achieve higher concentration of biomass in the bioreactors, hybrid MBBR systems have also been used where suspended and attached biomass co-exist contributing both to biological processes. / Để ngăn các giá thể MBBR thoát ra khỏi quá trình sục khí, cần phải có một lưới lọc trên đầu ra của bể. Để đạt được nồng độ sinh khối cao hơn trong các lò phản ứng sinh học, hệ thống MBBR lai cũng đã được sử dụng khi sinh khối lơ lửng và gắn liền cùng tồn tại góp phần vào cả quá trình sinh học.

AdvantagesThe MBBR system is considered a biofilm process. Biofilm processes in general require less space than activated sludge systems because the biomass is more concentrated, and the efficiency of the system is less dependent on the final sludge separation. A disadvantage with other biofilm processes is that they experience bioclogging and build-up of headloss. / Ưu điểm Hệ thống MBBR được coi là một quá trình màng sinh học. Các quy trình màng sinh học nói chung yêu cầu ít không gian hơn so với các hệ thống bùn hoạt tính vì sinh khối tập trung hơn, và hiệu quả của hệ thống ít phụ thuộc vào quá trình tách bùn cuối cùng. Một bất lợi với các quy trình màng sinh học khác là chúng trải qua quá trình viết nhật ký sinh học và tích tụ cặn bẩn.

The MBBR system is often installed as a retrofit of existing activated sludge tanks to increase the capacity of the existing system. The degree of filling of carriers can be adapted to the specific situation and the desired capacity. Thus an existing treatment plant can increase its capacity without increasing the footprint by constructing new tanks. / Hệ thống MBBR thường được lắp đặt để trang bị thêm cho các bể bùn hoạt tính hiện có để tăng công suất của hệ thống hiện có. Mức độ lấp đầy của chất mang có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình cụ thể và công suất mong muốn. Vì vậy, một nhà máy xử lý hiện tại có thể tăng công suất của nó mà không cần tăng diện tích bằng cách xây dựng các bể chứa mới.

Ưu điểm Công Nghệ Biopolus MNR so với Công Nghệ MBBR

 • Due to the unique structure of the biofilm fixed on the natural (plant) and engineered (patented 3rd generation Integrated Fixed-film biofiber media) root structures in an Biopolus MNR, the oxygen required to keep the biomass biology alive is much lower. In addition, MBBRs require coarse bubble aeration and special mixers to keep the carriers “moving,” whereas in an Biopolus MNR, we can use fine bubble aeration. The result is that Biopolus MNR requires significantly less energy. / Do cấu trúc độc đáo của màng sinh học được cố định trên cấu trúc rễ tự nhiên (thực vật) và được thiết kế (môi trường sợi sinh học được cấp bằng sáng chế thế hệ thứ 3) trong Biopolus MNR, lượng oxy cần thiết để giữ cho sinh khối sinh học sống thấp hơn nhiều. Ngoài ra, MBBR yêu cầu sục khí bong bóng thô và máy trộn đặc biệt để giữ cho chất mang “di chuyển”, trong khi trong Biopolus MNR, chúng ta có thể sử dụng sục khí bong bóng mịn. Kết quả là Biopolus MNR cần ít năng lượng hơn đáng kể.
 • The quantity and diversity of the biomass in an Biopolus MNR systems is significantly greater than in an MBBR WWTP, resulting in a smaller footprint as well as a more resilient and flexible system. / Số lượng và sự đa dạng của sinh khối trong hệ thống Biopolus MNR lớn hơn đáng kể so với trong nhà máy xử lý MBBR, dẫn đến thể tích bể nhỏ hơn cũng như hệ thống xử lý linh hoạt hơn.
 • MBBRs have experienced significant operational problems due to the propensity of the biofilm carriers to get out of the biological reactors, whereas the operation of an Biopolus MNR is generally low maintenance as the biofilm is all fixed on the root structures. / MBBR đã gặp phải các vấn đề vận hành nghiêm trọng do khuynh hướng của các chất mang màng sinh học thoát ra khỏi các lò phản ứng sinh học, trong khi hoạt động của Biopolus MNR nói chung là bảo trì thấp vì tất cả các màng sinh học đều cố định trên các cấu trúc rễ và tuổi thọ giá thể trên 30 năm.

3. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SBR

SBR technology is an optimized version of CAS which treats the influent in batches, resulting in greater flexibility and a smaller footprint compared to CAS systems. The technology has been around for 50 years and is typically used for smaller-capacity wastewater treatment plants.  / Công nghệ SBR là một phiên bản được tối ưu hóa của CAS, xử lý nước thải theo Mẻ, dẫn đến tính linh hoạt cao hơn và thể tích bể nhỏ hơn so với hệ thống CAS. Công nghệ này đã tồn tại được 50 năm và thường được sử dụng cho các nhà máy xử lý nước thải công suất nhỏ hơn.

The sequencing batch reactor process (SBR), the SBR system is a set of tanks that operate on a fill-and draw basis. Each tank in the SBR system is filled during a discrete period of time and then operated as a batch reactor. After desired treatment, the mixed liquor is allowed to settle and the clarified supernatant is then drawn from the tank. The cycle for each tank in a typical SBR is divided into five discrete periods: Fill, React, Settle, Draw and Idle.  There are several types of Fill and React periods, which vary according to aeration and mixing procedures. Sludge wasting may take place near the end of React, or during Settle, Draw or Idle. Central to SBR design is the use of a single tank for multiple aspects of wastewater treatment. / Quy trình lò phản ứng theo lô trình tự (SBR), hệ thống SBR là một tập hợp các bể hoạt động trên cơ sở nạp và rút. Mỗi bể trong hệ thống SBR được làm đầy trong một khoảng thời gian riêng biệt và sau đó hoạt động như một lò phản ứng theo mẻ. Sau khi xử lý mong muốn, hỗn hợp Bùn và Nước được để lắng và phần nước phía trên sau khi lắng bùn được rút ra khỏi bể. Chu kỳ cho mỗi bể trong một SBR điển hình được chia thành năm giai đoạn riêng biệt: Điền đầy, Phản ứng (khuấy và sục khí), Lắng, Rút Nước và Ngưng. Có một số loại chu kỳ Đổ đầy và Phản ứng, thay đổi tùy theo quy trình sục khí và trộn. Việc thải bùn có thể diễn ra gần cuối React, hoặc trong thời gian Settle, Draw hoặc Idle. Trọng tâm của thiết kế SBR là việc sử dụng một bể duy nhất cho nhiều khía cạnh của xử lý nước thải.

Ưu điểm Công Nghệ Biopolus MNR so với Công Nghệ SBR

All of the biomass in SBR systems is in suspension and thus the quantity of biomass per m3 of reactor space is lower, and the biomass requires a higher level of oxygen to sustain it. The result is that Biopolus MNR offers significant advantages with a smaller footprint and lower energy consumption. When combined with the fixed-bed biofilm and lower suspended solids content – contributes towards less excess sludge production vs. SBR. / Tất cả sinh khối trong hệ thống SBR đều ở trạng thái huyền phù và do đó lượng sinh khối trên một m3 không gian của lò phản ứng thấp hơn, và sinh khối đòi hỏi mức oxy cao hơn để duy trì nó. Kết quả là Biopolus MNR mang lại những lợi thế đáng kể với diện tích nhỏ hơn và tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Khi kết hợp với màng sinh học cố định và hàm lượng chất rắn lơ lửng thấp hơn - góp phần tạo ra ít bùn dư thừa hơn so với SBR.

4. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBR

MBR technology is an Activated Sludge system which leverages membranes for enhanced biomass growth and efficient phase separation. Due to the membranes, MBRs can house a large quantity of biomass – all in suspension – in the same physical space as an CAS plant for the same application, resulting in a smaller footprint. The technology has been around for 30 years and is typically used for industrial applications and in situations where a high-quality effluent is required (e.g. reuse).  / Công nghệ MBR là một hệ thống Bùn hoạt tính thúc đẩy các màng để tăng cường sinh khối và tách pha hiệu quả. Do có màng, MBR có thể chứa một lượng lớn sinh khối - tất cả đều ở dạng huyền phù - trong cùng một không gian vật lý như một nhà máy CAS cho cùng một ứng dụng, dẫn đến dấu vết nhỏ hơn. Công nghệ này đã được khoảng 30 năm và thường được sử dụng cho các ứng dụng công nghiệp và trong các tình huống yêu cầu nước thải chất lượng cao (ví dụ: tái sử dụng).

Ưu điểm Công Nghệ Biopolus MNR so với Công Nghệ MBR

While MBR offers a small footprint and high-quality effluent, it accomplishes this by having a high level of suspended biomass in the reactors, resulting in highly inefficient oxygen transfer rates. When combined with the air required to prevent membrane fouling, the result is that MBRs typically require more energy that an Biopolus solution for the same application. / Mặc dù MBR cung cấp một dấu vết nhỏ và nước thải chất lượng cao, nó hoàn thành điều này bằng cách có mức sinh khối lơ lửng cao trong các lò phản ứng, dẫn đến tốc độ truyền oxy kém hiệu quả. Khi kết hợp với không khí cần thiết để ngăn chặn sự tắc nghẽn màng, kết quả là MBR thường đòi hỏi nhiều năng lượng hơn so với giải pháp Biopolus cho cùng một ứng dụng.

5. VẤN ĐỀ TỒN TẠI CỦA NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆN NAY

Trong những năm gần đây, khi xã hội ngày một phát triển, vấn đề xử lý nước thải đô thị và công nghiệp đã và đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Các dự án được xây dựng dựa trên cách tiếp cận tư duy truyền thống, đó là thu gom - xử lý tập trung khiến công trình có quy mô lớn cả về công suất lẫn chi phí đầu tư. Các công trình xử lý nước thải luôn được quy định, và quy hoạch xa khu dân cư, theo một lối mòn kiến trúc thiên về kỹ thuật, không có sự hài hòa với thiên nhiên và môi trường, dẫn đến lãng phí về đất đai và tài nguyên. Công nghệ xử lý nước thải của Biopolus MNR thể hiện một khái niệm mới trong thiết kế hệ thống xử lý nước thải, pha trộn giữa yêu tố cảnh quan thiên nhiên và kỹ thuật tốt nhất để tạo ra những khu vườn thực vật đẹp xử lý nước thải hiệu quả. 

Ứng dụng công nghệ Biopolus đưa đến một khái niệm mới trong thiết kế hệ thống xử lý nước thải, pha trộn giữa yếu tố cảnh quan thiên nhiên và kỹ thuật tốt nhất để tạo ra những khu vườn thực vật đẹp xử lý nước thải hiệu quả.

BIOPOLUS là giải pháp được sử dụng để khắc phục những vấn đề đó. Giải pháp của Biopolus được dựa trên các Yếu tố chính: Kỹ thuật - Kiến Trúc - Sinh học. Công trình Xử lý nước thải của Biopolus với mầu xanh bắt mắt, kiến trúc tuyệt đẹp như khu vườn đẹp trong công viên với nhiều khoảng không gian xanh. Hơn hết, sự kết hợp đó với giải pháp kỹ thuật tiên tiến, hệ giá thể vi sinh dựa trên mô phỏng rễ cây tự nhiên cho mật độ vi sinh cao và hiệu quả xử lý hơn 30% so với công nghệ truyền thống. Qua đó diện tích cần thiết của công trình có thể thu gọn từ 30-50%. Quan trọng nhất là giải pháp không mùi của Biopolus sẽ giúp xóa bỏ vùng cách ly của nhà máy, giúp tiết kiệm diện tích đất rất lớn cho đô thị. BIOPOLUS là lời giải cho tương lai của ngành xử lý nước thải trên toàn thế giới và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó.

Hệ thống xử lý lượng lớn nước thải của cư dân tại khu đô thị, khu công nghiệp... tránh tình trạng ô nhiễm môi trường nước. Đặc biệt, với việc áp dụng công nghệ Xanh – Công nghệ xử lý nước thải mới mang lại nhiều ưu điểm khi không chỉ tiết kiệm diện tích và chi phí vận hành hơn so với các công nghệ truyền thống mà còn giúp tạo cảnh quan đẹp, hài hòa với cảnh quan đẳng cấp của toàn khu đô thị.

6. DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 • Trạm xử lý nước thải số 1 khu đô thị Vinhomes Smart City (Tp. Hà Nội), Công suất: 10.800 m3/ngày

 • Trạm xử lý nước thải số 2 khu đô thị Vinhomes Smart City (Tp. Hà Nội), Công suất: 17.000 m3/ngày

 • Trạm xử lý nước thải số khu đô thị Vinhomes Grand Park (Tp. Hồ Chí Minh), Công suất: 13.500 m3/ngày

 • Trạm xử lý nước thải Tp. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Công suất: 10.000 m3/ngày

7. GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BIOPOLUS
BIOPOLUS đã phát triển một cách tiếp cận có tầm nhìn cao đối với vấn đề xử lý nước thải cho các khu vực đô thị. Các cơ sở của Biopolus sử dụng màng sinh học hoạt tính trên cấu trúc Rễ cây tự nhiên (Thực vật) và cấu trúc nhân tạo, tất cả đều nằm trong một hệ thống kín, không có mùi, kín đáo. Kết quả đạt được là một giải pháp công nghệ có diện tích xây dựng cần thiết giảm đáng kể, chi phí vận hành và cơ sở hạ tầng thấp hơn khi so sánh với các giải pháp xử lý nước thải thông thường, truyền thống. Hệ thống phát triển dưới dạng môi trường giống như một vườn cây xanh tốt thực sự dễ chịu và mang nhiều tính tự nhiên, nhân văn, mang lại một cách nhìn thực sự mới, thân thiện đối với các công trình xử lý nước thải của đô thị.

8. CÔNG NGHỆ BIOPOLUS _MNR
Công nghệ xử lý nước thải trao đổi chất theo mạng lưới chuỗi thức ăn (MNR) là công nghệ xử lý nước thải với Bùn Hoạt Tính tích hợp màng vi sinh vật cố định (IFAS) thế hệ thứ 3 được cấp bằng sáng chế.

Công nghệ Xử lý Nước thải Biopolus MNR áp dụng là một loại hệ thống bùn hoạt tính màng cố định sử dụng rễ cây tự nhiên được lựa chọn đặc biệt cũng như các giá thể sinh học Biomodule thiết kế theo cấu trúc rễ cây, không chỉ cung cấp một lượng lớn diện tích bề mặt cho vi sinh vật bám dính vào để xử lý nước thải. Mật độ sinh khối của màng sinh học đạt tới 8 – 18 kg sinh khối/m3, tuỳ thuộc vào nồng độ nước thải đầu vào của trạm xử lý. Công nghệ này cho phép đa dạng hệ sinh thái và màng sinh học có khả năng chuyên môn hóa cao có thể thích nghi rộng rãi với môi trường thay đổi đột ngột tốt hơn với các công nghệ khác.

Nguyên tắc cơ bản đằng sau công nghệ MNR là một hiện tượng tự nhiên nổi tiếng, nơi màng sinh học vi sinh vật phát triển trên rễ của thực vật thủy sinh. Công nghệ này được đặc trưng bởi một lượng lớn sinh khối được gắn vào các giá thể cố định ngập nước với hệ thống rễ tự nhiên của các Cây được lựa chọn đặc biệt hoặc với rễ nhân tạo, được phát triển bởi Biopolus, cho mục đích xử lý nước thải.

Khi nước thải đi qua chuỗi bể phản ứng sinh học các chất hữu cơ và chất dinh dưỡng có sẵn (các chỉ số Carbon, Nitrogen và Phosphorus) được hấp thụ hoặc biến đổi. Do đó, thành phần của hệ sinh thái màng sinh học thay đổi từ vùng này sang vùng khác, dần dần thích nghi với từng điều kiện môi trường khi nồng độ chất hữu cơ, dinh dưỡng và oxy hoà tan thay đổi. Kết quả cuối cùng là một hệ sinh thái thích nghi đặc biệt ở mỗi khu vực, thích nghi với các điều kiện cụ thể để tối đa hóa hiệu quả xử lý.

Ưu điểm của công nghệ: giúp tiết kiệm diện tích xây dựng, tiết kiệm năng lượng vận hành, giảm chi phí xử lý bùn, hệ thống chịu sốc tải cao hơn, xử lý mùi tốt hơn. Công nghệ xanh thân thiện với môi trường, hòa vào cảnh quan xung quanh, giúp tăng giá trị bất động sản của chủ đầu tư. Các Biomodule được thiết kế nhỏ gọn, có thể được mở rộng và thu nhỏ theo kích thước mong muốn. Công nghệ cũng có thể được sắp xếp theo cấu hình dọc hoặc ngang cho phép linh hoạt kiến trúc tối đa. Với bầu không khí giống như khu vườn và thiên nhiên không mùi, có thể được đặt vào bất kỳ môi trường đô thị nào.

9. ƯU ĐIỂM

 • Không mùi
 • Thiết kế thẩm mỹ
 • Diện tích lắp đặt nhỏ
 • Tính khả thi về kinh tế
 • Cơ sở hạ tầng công nghệ cao
 • Ổn định và đáng tin cậy
 • Hiệu quả kỹ thuật
 • Tích hợp hệ thống dựa trên hiện trạng thực tế.
 • Tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí vận hành.

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn