CÔNG NGHỆ MNR _ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

CÔNG NGHỆ MNR _ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

 VỚI BÙN HOẠT TÍNH KẾT HỢP MÀNG SINH HỌC GIÁ THỂ CỐ ĐỊNH

(TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH + NĂNG LƯỢNG, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG...)

Manufacturers technology: BIOPOLUS - Hungary

Dowload links: Brochue Công Nghệ _ BIOPOLUS - MNR technology

Dowload: Presentation Công Nghệ _ BIOPOLUS - MNR technology

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà nhập khẩu và phân phối Công Nghệ BIOPOLUS _ xử lý nước thải với Bùn Hoạt Tính kết hợp Giá Thể Cố Định Metabolic Network Reactor (MNR) tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.


1. VẤN ĐỀ TỒN TẠI CỦA NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆN NAY

Trong những năm gần đây, khi xã hội ngày một phát triển, vấn đề xử lý nước thải đô thị và công nghiệp đã và đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Các dự án được xây dựng dựa trên cách tiếp cận tư duy truyền thống, đó là thu gom - xử lý tập trung khiến công trình có quy mô lớn cả về công suất lẫn chi phí đầu tư. Các công trình xử lý nước thải luôn được+++

 

Urban circularity, however, cannot exist without first achieving a sustainable water cycle, where residents have continuous access to safe clean water within the boundaries of their city. Via MNR technology, Biopolus has created a modular, expandable water treatment system for complex circular urban water treatment and management. By means of advanced metabolic engineering, energy, organic materials, and minerals can be derived from organic waste through biosolid fractionation. These solutions, along with optional space for community functions and urban food production are integrated and housed in the Biopolus BioMakery. / Tuy nhiên, xử lý nước thải đô thị không thể tồn tại mà không đạt được chu trình nước bền vững, nơi cư dân có thể tiếp cận liên tục với nước sạch an toàn trong phạm vi thành phố của họ. Thông qua công nghệ MNR, Biopolus đã tạo ra một hệ thống xử lý nước có thể mở rộng theo mô-đun để xử lý và xử lý nước đô thị phức tạp. Bằng phương pháp kỹ thuật trao đổi chất tiên tiến, năng lượng, vật liệu hữu cơ và khoáng chất có thể được lấy từ chất thải hữu cơ thông qua phân đoạn sinh học. Những giải pháp này, cùng với không gian tùy chọn cho các chức năng cộng đồng và sản xuất thực phẩm đô thị được tích hợp và lưu trữ trong Biopolus BioMakery.

BIOPOLUS là giải pháp được sử dụng để khắc phục những vấn đề đó. Giải pháp của Biopolus được dựa trên các Yếu tố chính: Kỹ thuật - Kiến Trúc - Sinh học. Công trình Xử lý nước thải của Biopolus với mầu xanh bắt mắt, kiến trúc tuyệt đẹp như khu vườn đẹp trong công viên với nhiều không gian xanh. Hơn hết, sự kết hợp đó với giải pháp kỹ thuật tiên tiến, hệ giá thể vi sinh dựa trên mô phỏng rễ cây tự nhiên cho mật độ vi sinh cao và hiệu quả xử lý hơn 30% so với công nghệ truyền thống. Qua đó diện tích cần thiết của công trình có thể thu gọn từ 30-85%. Quan trọng nhất là giải pháp không mùi của Biopolus sẽ giúp xóa bỏ vùng cách ly của nhà máy, giúp tiết kiệm diện tích đất rất lớn cho đô thị. BIOPOLUS là lời giải cho tương lai của ngành xử lý nước thải trên toàn thế giới và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó.

3. WHAT WE PROVIDE / BIOPOLUS CUNG CẤP GIẢI PHÁP GÌ

TECHNOLOGY / CÔNG NGHỆ
We are TECHNOLOGY PROVIDERS, serving clients through local partners and providing support throughout the project lifecycle. Our activities include: / BIOPOLUS CUNG CẤP CÔNG NGHỆ, phục vụ khách hàng thông qua các đối tác địa phương và cung cấp hỗ trợ trong suốt vòng đời dự án. Các hoạt động của chúng tôi bao gồm:

1: FEASIBILITY: Concept Design / ĐẶC ĐIỂM: Thiết kế ý tưởng
2: DESIGN: Process Design, Basic Mechanical & Electrical Design, Control & Instrumentation, Architectural Concept. / THIẾT KẾ: Thiết kế quy trình, Thiết kế cơ khí và điện cơ bản, Điều khiển & Thiết bị, Khái niệm kiến trúc
3: CONSTRUCTION: Specialized Equipment (biofilm carriers, control & instrumentation, etc.) / XÂY DỰNG: Thiết bị chuyên dụng (giá thể sinh học đặc biệt cho công nghệ MNR, điều khiển & thiết bị, v.v.)
4: STARTUP: Commissioning / Vận hành chạy thử
5: OPERATION: Remote Supervision, Technology Support. / HOẠT ĐỘNG: Giám sát từ xa, Hỗ trợ Công nghệ

URBAN PLANNING / QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

We are URBAN PLANNERS SPECIALIZING IN METABOLIC MAPPING material and energy flows to provide assessment and insight on how to close the traditional linear urban cycle of consumption and waste. / BIOPOLUS thiết kế và đưa ra giải pháp QUY HOẠCH ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT trong dòng chảy vật liệu và năng lượng để cung cấp hiểu biết về cách đóng chu trình tiêu thụ của chất thải đô thị . Giúp phát triển môi trường bền vững.

When metabolic mapping a development area, we look for synergies, waste to resource opportunities, and opportunities for innovation and optimization. This analysis can be performed as part of an overall feasibility study for a BioMakery concept design, or it can be part of a separate urban planning study. /Khi lập bản đồ trao đổi chất một khu vực phát triển, chúng tôi tìm kiếm sự phối hợp, lãng phí cho các cơ hội tài nguyên và cơ hội để đổi mới và tối ưu hóa. Phân tích này có thể được thực hiện như một phần của nghiên cứu khả thi tổng thể cho thiết kế khái niệm BioMakery, hoặc nó có thể là một phần của nghiên cứu quy hoạch đô thị riêng biệt.

DYNAMIC MODELING / MÔ HÌNH NĂNG ĐỘNG

We offer DYNAMIC SIMULATION MODELING for the optimal design and operational parameters of new water treatment facilities, and for the optimization and future development of existing facilities. Dynamic simulation modeling consists of the following phases: / Chúng tôi cung cấp MÔ HÌNH ĐƠN GIẢN NĂNG ĐỘNG cho thiết kế tối ưu và các thông số vận hành của các cơ sở xử lý nước mới, và để tối ưu hóa và phát triển các cơ sở hiện có trong tương lai. Mô hình mô phỏng động bao gồm các giai đoạn sau:

1: Data Analysis / Phân tích dữ liệu
2: Building and Validation of the Simulation Model and / Xây dựng và xác nhận mô hình mô phỏng 
3: Conclusions (Technology Optimization & Recommendations for System Upgrades, Adaptation, Integration, and/or Resilience Planning).
 /  Kết luận (Tối ưu hóa & khuyến nghị công nghệ để nâng cấp hệ thống, thích ứng, tích hợp và / hoặc lập kế hoạch phục hồi).

4. GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ BIOPOLUS
BIOPOLUS đã phát triển một cách tiếp cận có tầm nhìn cao đối với vấn đề xử lý nước thải cho các khu vực đô thị. Các cơ sở của Biopolus sử dụng màng sinh học hoạt tính trên cấu trúc Rễ cây tự nhiên (Thực vật) và cấu trúc nhân tạo, tất cả đều nằm trong một hệ thống kín, không có mùi, kín đáo. Kết quả đạt được là một giải pháp công nghệ có diện tích xây dựng cần thiết giảm đáng kể, chi phí vận hành và cơ sở hạ tầng thấp hơn khi so sánh với các giải pháp xử lý nước thải thông thường, truyền thống. Hệ thống phát triển dưới dạng môi trường giống như một vườn cây xanh tốt thực sự dễ chịu và mang nhiều tính tự nhiên, nhân văn, mang lại một cách nhìn thực sự mới, thân thiện đối với các công trình xử lý nước thải của đô thị.

5. METABOLIC NETWORK REACTORS (MNR) TECHNOLOGY / CÔNG NGHỆ MNR
The Metabolic Network Reactor (MNR) technology is Biopolus’ patented 3rd generation Integrated Fixed-film Activated Sludge (IFAS) water treatment technology. / Công nghệ xử lý nước thải trao đổi chất theo mạng lưới chuỗi thức ăn (MNR) là công nghệ xử lý nước thải với Bùn Hoạt Tính tích hợp màng vi sinh vật cố định (IFAS) thế hệ thứ 3 được cấp bằng sáng chế.

The underlying principle behind the MNR technology is a well-known natural phenomenon, where microbial biofilm develops on the roots of aquatic plants. The technology is characterized by a large quantity of biomass that is attached to submerged „carriers” – either to the natural root system of specially selected plants, or to artificial roots, developed by Biopolus, for this specific purpose. / Nguyên tắc cơ bản đằng sau công nghệ MNR là một hiện tượng tự nhiên nổi tiếng, nơi màng sinh học vi sinh vật phát triển trên rễ của thực vật thủy sinh. Công nghệ này được đặc trưng bởi một lượng lớn sinh khối được gắn vào các giá thể cố định ngập nước với hệ thống rễ tự nhiên của các Cây được lựa chọn đặc biệt hoặc với rễ nhân tạo, được phát triển bởi Biopolus, cho mục đích xử lý nước thải.

 • Giá thể sinh học là loại màng Bioflim cố định. Các giá thể được thiết kế đảm bảo vận hành hoàn hảo nhất. Các giá thể đặt ngập chìm trong bể chứa nước thải và thuận tiện cho việc kiểm tra thường xuyên.
 • Các giá thể thiết kế bao gồm các dây neo đáp ứng yêu cầu khi cần kiểm tra và bảo dưỡng từng module không cần phải dừng hoạt động của bể xử lý sinh học. Các giá thể được kéo lên độc lập.
 • Các giá thể sinh học bao gồm các lớp song song với mặt phẳng phần giữ màng (Vuông góc với hướng dòng chảy chính), mỗi lớp phải được pha trộn khi sục khí hoàn toàn. Giữa các lớp đều có khoảng trống để lưu thông và khuếch tán khí.
 • Giá thể được thiết kế có khả năng chứa ít nhất 8kg sinh khối trên 1 m3 thể tích. Mật độ sinh khối của màng sinh học đạt tới 14 – 18 kg sinh khối/m3, tuỳ thuộc vào nồng độ nước thải đầu vào của trạm xử lý.

 • Giá thể sẽ được sản xuất bằng phương pháp đan theo cấu trúc sợi xơ để tăng tối đa khả năng bám sinh của các vi sinh vật và tạo cho giá thể có chiều dày bám dính từ 20 – 30mm. Các giá thể phải bao gồm các sợi tự do dọc và các sợi xoắn để nối các sợi tự do với nhau. 
 • Màng sinh học: Được sản xuất từ vật liệu Polypropulene với độ rỗng đáp ứng từ 40 – 50% và diện tích bể mặt của giá thể 500 m2/m3.
 • Dây buộc : Cố định màng và các móc nối trong bể, giúp các màng không bị xáo trộn và dễ dàng tháo ra khi bảo hành, bảo dưỡng các giá thể.

Với hơn 3000 loài vi sinh vật bám trên lớp Giá Thể cố định và lớp Rễ Cây có thể dài tới 1,5m. Lượng sinh khối từ 8-18 kg/m3, giúp cho quá trình xử lý hiệu quả, tiết kiệm diện tích đến 75%, tiết kiệm năng lượng đến 35%.

6. BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT / XỬ LÝ SINH HỌC BẰNG CÔNG NGHỆ MNR 
Biological wastewater treatment is a common treatment method, that uses different types of microorganisms to treat and purify polluted water. In creating the Metabolic Network Reactor (MNR), Biopolus has optimized this natural phenomenon, and through smart design, developed a technology to maximize the efficiency of microorganisms to degrade organic waste. / 
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là một phương pháp xử lý phổ biến, sử dụng các loại vi sinh vật khác nhau để xử lý và làm sạch nước bị ô nhiễm. Khi tạo ra Lò phản ứng mạng lưới chuyển hóa (MNR), Biopolus đã tối ưu hóa hiện tượng tự nhiên này và thông qua thiết kế thông minh, đã phát triển một công nghệ để tối đa hóa hiệu quả của vi sinh vật để làm sạch chất thải hữu cơ.

The full treatment process takes place in an array of MNR reactors. This separation makes it possible to fine-tune the environmental conditions in each section, allowing for the development of separate, specialized ecologies to mature in the different tanks. As the water flows from reactor to reactor, it is continually cleaned, as various species break down the different contaminants. The path and volumetric distribution of wastewater between the reactors is controlled by process management software and can dynamically adapt to the changing loads, thereby optimizing the process. / Toàn bộ quá trình xử lý diễn ra trong một loạt các bể sinh học MNR. Sự tách biệt này giúp điều chỉnh các điều kiện môi trường trong từng Bể khác nhau, cho phép phát triển các hệ sinh thái riêng biệt, chuyên biệt để phát triển trong các bể khác nhau. Khi nước chảy từ Bể Sinh Học trước đến bể sau, nó liên tục được làm sạch, vì nhiều loài vi sinh khác nhau xử lý các chất gây ô nhiễm khác nhau. Mỗi bậc xử lý sinh học được tính toán tương ứng với các chỉ tiêu Dung tích, Lưu lượng sục khí, Số lượng đệm màng vi sinh cố định và số lượng, chủng loại cây khác nhau. Đường dẫn và phân phối nước thải giữa các Bể được kiểm soát bởi phần mềm quản lý quy trình và có thể tự động thích ứng với tải thay đổi, từ đó tối ưu hóa quy trình.

Sơ đồ công nghệ Metabolic Network Reactor (MNR)

Kết quả của việc thiết kế theo bậc này là hệ sinh thái với các màng Vi sinh (BioFilm) thay đổi từ bậc này sang bậc khác, nó thích ứng với nồng độ chất dinh dưỡng, hữu cơ giảm dần, do đó, tối đa hóa sự phân hủy các chất gây ô nhiễm và cho phép các nhà máy xử lý nước thải công nghệ MNR tối ưu hóa nhu cầu sử dụng năng lượng, chi phí năng lượng được giảm xuống thấp nhất có thể so với các công nghệ khác.

A concept design by Biopolus in cooperation with VolkerWessels for the waterboard HHNK to replace an existing 75,000 person equivalent, 11,000 m3/d capacity municipal sewage treatment plant in Alkmaar, the Netherlands, with an odorfree and architecturally pleasing building based on the Biopolus MNR (Metabolic Network Bioreactor) Technology, freeing up 94% of the 3.3-hectare area for further development. The value of the freed up land is estimated as 3x the investment cost of the new facility. / Một thiết kế ý tưởng của Biopolus hợp tác với VolkerWessels để thay thế một nhà máy xử lý nước thải đô thị công suất tương đương 75.000 người, công suất 11.000 m3 / ngày ở Alkmaar, Hà Lan, với một tòa nhà odorfree và kiến trúc được xây dựng dựa trên Biopolus MNR Metabolic Network Bioreactor) Công nghệ, giải phóng 94% diện tích 3,3 ha để phát triển hơn nữa. Giá trị của đất được giải phóng được ước tính bằng 3 lần chi phí đầu tư của cơ sở mới.

7. ADVANTAGES / ƯU ĐIỂM

Những lợi thế kinh tế của một nhà máy lý nước thải theo Công nghệ MNR do BIOPOLUS phát triển dựa trên trên các yếu tố quan trọng:

 • Hiệu quả cao của công nghệ được mang lại bởi một hệ vi sinh vật đa dạng, gần với tự nhiên hơn bao giờ hết.
 • Sự tích hợp chưa từng có của tất cả các ngành kỹ thuật - công nghệ, cơ khí, xây dựng, điện - tự động hóa điều khiển và kiến trúc. Sự kết hợp này thúc đẩy chi phí đầu tư thấp hơn, tối đa hóa hiệu quả hoạt động và tạo ra các cấu trúc đẹp mang tính biểu tượng của đô thị.
 • Odor-free./ Không mùi
 • Aesthetically pleasing / Thiết kế thẩm mỹ
 • Small physical footprint / Diện tích lắp đặt nhỏ
 • Economically viable / Tính khả thi về kinh tế
 • High-tech insfrastructure / Cơ sở hạ tầng công nghệ cao
 • Stable and reliable / Ổn định và đáng tin cậy
 • Technically effective / Hiệu quả kỹ thuật
 • Circularity-based integration / Tích hợp hệ thống dựa trên hiện trạng thực tế.
 • Save energy / Tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí vận hành.

 

88. APPLICATIONS / CÁC ỨNG DỤNG

MUNICIPAL WASTEWATER / NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ
Wastewater is treated to the most stringent regulations, perfectly safe to be released back into the environment, or with additional processing, the water can be reused in several ways including: irrigation water, display water, and/or process water for cooling systems. / Nước thải được xử lý theo các quy định nghiêm ngặt nhất, hoàn toàn an toàn để thải ra môi trường hoặc xử lý bổ sung, nước có thể được tái sử dụng theo nhiều cách bao gồm: nước tưới, nước hiển thị và hoặc xử lý nước cho hệ thống làm mát .

INDUSTRIAL WASTEWATER / NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
The modularity of MNR technology allows it to be designed to treat the industrial wastewater of various industry types including food & beverage, textile, and electronic industries. The solution is tailor-fit to handle the various contaminants of the influent, however a requirement for MNR technology is that there are no barriers to biological treatment. Depending on the influent type, MNR treatment may be supplemented with pre and/or post processes in order to treat the water to reuse quality. / Tính module của công nghệ MNR cho phép nó được thiết kế để xử lý nước thải công nghiệp thuộc các loại công nghiệp khác nhau bao gồm thực phẩm & đồ uống, dệt may và công nghiệp điện tử. Giải pháp này phù hợp để xử lý các chất gây ô nhiễm khác nhau của người có ảnh hưởng, tuy nhiên một yêu cầu đối với công nghệ MNR là không có rào cản đối với việc xử lý sinh học. Tùy thuộc vào loại nước đầu vào, Công nghệ MNR có thể được bổ sung các quy trình xử lý phía trước hoặc xử lý sau để xử lý để tái sử dụng nước.

URBAN WATERBODIES / NƯỚC ĐÔ THỊ
MNR technology can be used to treat, rehabilitate, and maintain healthy urban waterbodies such as natural lakes, artificial ponds, decorative fountains, groundwater, and canals. The system boosts the natural self-cleaning mechanism of these waterbodies, helping to prevent eutrophication and contamination when contamination loads from urban pollution and agricultural runoff are high. / Công nghệ MNR có thể được sử dụng để xử lý, phục hồi và duy trì các nguồn nước đô thị lành mạnh như hồ tự nhiên, ao nhân tạo, đài phun nước trang trí, nước ngầm và kênh đào. Hệ thống này tăng cường cơ chế tự làm sạch tự nhiên của các vùng nước này, giúp ngăn chặn hiện tượng phú dưỡng và ô nhiễm khi tải lượng ô nhiễm từ ô nhiễm đô thị và dòng chảy nông nghiệp cao.

9. Biopolus builds BioMakeries that convert wastewater into products for sale / Biopolus xây dựng BioMakeries chuyển đổi nước thải thành các sản phẩm để bán

 • "Polus in Latin means the pivot, the point around which something turns, and for me BIOPOLUS is a real turning point. It turns the fossil based economy into a bio-based one. / "Polus trong tiếng Latin có nghĩa là trục, điểm xoay quanh một thứ gì đó và đối với tôi BIOPOLUS là một bước ngoặt thực sự. Nó biến nền kinh tế dựa trên hóa thạch thành nền tảng sinh học thân thiên với môi trường.

 • In the past twenty years I led one of the most exciting breakthroughs in wastewater treatment technology, working with thousands of different species from bacteria through plants, and to even fish, to clean water and wastewater in a beautiful greenhouse environment. / Trong hai mươi năm qua, tôi đã lãnh đạo một trong những bước đột phá thú vị nhất trong công nghệ xử lý nước thải, làm việc với hàng ngàn loài khác nhau từ vi khuẩn qua thực vật, và thậm chí là cá, để làm sạch nước và nước thải trong môi trường ngôi nhà kính đẹp.
 • I learned how to design, build and operate this kind of super-intensive, engineered ecosystems to do this job for us. At a certain point I said to myself: why not use this combined intelligence of humans and nature to produce high added value products beside high quality reusable water? Instead of getting rid of the waste, let’s turn it into something useful! / Tôi đã học cách thiết kế, xây dựng và vận hành loại hệ sinh thái siêu chuyên sâu, kỹ thuật này để thực hiện công việc này cho chúng tôi. Tại một thời điểm nhất định, tôi tự nhủ: tại sao không sử dụng trí thông minh kết hợp giữa con người và thiên nhiên này để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao bên cạnh nước tái sử dụng chất lượng cao? Thay vì loại bỏ chất thải, hãy biến nó thành thứ gì đó hữu ích!
 • Biopolus is doing exactly this. It develops and sells efficient, beautiful living factories – we call them BioMakeries – to convert wastewater and almost any kind of organic material into products for sale. / Biopolus đang làm chính xác điều này. Nó phát triển và bán các nhà máy sống đẹp, hiệu quả - chúng tôi gọi chúng là BioMakeries - để chuyển đổi nước thải và hầu hết mọi loại vật liệu hữu cơ thành sản phẩm
BIOPOLUS cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quan trọng cho thiết kế, xây dựng và vận hành của Nhà máy xử lý nước thải công nghệ Bùn Hoạt Tính cải tiến kết hợp Giá Thể Cố Định Metabolic Network Reactor (MNR), phần lớn các thành phần khác trong Nhà máy xử lý nước thải BIOPOLUS MNR đều có sẵn trên thị trường và có thể được cung cấp bởi bất kỳ nhà sản xuất nào hoặc tổng thầu EPC.

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn