MÁY NÉN KHÍ BIOGAS CHỐNG CHÁY NỔ _ MAPRO - ITALY

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

MÁY NÉN KHÍ BIOGAS CHỐNG CHÁY NỔ _ MAPRO - ITALY

Sliding vane rotary compressors

ĐỘ ỒN THẤP, TUỔI THỌ CAO, CHỨNG CHỈ ATEX

Nhà sản xuất: MAPRO - ITALY

Model: RF, RFL, R Series

1. Catalog chung Quạt Hút khí GAS và Biogas MAPRO - ITALY

2. Catalog Quạt Hút khí Biogas + GAS dạng con sò _ CL Series

3. Catalog Máy Nén Khí Biogas  _ RF RFL Series

4. Catalog Quạt Thổi Khí GAS + Biogas  _ MCF Series

5. Catalog Quạt Thổi Khí GAS + Biogas  _ CM Series

6. Catalog Quạt Thổi Khí GAS + Biogas  _ TBT Series

Từ năm 1959, MAPRO đã sản xuất và xuất khẩu Máy Nén Khí BIOGAS chống Cháy Nổ trên toàn thế giới. Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà phân phối chính thức sản phẩm Máy Nén Khí BIOGAS MAPRO - ITALY tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

1. Operating principle / Nguyên tắc hoạt động

A sliding vane compressor is a positive displacement compressor, meaning it decreases a specific volume of a gas, resulting in increased gas pressure. The sliding vane compressor consists of an external casing called a cylinder, the rotating element inside called the rotor, and sliding vanes. The rotor is eccentrically located in the cylinder. / Một máy nén khí trượt cánh (sliding vane rotary compressors ) là một máy nén chuyển tích cực, có nghĩa là nó làm giảm một thể tích cụ thể của khí, dẫn đến tăng áp suất khí. Máy nén cánh trượt bao gồm một vỏ bên ngoài được gọi là xi lanh, phần tử quay bên trong được gọi là rôto và van trượt. Các cánh quạt được đặt lệch tâm trong xi lanh.

A cylindrical rotor turns eccentrically in a cylindrical stator of a larger diameter: the free space left between stator and rotor is half-moon shaped. Some slots are milled in the rotor and stratified plastic blades slide freely into the slots. / Một rôto hình trụ quay lệch tâm trong một stato hình trụ có đường kính lớn hơn: khoảng trống còn lại giữa stato và rôto có dạng nửa mặt trăng. Một số khe được phay trong rôto và các lưỡi nhựa phân tầng trượt tự do vào các khe.

The rotor has longitudinal slots that hold the vanes. As the rotor turns the vanes slide outward, due to centrifugal force, to reach the inner walls of the cylinder. The vanes will trap a pocket of gas as they pass by the compressor inlet. As the rotor continues to rotate, the volume of that pocket of gas is decreased due to the eccentricity of the rotor. Rôto có các khe dọc giữ các van. Khi rôto quay các van trượt ra ngoài, do lực ly tâm, để đến các thành bên trong của xi lanh. Các van sẽ bẫy một túi khí khi chúng đi qua đầu vào máy nén. Khi rôto tiếp tục quay, thể tích của túi khí đó bị giảm do độ lệch tâm của rôto.

The volume continues to be compressed until the leading vane reaches the discharge port, where the compressed gas is released. As this rotation and resulting compression is happening, small amounts of oil are being injected into the compression chamber, lubricating and protecting the compressor internals. Khí tiếp được nén (giảm thể tích) cho đến khi đến cổng xả, nơi khí nén được giải phóng. Khi quá trình quay và nén này xảy ra, một lượng nhỏ dầu được bơm vào buồng nén, bôi trơn và bảo vệ bên trong máy nén.

Construction features  in conformity with the 2014/34/EU Directive (ATEX) / Các tính năng xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn 2014/34 / EU (ATEX) về chống cháy nổ.

The MAPRO sliding vane rotary compressors destined to air compression are machines with the following features: / Máy nén khí cánh trượt MAPRO có các tính năng sau:

 • casing (stator and heads) in cast iron, rotor in carbon steel, blades in light stratified spark-free material; / vỏ (stator và đầu máy) bằng gang, rôto bằng thép carbon, lưỡi dao làm bằng vật liệu không có tia lửa phân tầng;
 • sealing between stator, heads and covers by gaskets and/or O-rings; / Seal giữa stato, đầu và nắp bằng các miếng đệm và / hoặc vòng chữ O;
 • simple or double mechanical seal, depending on the operating discharge pressure; for the double mechanical seal, the compressor-own oil lubricating system is used as a barrier fluid; / Phốt cơ khí kép, tùy thuộc vào áp suất xả hoạt động; hệ thống bôi trơn dầu riêng của máy nén được phốt cơ khí kép ngăn dầu bôi trơn phát tán theo khí;

Bearings, slats, mechanical seal, are components that require lubrication during compressor operation. The oil used for this purpose forms a thin film, continuously renewed, on the inner parts of the machine body, which tends to incorporate any tiny impurities present in the air sucked in, thus also carrying out an internal cleaning action of the compression chamber. / Vòng bi, slats, phớt cơ khí, là các bộ phận cần bôi trơn trong quá trình vận hành máy nén. Dầu được sử dụng cho mục đích này tạo thành một màng mỏng, liên tục được làm mới ở các bộ phận bên trong thân máy. Dầu bôi trơn có xu hướng kết hợp với bất kỳ tạp chất nhỏ nào có trong không khí bị hút vào, do đó cũng thực hiện hành động làm sạch bên trong buồng nén.

The compressor body in itself could be air-cooled with ambient air that is blown by an axial fan, fitted on the flexible coupling between machine and motor, around the finned cylinder and heads to provide cooling. The air is forced between the outer finned surface of the stator and an air conveying guard surrounding the compressor itself. In water-cooled compressors, an integral water jacket surrounds the cylinder and heads. Heat transfers through the metal to the water more effectively than through metal to air. Thus, water-cooled compressors reduce the internal temperature of the compressed gas more efficiently than air-cooled units. / Bản thân thân máy nén có thể được làm mát bằng không khí với không khí xung quanh được thổi bởi quạt hướng trục, được lắp trên khớp nối linh hoạt giữa máy và động cơ, xung quanh xi lanh có vây và đầu để làm mát. Không khí bị ép giữa bề mặt vây bên ngoài của stato và một bộ phận bảo vệ vận chuyển không khí bao quanh chính máy nén. Trong máy nén làm mát bằng nước, một áo nước tích hợp bao quanh xi lanh và đầu. Nhiệt truyền qua kim loại vào nước hiệu quả hơn so với qua kim loại vào không khí. Do đó, máy nén làm mát bằng nước làm giảm nhiệt độ bên trong của khí nén hiệu quả hơn so với các thiết bị làm mát bằng không khí.

Máy nén khí làm mát bằng khí

2. Advantages / Ưu điểm

UNCHANGEABLE AND HIGH EFFICIENCY HIỆU QUẢ CAO KHÔNG ĐỔI THEO THỜI GIAN

MAPRO® rotary vane compressors are positive-displacement machines. That is, the compression takes place for progressive reduction, inside the machine body, during rotation, of the gas “volume” mechanically displaced from the suction to the discharge port. The discharge port is opened, on the internal cylindrical surface of the stator, at a height depending on the foreseen discharge pressure, so that only the power needed for the actual “compression” of the gas is used. It follows that the adiabatic compression efficiency is always high, and, in general, between the 70% and the 80% if referred to the compressor displacement. / Máy nén khí rotary vane MAPRO® là máy chuyển động tích cực. Đó là, quá trình nén diễn ra để giảm dần, bên trong thân máy, trong quá trình quay, của khí đốt khối lượng cơ khí chuyển động cơ học từ lực hút sang cổng xả. Cổng xả được mở, trên bề mặt hình trụ bên trong của stato, ở độ cao tùy thuộc vào áp suất xả dự kiến, do đó chỉ sử dụng năng lượng cần thiết cho quá trình nén khí thực tế. Theo sau đó, hiệu suất nén đáng tin cậy luôn cao, hiệu suất nén 70% đến 80% dựa vào vị trí dịch chuyển của máy nén khí.

SIMPLE AND ECONOMIC MAINTENANCE / BẢO TRÌ ĐƠN GIẢN VÀ KINH TẾ

The small number of parts in motion simplifies the compressor disassembly and reassembly, so making these operations well less expensive than compared to other types of positive displacement machines. A specially provided control rod allows a quick evaluation, at fixed time intervals, of the blades wear, without disassembling, even partially, the machine body. It is therefore possible to plan the blades replacement largely in advance, according to the working planning of the plant or to the maintenance needs of other equipment, so simplifying the plant operation and improving its efficiency and economy. / Số lượng nhỏ các bộ phận trong chuyển động đơn giản hóa việc tháo gỡ và lắp ráp máy nén, do đó làm cho các hoạt động này ít tốn kém hơn so với các loại máy dịch chuyển tích cực khác. Một thanh điều khiển được cung cấp đặc biệt cho phép đánh giá nhanh độ mòn của lưỡi dao trong các khoảng thời gian cố định, mà không cần tháo rời, thậm chí một phần, thân máy. Do đó, có thể lập kế hoạch thay thế lưỡi phần lớn trước, theo kế hoạch làm việc của nhà máy hoặc theo nhu cầu bảo trì của các thiết bị khác, để đơn giản hóa hoạt động của nhà máy và nâng cao hiệu quả và kinh tế.

GAS FLOW WITHOUT PULSATION / DÒNG KHÍ RA LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ CẢN TRỞ

The gas flow is continuous (no pulsation) both at the suction and at the discharge, and so there is no need to install storage tanks or gas dampers. MAPRO® rotary vane compressors are compact machines on which the light unbalance, due to the different radial position of the blades with respect to the axis of rotation, does not cause any significant vibration throughout the running operation. Therefore no special foundations are required. The rotary vane compressors are, in principle, less noisy than other types of compressors. Anyway, when required, they can be supplied complete with acoustic enclosures. / Lưu lượng khí là liên tục (không bị cản trở) cả lúc hút và lúc xả, và do đó không cần phải lắp đặt bình chứa hoặc bộ giảm chấn khí. Máy nén khí rotary vane MAPRO® là những máy nhỏ gọn, không phát ra tia lửa điện, do vị trí xuyên tâm khác nhau của các lưỡi đối với trục quay, không gây ra bất kỳ rung động đáng kể nào trong suốt quá trình hoạt động. Do đó không có yêu cầu đặc biệt nào khác. Các máy nén khí sliding rotary vane sẽ ít ồn hơn các loại máy nén khác. Khi được yêu cầu, chúng có thể được cung cấp đầy đủ với thùng cách âm.

The Sliding Vane Gas Compressor Has Many Benefits / Máy nén khí cánh trượt có nhiều lợi ích

 • Gas Compositions – sliding vanes can handle almost any gas imaginable, including acid, sour, hydrogen or heavy hydrocarbons. Other compressor technologies have limitations to specific elements of the gas stream, most commonly H2S. Thành phần khí - van trượt có thể xử lý hầu hết mọi loại khí có thể tưởng tượng, bao gồm axit, chua, hydro hoặc hydrocarbon nặng. Các công nghệ máy nén khác có những hạn chế đối với các yếu tố cụ thể của dòng khí, phổ biến nhất là H2S.

 • A sliding vane compressor is the proper choice when compressing gas streams which are near their dew point (close to condensing to liquids). Máy nén khí van trượt MAPRO là lựa chọn thích hợp khi nén các dòng khí gần điểm sương của chúng (gần với sự ngưng tụ thành chất lỏng).

Operational Expense (OPEX) / Chi phí hoạt động (OPEX)
Compared to some other compression technologies, the sliding vane has lower power consumption and lower routine maintenance costs / 
So với một số công nghệ nén khác, cánh trượt có mức tiêu thụ điện năng thấp hơn và chi phí bảo trì thường xuyên thấp hơn

Lube Oil / Dầu bôi trơn
When compared to other types of compression, sliding vane compressors consume a small amount of lube oil. / Khi so sánh với các loại nén khác, máy nén cánh trượt tiêu thụ một lượng nhỏ dầu bôi trơn.
Sliding vane compressors can be found all over the world being utilized in numerous oil and gas applications, biogas management, industrial process gas, and vacuum services. / 
Máy nén khí trượt có thể được tìm thấy trên khắp thế giới đang được sử dụng trong nhiều ứng dụng dầu khí, quản lý khí sinh học, khí quá trình công nghiệp và dịch vụ chân không.

3. Lưu lượng và Áp /  vận hành

 • Hiệu suất hoạt động ổn định.
 • Độ rung và độ ồn thấp.
 • Tiêu thụ ít năng lượng.
 • Độ bền và tuổi thọ vận hành cao.
 • Được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn 2014/34 / EU (ATEX), chống cháy nổ
 • Lưu lượng: tới 2.400 m3/h
 • Cột áp: tới 3,2 kg/cm2

5. Construction features in conformity with the 2014/34/EU Directive (ATEX) / Các tính năng xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn 2014/34 / EU (ATEX)

MAPRO® rotary vane compressors to be used for compression of combustible gases, such as biological or natural gas, have been designed in order to fall within the Equipment Group II as required by the 2014/34/EU Directive, Category 2 both for the surrounding area conditions and for the internals of the machines. Their main construction features are the following: / Các Máy nén khí MAPRO® được sử dụng để nén các khí dễ cháy, như khí sinh học hoặc khí tự nhiên, đã được thiết kế để nằm trong Nhóm II theo yêu cầu của tiêu chuẩn 2014/34 / EU (tiêu chuẩn ATEX chống cháy nổ), Loại 2 cho các điều kiện khu vực xung quanh và cho các bộ phận bên trong của máy.

Two-pole, type of protection “d”, flameproof electric motors, with specific marking Ex II 2 G, additional marking Ex-d IIB T3. / động cơ hai cực, cấp độ bảo vệ động cơ lớp D, với ký hiệu cụ thể Ex II 2 G, đánh dấu bổ sung Ex-d IIB T3.

6. MAPRO® rotary vane compressors with gas recirculation (by-pass) Máy nén khí MAPRO có tuần hoàn khí (by-pass)

 • In particular, as regards the supply to gas engines, a gas flow variable in time is required. The rotary vane compressor is a positive-displacement machine and therefore its flow rotation, is nearly constant. / Đặc biệt, liên quan đến việc cung cấp cho động cơ khí, một biến dòng khí theo thời gian là bắt buộc. Máy nén khí MAPRO là một máy dịch chuyển tích cực và do đó lưu lượng dòng chảy của nó, gần như không đổi.
 • The most effective and economical solution to meet the variable gas demand is to fit a suitable overpressure relief valve on a “by-pass” connecting the discharge pipe back to the suction. When the flow rate required by the gas engine decreases, the compressor discharge / Giải pháp hiệu quả và kinh tế nhất để đáp ứng nhu cầu khí thay đổi là lắp một van giảm áp quá mức phù hợp trên một van By-Pass kết nối đường ống xả trở lại đường hút. Khi tốc độ dòng chảy của động cơ khí giảm được gọi là quá trình xả máy nén.

Máy nén khí làm mát bằng Nước

 • pressure increases, and when the set pressure is reached, the overpressure relief valve starts to open and by-passes the excess gas back to the compressor suction. / áp suất tăng, và khi đạt được áp suất cài đặt, van giảm áp bắt đầu mở và chuyển khí thừa trở lại lực hút của máy nén.
 • The gas discharged by the compressor has to be, usually, cooled, both for the needs of the engine and to avoid overheating when it is “re-circulated” through the overpressure relief valve. / Thông thường, khí thải của máy nén phải được làm mát, cả cho nhu cầu của động cơ và để tránh quá nóng khi nó được lưu thông lại qua van thông qua van xả áp.
 • For this purpose, a gas cooler, generally type stationary tube-sheet, is installed directly at the compressor outlet. / Với mục đích này, một bộ làm mát khí, thường là loại ống cố định, được lắp đặt trực tiếp tại cửa ra của máy nén.
 • This heat exchanger, with its oversized exchange surface and minimized pressure drop, reduces the temperature of the compressed gas to a value just a few degrees above the temperature of the cooling water / Bộ trao đổi nhiệt, với bề mặt trao đổi lớn và giảm áp suất tối thiểu, làm giảm nhiệt độ của khí nén xuống giá trị chỉ một vài độ so với nhiệt độ của nước làm mát

6. The most common fields of applications / Các lĩnh vực ứng dụng phổ biến nhất 

 • Biogas recirculation into anaerobic digesters for sludge mixing; / Khí sinh học tuần hoàn vào bể phân hủy kỵ khí để trộn bùn;
 • Extraction of biogas from gasometer or landfill and delivery to storage systems or gas engine supply; / Khai thác khí sinh học từ Bể chứa khí hoặc bãi rác và phân phối đến hệ thống lưu trữ hoặc cung cấp động cơ khí;
 • Extraction of natural gas from pipeline or gasometer, and delivery to storage systems or gas engine supply / Khai thác khí tự nhiên từ đường ống hoặc bể chứa, và phân phối đến các hệ thống lưu trữ hoặc cung cấp động cơ khí.

Biogas recirculation into anaerobic digesters / Khí sinh học tuần hoàn vào bể phân hủy kỵ khí

 • Anaerobic digestion is a biological process in which microorganisms break down biodegradable material in the absence of oxygen. It is used as part of the process to treat effluents,sewage sludge,and almost any organic material. / Bể kỵ khí là một quá trình sinh học trong đó các vi sinh vật phân hủy chất ô nhiễm (vật liệu phân hủy sinh học) trong trường hợp không có oxy. Ví dụ: Bể UASB, Bể kỵ khí vách ngăn... Bể sinh học kỵ khí được sử dụng như một phần của quy trình xử lý nước thải, bùn thải và hầu hết mọi chất hữu cơ.
 • It takes place into digesters where the process produces a biogas, mainly consisting of methane and carbon dioxide. MAPRO® sliding vane rotary compressors are widely used for the agitation of the digester contents. / Bể sinh học kỵ khí diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ, tạo ra khí sinh học, chủ yếu bao gồm metan, H2S và carbon dioxide. Máy nén khí cánh trượt MAPRO® được sử dụng rộng rãi để khuấy trộn đều các bể sinh học kỵ khí, giúp tăng tỷ lệ thu hồi khí metan và giảm các khí khác.
 • MAPRO® compressor sucks the biogas from the digester dome and re-inject it at the bottom of the digester, thus providing uniform conditions of the organic material inside / Máy nén MAPRO® hút khí sinh học từ vòm của Bể sinh học kỵ khí và bơm lại vào đáy của Bể, do đó cung cấp các điều kiện đồng nhất của vật liệu hữu cơ bên trong

Ứng dụng Máy Nén Khí làm mát bằng Không Khí

Ứng dụng Máy Nén Khí làm mát bằng Không Khí

7. Typical supply components / Thành phần cung ứng tiêu biểu

 • To prevent dust or other impurities from entering the machine, and in any case as a protection against accidental suction of any solid body, it must always be mounted, at the suction of the compressor, a filter of a large size for the expected flow rate and with design characteristics appropriate to the ambient environment and the particle size of potentially present dust or impurities. / Để ngăn bụi hoặc các tạp chất khác xâm nhập vào máy, và trong mọi trường hợp là sự bảo vệ chống lại sự hút ngẫu nhiên của bất kỳ vật rắn nào, Máy nén khí luôn được gắn một bộ lọc có kích thước lớn cho tốc độ dòng chảy dự kiến phù hợp với lực hút của máy nén, và với các đặc điểm thiết kế phù hợp với môi trường xung quanh và kích thước hạt của bụi hoặc tạp chất có khả năng hiện diện.
 • During compression, the air heat up considerably. In the case where, depending on the use, the air has to be cooled, it is installed at the delivery of the compressor a tube beam cooler, with a large exchange surface and minimum loss of load, suitable to reduce the compressed air temperature to even just a few degrees above the available water temperature. / Trong quá trình nén, không khí nóng lên đáng kể. Trong trường hợp, tùy thuộc vào việc sử dụng, không khí phải được làm mát, nó được lắp đặt khi phân phối máy nén làm mát chùm ống, với bề mặt trao đổi lớn và giảm tải tối thiểu, thích hợp để giảm nhiệt độ khí nén xuống thậm chí chỉ cao hơn một vài độ trên nhiệt độ nước có sẵn.
 • A cyclone separator is normally installed downstream of the cooler to collect condensed water vapour and lubrication oil traces aggregated in the condensate. / Một thiết bị phân tách Cyclone thường được lắp đặt ở hạ lưu của bộ làm mát để thu thập hơi nước ngưng tụ và dầu bôi trơn được tổng hợp trong nước ngưng.
 • In order to improve the de-oiling process, which has already partially occurred in the cyclone separator, it is possible to install a high-efficiency candle de-oiler downstream of the latter, which reduces the oil residues in the compressed air to a few ppm. / Để cải thiện quá trình khử dầu đã xảy ra một phần trong thiết bị tách Cyclone, có thể lắp đặt thiết bị khử dầu nến hiệu quả cao ở hạ lưu sau, giúp giảm lượng cặn dầu trong khí nén xuống một vài ppm.
 • The diagrams below illustrate the typical compositions of supply now described. / Các sơ đồ dưới đây minh họa các thành phần tiêu biểu của nguồn cung hiện được mô tả.
 • It should be also added that frequently the use does not need continuously all the air supplied by the compressor which, consequently, should occasionally stop. When stops can be frequent, it may be necessary to install, at the suction, an appropriate electropneumatic adjusting device, controlled by a pressure switch, which allows the compressor to operate continuously even without compressing the treated fluid. / Cũng cần nói thêm rằng việc sử dụng không liên tục thường xuyên tất cả không khí do máy nén cung cấp, do đó nên dừng máy lại. Khi dừng có thể thường xuyên, có thể cần phải cài đặt. tại đầu hút, một thiết bị điều chỉnh điện khí kết hợp điều khiển bằng công tắc áp suất, cho phép máy nén hoạt động liên tục ngay cả khi không nén chất lỏng được xử lý.
 • To reduce the compressors absorbed power when the gas engine demand is reduced, compressors equipped with motors intended for control via frequency inverter can be supplied. In general, the compressor admissible variation in the speed of rotation (and therefore in capacity) is between the 100% and about the 65% of the rated speed. / Để giảm công suất máy nén hấp thụ khi nhu cầu động cơ khí giảm, có thể cung cấp máy nén được trang bị động cơ để điều khiển thông qua biến tần. Nói chung, sự thay đổi chấp nhận được của máy nén về tốc độ quay (và do đó về công suất) nằm trong khoảng từ 100% đến khoảng 65% tốc độ định mức.
 • For operation with lower flow rates, various solutions are possible depending on the type of variability required. For example, an appropriate pressure relief valve can be installed along a "by-pass" pipe which connects the flow line with the suction line.Or the combined use of inverter and "by-pass" valve or inverter and electropneumatic control device can be foreseen. / Đối với hoạt động với tốc độ dòng chảy thấp hơn, các giải pháp khác nhau có thể tùy thuộc vào loại biến thiên cần thiết. Ví dụ, một van giảm áp thích hợp có thể được lắp đặt dọc theo đường ống "by-pass" kết nối đường dòng với đường hút. Hoặc có thể sử dụng kết hợp biến tần và van "by-pass" hoặc biến tần và thiết bị điều khiển điện khí thấy trước.

8. Custom-made increasingly elaborated Packages can be supplied and can include:/ Các gói được thiết kế riêng có thể được cung cấp bao gồm:

 • automatic condensate drain systems; / hệ thống thoát nước ngưng tự động;
 • pneumatically operated or motorized valves for the unloaded compressor starting; / van vận hành bằng khí nén hoặc động cơ cho máy nén không tải bắt đầu;
 • closed circuit cooling systems for the cooling water, complete with water pump, surge tank, air-water heat exchanger and all related control and safety devices; / hệ thống làm mát mạch kín cho nước làm mát, hoàn chỉnh với máy bơm nước, bể tăng áp, bộ trao đổi nhiệt không khí và tất cả các thiết bị điều khiển và an toàn liên quan;
 • local control panels. Moreover, all necessary remote power and control cubicle switchboards, including relevant PLC, may be supplied./ bảng điều khiển cục bộ. Ngoài ra, có thể cung cấp tất cả các mạch điện điều khiển và tủ điều khiển từ xa, bao gồm cả PLC có liên quan.

MAPRO® Sales Department, in synergy with the Engineering Department, could design and quote, according to customer requirements, the “Complete Package” that better meets the specific needs and peculiarities of the plant. / Phòng Bán hàng của MAPRO®, kết hợp với Bộ phận Kỹ thuật, có thể thiết kế và báo giá, theo yêu cầu của khách hàng, Gói Hoàn thành trọn gói, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cụ thể và đặc thù của nhà máy.

 

Email yêu cầu báo giá:

 • hanhtrinhxanhco@gmail.com
 • info@hanhtrinhxanh.com.vn