MÁY KHUẤY HYPERBOLOID: ENTEC - HÀ LAN

Please contact us: 
Green Journey Environment Company
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

MÁY KHUẤY HYPERBOLOID: ENTEC - HÀ LAN

ỨNG DỤNG: BIOGAS, SBR, ANOXIC, BỂ ĐIỀU HÒA, KEO TỤ...

BẢO TRÌ ĐƠN GIẢN, TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỚI 1.9W/m3

Manufacturers: ENTEC - Hà Lan (Netherlands)

Model: LVB Series

Download link: Catalog Máy khuấy Hyperboloid ENTEC LVB Series

Download link: Form yêu cầu báo giá máy khuấy Hyperboloid ENTEC LVB Series

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà phân phối chính thức sản phẩm Máy Khuấy Hyperboloid ENTEC LVB Series tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

The Hyperboloid mixers are perhaps the most recognizable in shape in the world of (waste) water treatment. Since the 1990s, Entec has installed more than 1300 in the Benelux alone! That makes Entec the expert in the field of (waste) water mixing technology with irreplaceable experience, knowledge and expertise. / Máy trộn Hyperboloid có lẽ là hình dạng dễ nhận biết nhất trong ngành xử lý nước thải. Kể từ những năm 1990, Entec đã lắp đặt hơn 1300 chiếc chỉ riêng trong Benelux! Điều đó làm cho ENTEC trở thành chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ trộn nước (chất thải) với kinh nghiệm, kiến thức và chuyên môn không thể thay thế.

  

1. ENTEC® dynamic mixer LVB-Series / Máy khuấy dạng Hyporboloid ENTEC® LVB-Series

The ENTEC® Dynamic mixer LVB-Series is a vertical shaft mixer with a hyperboloid-shaped mixer-body installed close to the bottom and a drymounted drive. In contrast to other products, it was developed and designed especially for applications in the area of water and wastewater treatment. / Máy khuấy trộn ENTEC® LVB-Series là máy trộn trục đứng với thân máy trộn hình Hyperboloid được lắp gần đáy bể và motor được gắn trên mặt nước. Trái ngược với các sản phẩm khác, nó được phát triển và thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng trong lĩnh vực xử lý nước và nước thải.

The iconic ENTEC Hyperboloid Mixer has a vertical shaft with a patented, hyperboloid-shaped impeller. Minimal maintenance is required: submerged parts are not subject to wear and the drive unit is easily accessible, being installed above water level. / Máy khuấy trộn Hyperboloid ENTEC mang tính biểu tượng có trục thẳng đứng với cánh quạt hình hyperboloid đã được cấp bằng sáng chế. Yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu: các bộ phận ngập nước không bị mài mòn và bộ phận truyền động có thể tiếp cận dễ dàng, được lắp đặt trên mực nước.

1.1. RAG RESISTANT / CHỐNG TẮC NGHẼN
The impeller is suspended just above the tank floor, and due to its unique shape and the large diameter shaft, ragging is virtually eliminated. This is unheard of in other conventional designs. / Cánh quạt được treo ngay phía trên sàn bể, và do hình dạng độc đáo và trục đường kính lớn nên hầu như loại bỏ được hiện tượng giẻ rách. Điều này chưa từng có trong các thiết kế thông thường khác.

1.2. MIXING WHERE YOU NEED IT MOST / KHUẤY TRỘN HỖN HỢP ĐỒNG NHẤT
The impeller fins create a very strong flow across the bottom of the tank, preventing sedimentation where it is most likely to occur. / Các cánh khuấy dạng Hyperboloid tạo ra một dòng chảy rất mạnh qua đáy bể, ngăn chặn hiện tượng lắng cặn ở nơi dễ xảy ra nhất.

1.3. NO AIR ENTRAINMENTKHÔNG CÓ MÙI PHÁT SINH DO KHUẤY TRỘN
Upon reaching the walls, the flow rises towards the water surface. By the time it reaches the surface, the flow velocity has reduced sufficiently to minimise turbulence and prevent air entrainment. / Khi đến các bức tường, dòng chảy tăng dần về phía mặt nước. Vào thời điểm nó chạm tới bề mặt, tốc độ dòng chảy đã giảm đủ để giảm thiểu sự hỗn loạn và ngăn chặn sự cuốn theo của không khí.

1.4. THE SECRET OF TORROIDAL FLOW
The water flow is then directed towards the centre of the tank, from where it is directed downwards again to the shaft and impeller. A torroidal flow pattern is created throughout the tank, ensuring complete homogenisation, i.e. all particles are distributed evenly throughout the tank. Torroidal flow patterns are common in nature: hurricanes, whirlpools and magnetic fields – further evidence of their efficiency. / Dòng nước sau đó được hướng vào tâm của bể, từ đó nó lại hướng xuống phía dưới theo trục và bánh công tác. Mô hình dòng chảy hình xuyến được tạo ra khắp bể, đảm bảo sự đồng nhất hoàn toàn, tức là tất cả các hạt được phân bố đồng đều trong bể. Các mô hình dòng chảy hình xuyến phổ biến trong tự nhiên: bão, xoáy nước và từ trường - thêm bằng chứng về hiệu quả của chúng.

1.5. VIRTUAL WALLS / NGĂN CHẶN VIỆC TRỘN OXY VÀO NƯỚC
When used in wastewater treatment, especially in anoxic or anaerobic tanks, the unique flow pattern generated by ENTEC Hyperboloid Mixers can be used to create ‘virtual separating walls’.  This creates multiple zones which ensures complete mixing and provides significant process benefits. / Khi được sử dụng trong xử lý nước thải, đặc biệt là trong các bể thiếu khí hoặc kỵ khí, dạng dòng chảy độc đáo được tạo ra bởi Máy trộn Hyperboloid ENTEC có thể được sử dụng để tạo ra 'các bức tường ngăn cách ảo'. Điều này tạo ra nhiều vùng đảm bảo trộn hoàn toàn mà không khí ít bị trộn vào trong nước và mang lại lợi ích đáng kể cho quá trình.

1.6. INDEPENDENT MIXING AND AERATION / SỤC KHÍ VÀ KHUẤY TRỘN ĐỘC LẬP
When combined with aeration diffusers, ENTEC Hyperboloid Mixer can be used for swing zones and SBRs where intermittent aeration and mixing is required.  They can also be used to maintain mixing in aeration zones with low BOD load where the energy from aeration is insufficient to maintain solids  in suspension. / Khi kết hợp với bộ khuếch tán sục khí, Máy trộn Hyperboloid ENTEC có thể được sử dụng cho các khu vực xoay và SBR, nơi yêu cầu sục khí và trộn không liên tục. Chúng cũng có thể được sử dụng để duy trì sự khuấy trộn trong các vùng sục khí với tải lượng BOD thấp, nơi năng lượng từ quá trình sục khí không đủ để duy trì chất rắn ở dạng huyền phù.

1.7. THE TRUTH ABOUT OTHER DESIGNS / SỰ THẬT VỀ CÁC THIẾT KẾ KHÁC
Compared with other mixers, it is easy to see why the ENTEC Hyperboloid Mixer is the most efficient: most other vertical shaft mixers have only an axial flow, meaning that the water flow is directed either upwards or downwards. With either of these, there is significant energy loss on the tank floor at the surface. The latter also causes surface turbulence and results in little velocity at the sides and bottom. With horizontal mixers, a huge amount of energy input is needed at the start of the flow pattern to ensure that there is sufficient residual energy at the end of the flow pattern and in the tank extremities. / So với các máy trộn khác, có thể dễ dàng hiểu tại sao Máy trộn Hyperboloid ENTEC lại hiệu quả nhất: hầu hết các máy trộn trục đứng khác chỉ có dòng hướng trục, nghĩa là dòng nước hướng lên hoặc xuống. Với một trong hai điều này, có sự mất mát năng lượng đáng kể trên sàn bể ở bề mặt. Loại thứ hai cũng gây ra nhiễu loạn bề mặt và dẫn đến vận tốc nhỏ ở các cạnh và đáy. Với máy trộn nằm ngang, cần một lượng năng lượng đầu vào rất lớn khi bắt đầu mô hình dòng chảy để đảm bảo rằng có đủ năng lượng dư ở cuối mô hình dòng chảy và trong các đầu của bể.

1.8. UNIQUE / ƯU ĐIỂM ĐẶC BIỆT
The ENTEC Hyperboloid Mixer however, has both an axial (vertical) and radial (radiating horizontal) flow, meaning that the entire contents of the tank are kept in motion with minimal energy input. For example, complete mixing with adequate bottom flow velocities to maintain activated sludge in suspension can be achieved at a power density of down to 1.9 W/m³. This means that a single 2.2kW ENTEC LVB Mixer can mix a tank of up to 1157m3. / Tuy nhiên, máy khuấy Hyperboloid ENTEC có cả dòng chảy hướng trục (dọc) và hướng tâm (bức xạ ngang), có nghĩa là toàn bộ nội dung của bể chứa được giữ ở trạng thái chuyển động với năng lượng đầu vào tối thiểu. Ví dụ, trộn hoàn toàn với vận tốc dòng chảy đáy thích hợp để duy trì bùn hoạt tính ở dạng huyền phù có thể đạt được ở mật độ công suất xuống đến 1,9 W / m³. Điều này có nghĩa là một Máy trộn ENTEC LVB 2.2kW duy nhất có thể trộn một bể chứa với thể tích lên đến 1157m3.

FEATURES / THÔNG SỐ

BENEFITS / ƯU ĐIỂM

Hyperboloid mixer body / Thân máy trộn hình hyperboloid

By directing the water flow from axial (down the mixer shaft) to radial (along the tank floor), frictional lossestd are minimized and the highest efficiencies are achieved / Bằng cách hướng dòng nước từ hướng trục (xuống trục trộn) sang hướng tâm (dọc theo sàn bể), tổn thất ma sát được giảm thiểu và đạt được hiệu suất cao nhất

Energy dissipated along the tank floor and upwards / Năng lượng tiêu tán dọc theo sàn bể và hướng lên trên

No sedimentation or dead zones / Không có lắng cặn hoặc vùng chết (vùng không được khuấy trộn)

Anti-rag design / Thiết kế chống tắc nghẽn

Superior to all other mixer designs in regard of ragging / Ưu việt hơn tất cả các thiết kế máy trộn khác về vấn đề tắc nghẽn rác

All drives and bearings above the water line / Tất cả các ổ và ổ trục trên mặt nước

All maintenance items are easy to access and not prone to water damage / Tất cả các hạng mục bảo trì đều dễ dàng tiếp cận và không dễ bị hư hỏng do nước

No bottom bearing (except in exceptional circumstances) / Không có vòng bi phía dưới (trừ những trường hợp đặc biệt)

No need for draindown during installation or removal / Không cần xả nước trong bể trong khi cài đặt hoặc gỡ bỏ

Self-centering impeller / Cánh khuấy tự định tâm

Minimises forces and vibration / Giảm thiểu lực và rung

Low rotational speed / Tốc độ quay thấp

Prevents floc shear / Ngăn chặn việc phá hủy bông bùn

Internationally proven performance / Hiệu suất đã được chứng minh trên toàn thế giới

Peace of mind / Với các dự án đã sử dụng trên toàn thế giới đã chứng minh công nghệ máy khuấy ENTEC rất tin cậy

The way the hyperboloid mixer functions can be seen in illustration below. The mixer is pictured with its three main components, the drive, the shaft and the hyperboloid mixerbody in a typical tank, which, depending on the type of treatment plant, can be rectangular or round / Cách hoạt động của bộ trộn hyperboloid có thể được nhìn thấy trong hình minh họa bên dưới. Máy trộn trong hình với ba thành phần chính của nó, ổ đĩa, trục và thân máy trộn hình hyperboloid trong một bể điển hình, tùy thuộc vào loại nhà máy xử lý, có thể có hình chữ nhật hoặc hình tròn (option không thường sử dụng là bộ phận cố định dưới đáy bể). Ngoài ra, máy khuấy vẫn có thể được ứng dụng với bể có các hình dạng khác nhau.

Both the innovative mixing body and the drive shaft are made entirely of stainless steel (absolutely no osmosis is possible). Partly due to the choice of materials and modifications to the design bases, the mixer has evolved into (as good as) indestructible! Now recognized in various industries such as: (waste)water treatment plants (WWTP), (petro)chemical-, cosmetic-, concrete-, paint- and paper industries. / Cả thân máy trộn cải tiến và trục truyền động đều được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ (hoàn toàn không có hiện tượng ăn mòn). Một phần do sự lựa chọn vật liệu và sửa đổi cơ sở thiết kế, máy trộn đã phát triển thành (tốt như) không thể phá hủy! Ngày nay được công nhận trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: nhà máy xử lý nước (WWTP), (dầu khí) hóa chất, mỹ phẩm, bê tông, sơn, dệt nhộm và các ngành công nghiệp giấy...

When combined with aeration diffusers, VLB Mixers can be used for swing zones and SBRs where intermittent aeration and mixing is required.  They can also be used to maintain mixing in aeration zones with low BOD load where the energy from aeration is insufficient to maintain solids  in suspension. / Khi kết hợp với bộ khuếch tán sục khí, Máy trộn VLB có thể được sử dụng cho các khu vực khuấy và SBR, nơi yêu cầu sục khí và trộn không liên tục. Chúng cũng có thể được sử dụng để duy trì sự khuấy trộn trong các vùng sục khí với tải lượng BOD thấp, nơi năng lượng từ quá trình sục khí không đủ để duy trì chất rắn ở dạng huyền phù.

2. Specifications / Thông số kỹ thuật máy khuấy dạng Hyporboloid ENTEC
 • Thiết kế theo thông số từng dự án dựa theo phần mềm riêng, ENTEC sẽ thiết kế và chạy CFD Simulation.
 • Mixer (with aeration module options) / Máy trộn (với các tùy chọn mô-đun sục khí thay thế cho thiết bị khuấy trộn bề mặt, có thể vừa vận hành khuấy hoặc sục khí trong bể SBR)
 • Stainless Steel-mixer and driveshaft / Đĩa trộn và trục truyền động bằng thép không gỉ
 • Anti clogging technology / Công nghệ chống tắc nghẽn
 • Situation-specific calculated gearbox with maximum service factor / Hộp số được tính toán theo tình huống cụ thể với hệ số dịch vụ tối đa
 • Bạc đạn (Minimum lifetime bearings): tuổi thọ bạc đạn > 100.000 giờ
 • Power range 0,55 kW – 22 kW / Dải công suất 0,55 kW - 22 kW
 • Mixing body Ø 1500 – 2300 mm / Thân máy trộn từ Ø 1500 đến Ø  2300 mm
3. Advantages / Ưu điểm máy khuấy dạng Hyporboliod ENTEC
 • Mixing force density: 1.9W/m3 / Mật độ lực trộn: thông thường 1.9W/m3, giúp tiết kiệm điện năng ở mức tối đa
 • Efficient nitrogen and phosphate reduction through homogenisation / Giảm nitơ và photphat hiệu quả thông qua quá trình khuấy trộn hoàn toàn
 • Minimum surface turbulence / Nhiễu loạn bề mặt tối thiểu: 
 • Minimum energy input / Năng lượng đầu vào tối thiểu
 • Maximum return / Lợi ích tối đa
 • Minimum short-circuit currents / Dòng ngắn mạch tối thiểu
 • Low noise / Độ ồn thấp.
 • Low maintenance cost only for overhaul of the drive member / Chi phí bảo dưỡng thấp chỉ dành cho việc thay dầu hộp số.
 • Simple structure and lightweight: Very simple structure consists of driving section, shaft, and mixing impeller only. / Cấu tạo đơn giản và nhẹ: Cấu tạo rất đơn giản chỉ gồm phần dẫn động, trục và bánh công tác trộn.
 • No splash and less smell: Mixing is performed near the bottom of the tank and there is no splash and less smell. / Không bắn tung tóe và ít mùi: Việc trộn được thực hiện ở gần đáy bể và không có bắn tung tóe và ít mùi hơn.

3.1. Highest return/mixing output with the ENTEC® hyperboloid mixer / Hiệu suất trộn cao nhất với máy trộn hyperboloid ENTEC®
 • A flow is generated in the basin which runs parallel to the mixing body surface, due to our unique design of the mixing body (patent). The transport ribs, integrated on the mixing body, provide a flow of the medium in a radial direction and thus mix the entire content of the basin. A turbulent flow from the mixer to the basin wall runs across the bottom of the basin, which favors the swirling of sludge particles. / Một dòng chảy được tạo ra trong bồn chạy song song với bề mặt thân máy trộn, do thiết kế độc đáo của thân máy trộn (có bằng sáng chế). Các ray vận chuyển, được tích hợp trên thân máy trộn, cung cấp khuấy trộn theo hướng xuyên tâm và do đó xáo trộn hoàn toàn bồn. Một dòng chảy hỗn loạn từ máy trộn đến thành bồn chạy ngang qua đáy bồn, tạo điều kiện cho các hạt bùn chuyển động xoáy.
 • The effect of this flow is that the hyperboloid mixer centers itself. Therefore the forces on the gear and the bridges is small. In addition, no oscillations are transferred to the shaft and the bridges which allows a simple and economical bridge construction. / Hiệu ứng của dòng chảy này là bộ trộn hyperboloid tự xoay tâm. Do đó lực tác dụng lên bánh răng và cầu lắp đặt là nhỏ. Ngoài ra, không có dao động nào được truyền đến trục và cầu cho phép xây dựng cầu đơn giản và tiết kiệm.

 • All reaction forces on the gearand bridges are axial and rected downwards. The radial forces which are generated are very small. Therefore mixers with long shafts can also be constructed without problems. / Tất cả các phản lực trên cầu lắp đặt đều hướng trục và quay xuống dưới. Các lực hướng tâm được tạo ra là rất nhỏ. Do đó máy trộn có trục dài cũng có thể được thi công mà không gặp vấn đề gì.

3.2. Lowest energy consumption with the ENTEC® dynamic / hyperboloid mixer / Tiêu thụ năng lượng thấp nhất với bộ trộn động / hyperboloid ENTEC®
 • The mixing output is generated by a relatively small electromotor, specially calculated, tailored and selected for your basin and fluid. Our R&D department developed special calculation software for our mixing technology. With this software we will always deliver the highest output – lowest energy consumption ratio, adjusted to your specific situation. / Đầu ra trộn được tạo ra bởi một động cơ điện tương đối nhỏ, được tính toán đặc biệt, điều chỉnh và lựa chọn cho lưu vực và chất lỏng của bạn. Bộ phận R & D của chúng tôi đã phát triển phần mềm tính toán đặc biệt cho công nghệ trộn của chúng tôi. Với phần mềm này, chúng tôi sẽ luôn cung cấp sản lượng cao nhất - tỷ lệ tiêu thụ năng lượng thấp nhất, điều chỉnh theo tình huống cụ thể của bạn.
 • High bottom flow rate is available with small mixing force by slowly rotating large hyperboloid mixing impeller near the bottom of a tank. / Cánh khuấy hyberboloid, với 8 gân chuyển động được thiết kế đặc biệt, quay gần sát đáy bể để tạo ra dòng chảy xoay vòng hướng ra phía ngoài. Đặc biệt ở dưới đáy, máy tạo ra dòng chảy rối, tránh lắng cặn hiệu quả. Dòng chảy dâng lên dọc theo thành bể và đẩy các hạt cặn lên phía trên ngay sát mực nước. Ngay tại mặt nước, tốc độ dòng chảy đã giảm tới mức để không tạo ra nhiễu loạn bề mặt và nhờ đó giúp tránh hiện tượng oxy xâm nhập một cách hiệu quả.

3.3. Low maintenance / Bảo trì tối thiểu

The lifespan compared with underwater mixers is considerably larger due to the drive being dry lined up on a bridge construction. This allows easy access for maintenance on deck when needed. But in reality, this will only be a refreshment of oil in a few years. Our mixing body and driveshaft are made of stainless steel, provided with a special coating. / Tuổi thọ của máy khuấy trộn ENTEC LVB Series lên tới hơn 10 năm, cao hơn nhiều so với máy khuấy chìm. Lý do bởi vì Motor và hộp số được lắp đặt nổi lớn hơn đáng kể do ổ đĩa được xếp khô trên sàn công tác. Điều này cho phép dễ dàng tiếp cận để bảo trì trên sàn công tác khi cần thiết. Nhưng trên thực tế, ở đây sẽ chỉ thay dầu hàng năm. Thân máy trộn và trục truyền động của chúng tôi được làm bằng thép không gỉ, được phủ một lớp phủ đặc biệt.

Therefore almost unbreakable and free of osmosis formation. This makes our solution unique and really sustainable compared with conventional (old) mixers, which are mostly made of some type of plastic. All this limit your maintenance and repair efforts to such a low level that we have classified it as “no maintenance”. / Máy khuấy ENTEC LVB Series hầu như không thể bị hỏng và không bị hình thành thẩm thấu, do đó máy khuấy ENTEC LVB gần như không cần bảo trì. Điều này làm cho giải pháp của ENTEC trở nên độc đáo và thực sự bền vững so với các máy trộn thông thường (cũ). Hầu hết cánh khuấy loại khác được làm bằng một số loại nhựa, dễ bị thẩm thấu => nhanh hỏng .

Easy installation and maintenance and low cost of maintenance. Install and remove without draining a tank because the mixer type does not require the lower anchor. / Dễ dàng lắp đặt và bảo trì và chi phí bảo trì thấp. Lắp đặt và tháo ra mà không cần xả bể vì loại máy trộn không yêu cầu neo dưới đáy bể.

No maintenance is required for the submerged sections, because of no underwater sliding part nor twining of foreign substances. / Không cần bảo dưỡng cho các phần ngập nước, vì không có phần trượt dưới nước cũng như không bị xoắn với các chất lạ.

3.4. Aerating options / Tùy chọn sục khí (thay thế cho khuấy trộn bề mặt, ống phân phối khí, đĩa phân phối khí)

Optional to our mixing solution is the addition of an aerating module, mostly used in the process of (SBR) wastewater treatment. Air or gas is introduced under the dynamic / hyperboloid mixing body via a separate connection. When the mixing body rotates, the air is intensively mixed with the medium and divided into very fine bubbles. The main flow transports these fine bubbles radially towards the outside and distributes them throughout the whole tank. / Tùy chọn cho giải pháp trộn, ENTEC bổ sung một mô-đun sục khí, chủ yếu được sử dụng trong quy trình xử lý nước thải (SBR). Không khíđược đưa vào bên dưới cánh khuấy hyperboloid thông qua một kết nối riêng biệt. Khi thân máy trộn quay, không khí được trộn đều với môi trường và chia thành các bọt rất mịn. Dòng chảy chính vận chuyển các bong bóng mịn này hướng tâm ra bên ngoài và phân phối chúng trong toàn bộ bể.

High oxygen movement power efficiency (for aerator type). During aeration, bubbles supplied from the ring sparger (diffusing tube at the bottom of the mixing impeller) are miniaturized by the projection at the bottom of the mixing impeller to efficiently diffuse oxygen. Aeration efficiency. 2.2kgO2/kWh / Hiệu suất năng lượng chuyển động oxy cao (đối với loại máy sục khí). Trong quá trình sục khí, các bong bóng được cung cấp từ bộ tạo bọt vòng (ống khuếch tán ở dưới cùng của bánh công tác trộn) được lắp đặt ở dưới cùng của bánh công tác trộn để khuếch tán oxy một cách hiệu quả. Hiệu quả sục khí lên tới 2,2kgO2/kWh.

4. Versatile in application​ / Ứng dụng máy khuấy Hyperboloid ENTEC LVB Series

Our range of sizes in combination with our calculation software and technical knowhow, allow us to keep tanks of 100 litres to basins of 1,500 m3 in suspension per mixing body. The mixer is simple, robust, corrosion-resistantlow-maintenance and therefore applicable everywhere. / Phạm vi kích thước của chúng tôi kết hợp với phần mềm tính toán và bí quyết kỹ thuật của chúng tôi, cho phép chúng tôi giữ các bể chứa với thể tích từ 100 lít đến bể chứa1.500 m3 ở dạng huyền phù (khuấy trộn hoàn toàn). Máy trộn đơn giản, mạnh mẽ, chống ăn mòn, bảo trì thấp và do đó có thể áp dụng ở mọi nơi.

 • Anoxic and anaerobic zones / Bể thiếu khí và Bể kỵ khí
 • Mixing and equalization tanks / Bể trộn và cân bằng
 • Sludge tanks / Bể chứa bùn
 • Sequencing Batch Reactors (SBRs) / Bể sinh học từng mẻ SBR
 • Swing zones where independent aeration and mixing is required / Khu vực yêu cầu sục khí và trộn độc lập
 • Aeration zones with low BOD demand / Khu vực sục khí có nhu cầu BOD thấp
 • Flocculation tanks / Bể keo tụ
5. References​ / Một số dự án sử dụng máy khuấy Hyperboloid ENTEC

Download link: Một số dự án sử dụng Máy khuấy trộn Hyperboloid ENTEC LVB Series

Since the 1990s, Entec has installed more than 3000 in the LVB Hyperboloid Mixer in the world! That makes Entec the expert in the field of (waste) water mixing technology with irreplaceable experience, knowledge and expertise. / Kể từ những năm 1990, Entec đã lắp đặt hơn 3000 chiếc trên thế giới. Điều đó làm cho ENTEC trở thành chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ trộn nước (chất thải) với kinh nghiệm, kiến thức và chuyên môn không thể thay thế.

5.1. WWTP De Bilt | 91.000 i.e.
Groenekanseweg 189, 3737 AE, De Bilt

• 16 hyperboloïd mixing installations 2.300mm

5.2. WWTP Scheemda | 51.333 i.e.
Hof van Brussel 6, 9679 TW, Scheemda

• 18 hyperboloïd mixing installations 1.500mm

5.3. WWTP Zwolle | 198.529 i.e.
Spoolderenkweg 1
8042 PK, Zwolle

• 20 hyperboloïd mixing installations 2.000mm
• 10 hyperboloïd mixing installations 2.500mm

5.4. WWTP Zwaanshoek | 224.000 i.e.
Spieringweg 1201, 2136 LR, Zwaanshoek

• 12 hyperboloïd mixing installations 2.000mm

5.5. WWTP Dordrecht | 310.000 i.e.
Baanhoekweg 38, 3313 LA, Dordrecht

• 19 hyperboloïd mixing installations 2.500mm
• 3 hyperboloïd mixing installations 2.300mm

5.6. WWTP Roermond | 228.100 i.e.
Buggenummerweg 5, 6041 AH, Roermond

• 12 hyperboloïd mixing installations 2.300mm
• 10 hyperboloïd mixing installations 2.000mm

5.7. WWTP Maastricht | 163.000 i.e.
Ankerkade 225, 6222 NL, Maastricht

• 18 hyperboloïd mixing installations 2.300mm
• 14 hyperboloïd mixing installations 2.000mm

Request for quotation:

 • Product inquiries: 091.579.4560
 • Technical support and project inquiries: 0972.799.995
 • After sales services: 091.789.2997
 • Customer services: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn