THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ DẠNG PLATE (TIẾT KIỆM 40% NĂNG LƯỢNG)

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ DẠNG PLATE

SUPRATEC - GERMANY

(TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG SỤC KHÍ ĐẾN 40%, TUỔI THỌ LÊN ĐẾN 15 NĂM)

Nhà sản xuất: SUPRATEC - ĐỨC

Model: MF1100, MF650

Catalog thiết bị phân phối khí dạng Plate MF1100

Catalog thiết bị phân phối khí dạng Plate MF650

Manual thiết bị phân phối khí dạng Plate MF1100

So sánh thiết bị phân phối khí Plate MF1100 và dạng đĩa MT300

So sánh hiệu quả tiết kiệm năng lượng Plate

OXYFLEX là dòng sản phẩm của tập đoàn SUPRATEC - GERMANY. Supratec chuyên sản xuất Thiết bị phân phối khí  với chất lượng cao. Sản phẩm đĩa phân phối khí và ống phân phối khí của Supratec đã được phân phối tới hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà phân phối chính thức sản phẩm OXYFLEX tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất hân hạnh được phân phối các dòng thiết bị phân phối khí dạng Plate OXYFLEX tới Quý Khách Hàng.

Use of high-quality materials / Sử dụng vật liệu chất lượng cao
The OXYFLEX® MF1100 Membrane Plate Diffuser consists of a flat, heavily ribbed and fibreglass-reinforced polypropylene base plate. The diffuser membrane is secured to the base plate with a two-part frame made of fibreglass-reinforced polypropylene. The high-quality injection-moulded membranes are available in EPDM (ethylene propylene diene rubber) or TPU (thermoplastic polyurethane). / Bộ khuếch tán tấm màng OXYFLEX® MF1100 bao gồm một tấm đế bằng polypropylen phẳng, có gân và được gia cố bằng sợi thủy tinh. Màng khuếch tán được gắn chặt vào tấm đế với khung hai phần được làm bằng polypropylen được gia cố bằng sợi thủy tinh. Các màng đúc chất lượng cao với vật liệu EPDM hoặc TPU.

1. Thông số kỹ thuật Thiết bị phân phối khí  dạng Plate _ OXYFLEX MF1100:

 • Tên sản phẩm: Thiết bị phân phối khí OXYFLEX dạng tấm (Membrane Plate Diffuser)
 • Chiều rộng: 270mm
 • Chiều dài: 1100mm
 • Diện tích hoạt động bề mặt: 0.2m2
 • Lưu lượng thiết kế: 20 – 25 m3/h
 • Vật liệu màng: EPDM, Silicon, TFU
 • Khung: PP-GF
 • Kết nối ống tròn hoặc ống hình hộp

Lựa chọn phiên bản MF1100 phù hợp với lưu lượng thiết kế hệ thống

High efficiency with little pressure loss for a long service life / Hiệu quả cao với ít tổn thất áp suất cho tuổi thọ lâu dài

The OXYFLEX® MF1100 Membrane Plate Diffuser has an active flat membrane surface of 0.2 m². In contrast to tube diffusers, the entire active surface of the plate diffuser is at a hydraulic level. Even for different specific air loads, the entire membrane surface always works evenly. The special design of the OXYFLEX® MF1100 Membrane Plate Diffuser ensures that there is only a small pressure loss which increases very slightly over the service life of the equipment. As a result, apart from the service life, the efficiency is also significantly increased compared to other diffuser types. / Thiết bị khuếch tán khí dạng Plate OXYFLEX® MF1100 có bề mặt màng phẳng hoạt động 0,2 mét vuông. Ngược lại với bộ khuếch tán ống, toàn bộ bề mặt hoạt động của bộ khuếch tán tấm ở mức thủy lực. Ngay cả đối với các tải không khí cụ thể khác nhau, toàn bộ bề mặt màng luôn hoạt động đồng đều. Thiết kế đặc biệt của Bộ khuếch tán tấm màng OXYFLEX® MF1100 đảm bảo rằng chỉ có một tổn thất áp suất nhỏ làm tăng rất ít so với tuổi thọ của thiết bị. Do đó, ngoài thời gian sử dụng, hiệu quả cũng tăng đáng kể so với các loại máy khuếch tán khác.

2. Thông số kỹ thuật Thiết bị phân phối khí  dạng Plate _ OXYFLEX MF650:

 • Tên sản phẩm: Thiết bị phân phối khí OXYFLEX dạng tấm (Membrane Plate Diffuser)
 • Chiều rộng: 215mm
 • Chiều dài: 650mm
 • Diện tích hoạt động bề mặt: 0.1m2
 • Lưu lượng thiết kế: 10 – 12,5 m3/h
 • Vật liệu màng: EPDM, Silicon, TFU
 • Khung: PP-GF
 • Kết nối ống tròn hoặc ống hình hộp

Lựa chọn phiên bản MF1100 phù hợp với lưu lượng thiết kế hệ thống

3. TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VỚI THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ DẠNG PLATE (TIẾT KIỆM ĐẾN 40% NĂNG LƯỢNG)

Low-maintenance operation - high flexibility / Hoạt động bảo trì thấp - tính linh hoạt cao
The membrane plate diffuser is characterised by a high oxygen transfer efficiency, a small and stable pressure loss, a diffuser design which is adjusted for each specific situation and membranes which are easy to clean - all resulting in a low-maintenance operation. The membrane plate diffuser is a highly efficient aeration element which is predominantly used for the oxygen supply of biological waste water treatment plants. Due to the availability of the diffuser membranes in EPDM, silicone and TPU materials, the membrane plate diffuser, which has a highly variable design, can also be flexibly used with regard to different water qualities and customer requirements. Of course, the OXYFLEX® MF1100 / MF650 Membrane Plate Diffuser can also be operated in intermittent mode. / Thiết bị phân phối khí dạng Plate được đặc trưng bởi hiệu suất truyền oxy cao, giảm áp suất nhỏ và ổn định, thiết kế bộ khuếch tán được điều chỉnh cho từng thiết kế cụ thể và màng dễ làm sạch - tất cả dẫn đến hoạt động bảo trì thấp. Thiết bị phân phối khí dạng Plate có hiệu quả cao, chủ yếu được sử dụng để cung cấp oxy cho các nhà máy xử lý nước thải sinh học. Do có sẵn các màng khuếch tán trong vật liệu EPDM, silicone và TPU. Thiết bị phân phối khí dạng Plate có thiết kế biến đổi cao, cũng có thể được sử dụng linh hoạt theo các yêu cầu khác nhau về chất lượng nước và yêu cầu của khách hàng. Tất nhiên, Thiết bị phân phối khí dạng Plate OXYFLEX® MF650 / MF1100 cũng có thể được vận hành ở chế độ không liên tục.

Highly efficient due to operating ranges which are optimised for each plant / Hiệu quả cao do phạm vi hoạt động được tối ưu hóa cho từng nhà máy
The membranes are perforated individually and specifically for each project in order to achieve the perfect oxygen transfer for all requirements. For EPDM membranes, the OXYFLEX® MF1100 Membrane Plate Diffuser is able to cover a very broad operating range of up to 20 Nm³/h for each diffuser. With the fine-bubble design, specific oxygen transfer rates in pure water of more than 30 g O2/(Nm³ x mET) can be achieved for the flat layout and correct water depths. For example, an oxygen yield of 5.8 kgO /kWh was demonstrated for a waste water treatment plant size of approx. 28,000 EW/ Các màng được đục lỗ riêng biệt và đặc biệt cho từng dự án để đạt được sự chuyển oxy hoàn hảo cho tất cả các yêu cầu. Đối với màng EPDM, Bộ khuếch tán tấm màng OXYFLEX® MF1100 có thể bao phủ phạm vi hoạt động rất rộng lên đến 20 Nm³ / h cho mỗi bộ khuếch tán. Với thiết kế bong bóng mịn, tốc độ truyền oxy cụ thể trong nước tinh khiết hơn 30 g O2 / (Nm³ x mET) có thể đạt được cho bố cục phẳng và độ sâu nước chính xác. Ví dụ thực tế đã chứng minh năng suất chuyển hóa oxy là 5,8 kgO2 / kWh

Treating wastewater requires a lot of energy. Municipal budgets can easily be strained in times of rising energy costs. / Xử lý nước thải đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Ngân sách vận hành có thể dễ dàng bị tăng khi chi phí năng lượng tăng.
The main energy guzzler at water purification plants is the aeration system, consuming some 70%. But there is a better alternative to watching your money vanish literally into thin air: the Supratec OXYFLEX® system enables you to save between 20 and 50% of your  eration energy costs! / Tiêu thụ năng lượng chính tại các nhà máy xử lý nước thải là hệ thống sục khí, tiêu thụ khoảng 70%. Nhưng có một cách khác tốt hơn khi xem tiền của bạn biến mất trong không khí theo nghĩa đen: hệ thống Supratec OXYFLEX® cho phép bạn tiết kiệm từ 20 đến 50% chi phí sử dụng năng lượng!

Our investment pays for itself after just one to two years. / đầu tư của chúng tôi tự trả tiền chỉ sau một đến hai năm.
Investing in greater aeration efficiency always makes sense, and the Supratec OXYFLEX® MF 1100 system can be installed in any wastewater treatment plant. / Đầu tư vào hệ thống sục khí lcó hiệu suất chuyển đổi Oxy lớn hơn luôn có ý nghĩa và hệ thống Supratec OXYFLEX® MF1100 có thể được lắp đặt trong bất kỳ nhà máy xử lý nước thải nào.
The plant in Stammheim, Cologne, for example, was able to cut energy costs by 800,000 Euros in the first year alone. / Ví dụ Nhà máy ở Stammheim, Cologne, đã có thể cắt giảm 800.000 Euro chi phí năng lượng chỉ trong năm đầu tiên.

See how much you could save in your plant: / Xem bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu trong nhà máy của mình:
To estimate the annual energy consumption of a wastewater treatment plant, assume 16 kWh electricity per PE (population equivalent) for aeration. Thus, a plant for 50,000 inhabitants consumes 50,000 x16 kWh = 800,000 kWh per year. / Để ước tính mức tiêu thụ năng lượng hàng năm của một nhà máy xử lý nước thải, giả sử 16 kWh điện cho mỗi PE (P.E năng lượng xử lý nước thải cho một người phát thải một năm) để sục khí. Do đó, một nhà máy cho 50.000 cư dân tiêu thụ 50.000 x16 kWh = 800.000 kWh mỗi năm.
Replacing conventional tube diffusers with OXYFLEX® MF 1100 plate diffusers leads to an average energy saving of 30%. / Thay thế các bộ khuếch tán ống thông thường bằng các bộ khuếch tán tấm OXYFLEX® MF 1100 dẫn đến tiết kiệm năng lượng trung bình 30%.
At a cost of 0.15 €/kWh, this means savings of some 36,000 Euros per year. The system has a payback period for the acquisition and retrofitting of less than two years. / Với chi phí 0,15 € / kWh, điều này có nghĩa là tiết kiệm khoảng 36.000 Euro mỗi năm. Hệ thống có thời gian hoàn vốn cho việc mua lại và trang bị thêm dưới hai năm.

Case Study: The Kiel-Bülk Project 

This wastewater treatment plant, built in 1999, was equipped with 8,100 tube diffusers of 70 mm diameter consuming up to 60,000 Nm³ air per hour (7.4 Nm³ per metre). In 2005 Supratec replaced the old diffusers on the existing piping with 5,400 OXYFLEX® MF1100 plate diffusers, which are each fed by 11.1 Nm³ per hour.Nhà máy xử lý nước thải này, được xây dựng vào năm 1999, được trang bị 8.100 ống khuếch tán có đường kính 70 mm tiêu thụ tới 60.000 Nm³ không khí mỗi giờ (7,4 Nm³ mỗi mét). Vào năm 2005, Supratec đã thay thế các bộ khuếch tán cũ trên đường ống hiện tại bằng các bộ khuếch tán tấm 5.400 OXYFLEX® MF1100, mỗi bộ khuếch tán được cung cấp 11,1 Nm³ mỗi giờ.

Tube diffuser degassing area / Diện tích Màng Ống ban đầu MS70:
0.07 m² x 8,100 = 567 m²
Plate diffuser degassing area / Diện tích Plate thay thế:
0.2 m² x 5,400 = 1,080 m²
The larger degassing area and lowpressure loss greatly increased efficiency. The operator reported a 40% energy saving in the first year. The additional costs for installing plate diffusers – rather than replacing the depleted tube diffuser membranes – were recovered in less than two years / Diện tích sục khí lớn hơn và giảm áp suất làm tăng hiệu quả đáng kể. Nhà điều hành báo cáo tiết kiệm 40% năng lượng trong năm đầu tiên. Các chi phí bổ sung cho việc lắp đặt bộ khuếch tán tấm - chi phí thay thế màng khuếch tán ống đã hết hạn sử dụng đã được thu hồi trong vòng chưa đầy hai năm.

4. TẠI SAO THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ MF1100TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HƠN

The entire surface of the OXYFLEX® MF 1100 element is constantly active. / Toàn bộ bề mặt của thiết bị phân phối khí OXYFLEX® MF 1100 hoạt động liên tục.

The larger gas inlet area of an OXYFLEX® MF 1100 element causes more oxygen to actually reach the water, thereby increasing efficiency. / Ống đầu vào của thiết bị phân phối khí dạng Plate lớn OXYFLEX® MF 1100 và phân bố đều toàn bộ bề mặt Plate (lỗ màng giãn ra đều hơn) => lượng Oxy chuyển hòa vào trong nước cao hơn, do đó giảm điện năng.

With EPDM tube diffusers, the unavoidable membrane shrinkage causes an extreme drop in pressure and limits function. In contrast, membrane plate diffusers remain fully functional with only minimal pressure loss. Even in the case of 5% shrinkage, the membrane can still rise from the body and achieve its full effect without an increase in specific compressed air flow. / Với các bộ khuếch tán dạng ống EPDM, sự co rút màng không thể tránh khỏi gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về hiệu suất chuyển hóa Oxy và tăng tổn thất áp suất. Ngược lại, bộ khuếch tán dạng Plate vẫn hoạt động đầy đủ với chỉ mất áp suất tối thiểu. Ngay cả trong trường hợp co rút 5%, màng vẫn có thể trồi lên khỏi bề mặt Plate và đạt được hiệu quả đầy đủ mà không cần tăng lưu lượng khí nén cụ thể.

5. SO SÁNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MF1100 VÀ MT300

Dạng Plate lượng Oxy khuếch tán cao hơn và tổn thất áp suất thấp hơn đĩa => tiết kiệm năng lượng

Better saturation caused by minimized constriction of ascending bubbles, resulting in higher oxygen transfer efficiency. Dạng Plate có độ bão hòa tốt hơn => các bong bóng phân bố đều hơn trên bề mặt nước, dẫn đến hiệu quả truyền oxy cao hơn.

Air savings up to 40% caused by energetic optimized aeration help to reduce investment cost capacity and operation costs significantly. / Thiết bị sục kh1i dạng Plate tiết kiệm năng lượng lên đến 40% giúp giảm chi phí đầu tư máy thổi khí và chi phí vận hành giảm đáng kể.

The special shape of plate diffuser results in pipe savings and less installation work for reaching same diffuser densities. / Hình dạng đặc biệt của tấm khuếch tán dạng Plate dẫn đến tiết kiệm đường ống lắp đặt và công việc lắp đặt ít hơn để đạt được mật độ khuếch tán giống nhau.
These savings can compensate the higher cost for plate diffuser type. Even higher diffuser density, i.e. higher oxygen transfer is possible with plate diffusers. / Những khoản tiết kiệm này có thể bù đắp chi phí cao hơn cho loại khuếch tán tấm. Thậm chí mật độ khuếch tán cao hơn, tức là có thể truyền oxy cao hơn với các bộ khuếch tán dạng Plate.

Estimated lifetime of OXYFELX® MF-type is more than 15 years for municipal sewage water. / Tuổi thọ ước tính của loại OXYFELX® MF là hơn 15 năm đối với nước thải đô thị.
Installations are running successfully for more than 15 years without exchange of diffuser, as a result of special large flat active membrane shape. / Cài đặt đang chạy thành công trong hơn 15 năm mà không cần trao đổi khuếch tán, là kết quả của hình dạng màng hoạt động phẳng lớn đặc biệt.

Thông tin yêu cầu báo giá:

 • Báo giá thiết bị lẻ: 091.579.4560
 • Tư vấn kỹ thuật công nghệ và báo giá dự án: 0972.799.995
 • Hỗ trợ bảo hành: 091.789.2997
 • Chăm sóc khách hàng: 0918.289.890
 • Email: hanhtrinhxanhco@gmail.com
 •             info@hanhtrinhxanh.com.vn