QUAN TRẮC DẦU + HYDROCARBON VOC TRONG NƯỚC _ KECO - USA

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh
"Superior Engineering Solutions                                      
for WATER & ENVIRONMENT""
Add: Số 46 - Đường số 52 - P.10 - Q.6 - Tp.HCM
Tel: 028. 350 11 997 - Hotline: 0972.799.995 

Email: ​info@hanhtrinhxanh.com.vn
Website: https://hanhtrinhxanh.com.vn/

Description

QUAN TRẮC DẦU + HYDROCARBON VOC TRONG NƯỚC _ KECO - USA

HYDROCARBON / OIL IN WATER ANALYZER

(CHÍNH XÁC HƠN MÁY ĐO QUANG PHỔ UV, VUI LÒNG ĐỌC MỤC 2)

Nhà sản xuất: Analytical Systems Keco - USA

Model: 204P

Catalog thiết bị quan trắc online Dầu và Hydrocarbon trong Nước _ Model 204

Datasheet thiết bị quan trắc online Dầu và Hydrocarbon trong Nước _ Model 204P

Công ty Môi Trường Hành Trình Xanh hân hạnh là nhà phân phối chính thức sản phẩm Hệ thống quan trắc Online Nước Nhiễm Dầu / Hydrocarbon VOC từ Analytical Systems Keco - USA tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng.

Analytical Systems KECO was established in 1984 employing staff with over 40 years of analytical experience providing field proven process and laboratory analyzers to the gas processing, pipeline, refining, chemical, and water processing industries worldwide. Many ASTM methods, patents, and exclusive features are utilized with our analyzers. Before shipment, each analyzer undergoes extensive real-time operational and reliability tests. / Analytical Systems KECO được thành lập năm 1984 với đội ngũ nhân viên với hơn 40 năm kinh nghiệm thiết bị phân tích cung cấp online và phân tích phòng thí nghiệm đã được chứng minh cho các ngành công nghiệp chế biến khí, đường ống, lọc, hóa chất và xử lý nước trên toàn thế giới. Nhiều phương pháp, bằng sáng chế và các tính năng độc quyền của ASTM được sử dụng với các máy phân tích của chúng tôi. Trước khi xuất xưởng, mỗi máy phân tích đều trải qua các bài kiểm tra độ chính xác và vận hành theo thời gian thực.

1. Product Description / Mô Tả Sản Phẩm

1.1. Oil in Water Analyzer Phân tích dầu trong nước

 • The ability to analytically quantify and measure oil in water is greatly enhanced with the Sample Transfer Stripper (exclusive ASI Membrane Technologies) and the solid state sensor offered by Analytical Systems Keco. / Khả năng phân tích định lượng và đo lượng dầu trong nước được tăng cường đáng kể với Bộ chuyển đổi mẫu (Công nghệ màng ASI độc quyền) và cảm biến trạng thái rắn được cung cấp bởi Keco.
 • Our oil in water analyzer (also called an oil in water monitor) is very easy to maintain and does not require routine calibrations in the field. It is field-proven to maintain a typical 99% up-time. / Máy phân tích Dầu trong nước KECO rất dễ bảo trì và không yêu cầu hiệu chuẩn thông thường trong lĩnh vực này. Nó được chứng minh thực tế để duy trì thời gian hoạt động 99% trên tổng thời gian.
 • The Model 204 analyzer accurately measures total hydrocarbons including aliphatic and aromatic hydrocarbons. Alternative oil in water monitors utilizing the UV Fluorescence methods do not have the ability to measure aliphatic compounds. / Máy phân tích Dầu hoặc Hydrocarbon Trong Nước KECO Model 204 đo chính xác tổng hydrocarbon bao gồm aliphatic and aromatic (hydrocarbon thơm và hydrocarbon không thơm / dễ cháy). Các máy đo dầu trong nước sử dụng các phương pháp huỳnh quang UV không có khả năng đo các hợp chất aliphatic.
 • The on-line analysis offered by the Model 204 is economically superior to inaccurate laboratory analyzers where unstable grab samples result in oil deterioration that produce analytical errors.Máy phân tích Dầu hoặc Hydrocarbon online được cung cấp bởi  KECO Model 204 vượt trội về mặt kinh tế so với các máy phân tích trong phòng thí nghiệm không chính xác, trong đó các mẫu lấy cho máy phân tích phòng thí nghiệm không ổn định tạo ra các lỗi phân tích SAI.

1.2 Hydrocarbon/Oil in Water Monitor Model 204P/174 / Máy đo Dầu và Hydrocarbon online trong nước Model 204P / 174

Sample Transfer Stripper™ (exclusive ASI Membrane Technologies) for continuous analysis of Hydrocarbons in free flowing water by solid state sensor. Includes digital precision flow controller & flow meters, regulator, sampling system including temperature controlled heated oven for Sample Transfer Stripper™ (STS) unit to separate hydrocarbons from water or steam & sweep gaseous sample with clean air carrier to the solid state sensor which responds to hydrocarbons. Analyzer system tubed, wired, mounted in 316SS NEMA 4X (IP 65) cabinet, and ready for installation & start up. / Công cụ chuyển mẫu Sample Transfer Stripper™ (Công nghệ màng ASI độc quyền) để phân tích liên tục Hydrocarbon trong nước chảy tự do bằng cảm biến trạng thái rắn. Bao gồm bộ điều khiển lưu lượng và lưu lượng kế chính xác kỹ thuật số, bộ điều chỉnh, hệ thống lấy mẫu bao gồm lò gia nhiệt được kiểm soát nhiệt độ cho thiết bị lấy mẫu truyền mẫu Sample Transfer Stripper™ (STS) để tách hydrocarbon khỏi nước hoặc mẫu hơi và quét khí với chất mang không khí sạch đến cảm biến trạng thái rắn phản ứng với hydrocacbon. Hệ thống phân tích hình ống, có dây, được gắn trong tủ 316SS Nema 4X (IP 65), và sẵn sàng để cài đặt & khởi động.

Hydrocarbon VOC in Water Analyzer / Phân tích Hydrocarbon VOC trong Nước

The ability to analytically quantify total hydrocarbons and volatile organic compounds (VOCs) in cooling towers, heat exchangers, holding ponds, produced water, run-off water, and waste water is greatly enhanced with the Model 204 due to the Sample Transfer Stripper, utilizing exclusive ASI Membrane Technologies, and the tin oxide sensor technology offered by Analytical Systems Keco. The VOC in water analyzer system utilizes patented and exclusive features only available from Analytical Systems Keco. The analyzer measures aliphatic and aromatic hydrocarbons (including important carcinogenic compounds BTEX like benzene, toluene, and xylene)  Khả năng phân tích định lượng tổng hydrocarbon và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong tháp giải nhiệt, trao đổi nhiệt, hồ chứa, nước sản xuất, nước chảy và nước thải được tăng cường đáng kể với Model 204 do Bộ chuyển đổi mẫu, sử dụng ASI Membrane Technologies độc quyền và công nghệ cảm biến oxit thiếc được cung cấp bởi Hệ thống phân tích Keco. VOC trong hệ thống phân tích nước sử dụng các tính năng độc quyền và được cấp bằng sáng chế chỉ có sẵn từ Hệ thống phân tích của Keco. Máy phân tích đo các hydrocacbon thơm và không thơm (bao gồm các hợp chất gây ung thư quan trọng BTEX như benzen, toluene và xylene)

 • Analyzer Range: 0-50 ppm by wt. oil/hydrocarbons dissolved in Condensate Sea Water. (Option: Customer specified) / Phạm vi phân tích: 0-50 ppm dầu / hydrocacbon hòa tan trong nước biển ngưng tụ. Option theo yêu cầu khách hàng
 • Sample detail: Mineral Oil (low response with this component); oils in emulation. / Chi tiết mẫu: Dầu khoáng (phản ứng thấp với thành phần); dầu mô phỏng.
 • Power: 120VAC or 220VAC 50/60HZ [choose only one option] If non selected 120 VAC is provided. / nguồn 220AC 50 / 60Hz
 • 4-20 mA output Isolated / tín hiệu Đầu ra 4-20 mA
 • Secondary particulate filter with fast sweep and needle valve / Bộ lọc hạt thứ cấp 
 • General Purpose for non-hazardous areas (option: hazardous areas)  / Mục đích chung cho các khu vực không nguy hiểm (option: khu vực nguy hiểm)
 • Suitable materials for application are used, such as: 316L SS, Teflon, PEEK, etc. / Các vật liệu thích hợp cho ứng dụng được sử dụng như: 316L SS, Teflon, PEEK, v.v.
 • Completely solid state detector; no moving parts, minimal maintenance / Máy dò trạng thái rắn hoàn toàn; không có bộ phận chuyển động, bảo trì tối thiểu
 • Field-proven reliability / Độ tin cậy đã được kiểm chứng
 • No costly consumables required for analysis Không có vật tư tiêu hao cần thiết để phân tích
 • No field calibrations required / Không cần hiệu chuẩn
 • No building or cooling is normally required. A sun/rain shield is suggested. / Không có tòa nhà hoặc làm mát thường được yêu cầu. Một khu vực che nắng / mưa được đề xuất.

1.3 OPTIONS PACKAGE 1 / GÓI TÙY CHỌN 1
For Hydrocarbon/Oil in Water Analyzer Model 204P. Đối với Máy phân tích Hydrocarbon / Dầu trong nước Model 204P.
Package include the following items: / Gói bao gồm các mục sau đây:

 • ''True' Liquid Validation System by PermTube™ Activated Manually or Remotely. Allows onboard functional validation of the entire analyzer system by introducing hydrocarbons into the analyzer flow path via Permeation Tube. A 'bump' up in analyzer's reading will occur, verifying proper operation of analyzer (K Val Permtube) / Hệ thống xác thực chất lỏng ''True by PermTube" ™ được kích hoạt bằng tay hoặc từ xa. Cho phép xác nhận toàn bộ chức năng của hệ thống máy phân tích bằng cách đưa hydrocarbon vào đường dẫn dòng phân tích thông qua Permeation Tube. Sẽ xảy ra 'lỗi' khi đọc phân tích, xác minh hoạt động đúng của máy phân tích (K Val PermTube)
 • RS-485 with Modbus protocol (K RS-485+Alarms) / RS-485 với giao thức Modbus (Báo động K RS-485 +)
 • Concentration Alarms (field adjustable) / Báo động tập trung (điều chỉnh)
 • Diagnostic Fail Alarms for loss of Carrier Air flow, Loss of Sample flow, and power loss (K Alarm Fail Diag) / Báo động lỗi chẩn đoán khi mất lưu lượng khí mang, mất lưu lượng mẫu và mất điện (Diag báo lỗi K)

1.4 OPTIONS PACKAGE 2 / GÓI TÙY CHỌN 2

AutoClean Liquid Filter System for contaminated water samples. Includes parts of stainless steel construction, dual gauges (to identify when element needs to be replaced), on/off ball valve, two flow meters (one for AutoClean Filter fast sweep, one for Secondary Filter fast sweep) with needle valves, all panel mounted and ready for installation with parts suitable for application. / Hệ thống lọc chất lỏng AutoClean cho các mẫu nước bị ô nhiễm. Bao gồm các bộ phận của kết cấu thép không gỉ, đồng hồ đo kép (để xác định khi nào cần thay thế phần tử), van bi bật / tắt, hai đồng hồ đo lưu lượng (một cho AutoClean Lọc nhanh quét, một cho quét nhanh Bộ lọc thứ cấp) với van kim, tất cả các bảng được gắn và sẵn sàng để cài đặt với các bộ phận phù hợp cho ứng dụng.

NOTE: Fast sweep (by-pass) from AutoClean Filter requires 6 to 12 Liter/minute minimum for effective auto cleaning effect.  / LƯU Ý: Quét nhanh (by-pass) từ Bộ lọc AutoClean yêu cầu tối thiểu 6 đến 12 lít / phút để có hiệu quả làm sạch tự động hiệu quả.

2. Not All Oil in Water Monitors Are Created Equal / Không phải tất cả các Máy đo dầu trong Nước đều chính xác

 • Unfortunately, the widely used oil in water monitors utilizing fluorescence technology faces serious drawbacks in terms of sufficiently monitoring water for presence of hydrocarbon leaks. The popular fluorescence technology based oil in water monitors emit a light on the water sample. The light is typically in the ultra-violet light spectrum, or in the IR spectrum. / Thật không may, các máy theo dõi Dầu trong Nước sử dụng công nghệ UV dầu được sử dụng rộng rãi trong phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về mặt giám sát đầy đủ cho sự hiện diện của rò rỉ hydrocarbon / Dầu trong nước. Phát hiện Dầu dựa trên công nghệ UV phổ biến trong máy theo dõi nước phát ra ánh sáng trên mẫu nước. Ánh sáng thường ở phổ ánh sáng cực tím hoặc phổ IR.
 • Furthermore, the UV Fluorescence method suffers from cross-sensitivity with components in the water not intended to be measured, such as debris and contamination (Many non-polluting elements found in water sources may be fluoresced, causing a false positive. Particulate in water such as turbidity may include liquids and solids such as clay, wood, dirt, plankton, algae, and bacteria.). Hơn nữa, phương pháp đo dầu trong nước bằng tia UV bị nhạy cảm chéo với các thành phần trong nước không có ý định đo, như chất lơ lửng và chất ô nhiễm khác (Nhiều yếu tố không gây ô nhiễm được tìm thấy trong nguồn nước có thể bị huỳnh quang UV, gây ra dương tính giả, nghĩa là coi như đó là Dầu. Các hạt trong nước như độ đục có thể bao gồm các chất lỏng và chất rắn như đất sét, gỗ, bụi bẩn, sinh vật phù du, tảo và vi khuẩn.).
 • This gives false high readings and false high alarms. Attempts have been made to reduce the interference by filtering the water before analysis, however these elements are difficult to filter completely and effectively. Clay particles can even pass through a one micron filter. Inorganic materials and gases may absorb giving erroneous results as well. Naturally occurring bubbles in the water also give erroneous readings. / Điều này cho phép đọc sai cao và báo động sai cao. Các nỗ lực đã được thực hiện để giảm nhiễu cho các đo quang phổ UV bằng cách lọc nước trước khi phân tích, tuy nhiên những yếu tố này rất khó lọc hoàn toàn và hiệu quả. Các hạt đất sét thậm chí có thể đi qua bộ lọc một micron. Vật liệu vô cơ và khí cũng có thể hấp thụ cho kết quả sai. Bong bóng tự nhiên xảy ra trong nước cũng cho đọc sai.
 • Furthermore, straight chain VOCs and aliphatic compounds typically do not respond with the UV Fluorescence methods, causing undervalued readings which can cause more problems than false positives. / Hơn nữa, các VOC chuỗi thẳng và các hợp chất aliphatic thường không đáp ứng với các phương pháp quang phổ UV, gây ra các kết quả đọc bị đánh giá thấp có thể gây ra nhiều vấn đề hơn so với dương tính giả.
 • Optional filters are used in an attempt to correct the problem of interference but produce little results. Filtering also results in ‘scrubbing’ of critical oil components that need to be quantified. A large surface sensing area of the sample is used in attempt to increase accuracy, but this does not correct the problems associated with turbidity. Các bộ lọc tùy chọn được sử dụng trong nỗ lực khắc phục sự cố nhiễu nhưng tạo ra ít kết quả. Việc lọc cũng dẫn đến việc loại bỏ các thành phần dầu quan trọng cần được định lượng. Một vùng cảm biến bề mặt lớn của mẫu được sử dụng để tăng độ chính xác, nhưng điều này không khắc phục được các vấn đề liên quan đến độ đục.
 • Oil hydrocarbons may still hide behind solids and evade measurement. Hydrocarbon dầu vẫn có thể ẩn đằng sau chất rắn và trốn tránh đo lường.
 • This results in inaccurate readings. In addition, selective light filtering techniques, which use specific wavelengths, are used in attempt to increase accuracy and sensitivity. / Điều này dẫn đến kết quả không chính xác. Ngoài ra, các kỹ thuật lọc ánh sáng chọn lọc, sử dụng các bước sóng cụ thể, được sử dụng để tăng độ chính xác và độ nhạy.
 • This technique is also highly sensitive to anything in addition to VOCs and oil molecules, such the aforementioned contamination. As a result, output readings including zero may be unstable. Calibrations may be affected as well. This filtering technique often blocks out important oil molecules critical for accurate and representative measurements. / Kỹ thuật này cũng rất nhạy cảm với bất cứ thứ gì ngoài VOC và các phân tử dầu, như sự ô nhiễm đã nói ở trên. Do đó, kết quả đầu ra bao gồm 0 có thể không ổn định. Hiệu chuẩn cũng có thể bị ảnh hưởng. Kỹ thuật lọc này thường ngăn chặn các phân tử dầu quan trọng quan trọng cho các phép đo chính xác.

3.  KECO model 204 for Hydrocarbon / Oil in Water Analyzer / Nguyên tắc hoạt động máy Phân tích dầu hoặc Hydrocarbon trong nước bằng KECO model 204

An alternative method to measure total hydrocarbons in the water currently exists. / Một phương pháp khác để đo tổng hydrocarbon trong nước hiện đang tồn tại.

The liquid sample continuously flows into the analyzer and into the heated Sample Transfer Stripper unit which effectively strips the hydrocarbons from the oil in the water based in part on Henry’s Law. The carrier air then sweeps the hydrocarbons to the metal-oxide sensor for quantitative analysis in ppb or ppm levels. The advanced transmitter electronics quantifies and displays the values on the back-lit LCD display, 4-20mA output loop and can communicates via RS-485 Modbus. Remote and Web based monitoring and control of the analyzer is available. The optional ‘True’ Liquid Validation System by PermTube is utilized to verify proper operation of the entire analyzer – not just the sensor – with just a flip of a switch or remote activation. / Mẫu chất lỏng liên tục chảy vào máy phân tích và vào thiết bị Bộ chuyển mẫu mẫu được làm nóng, loại bỏ các hydrocacbon khỏi dầu trong nước một phần dựa trên Luật Henry. Không khí sau đó quét các hydrocacbon đến cảm biến oxit kim loại để phân tích định lượng ở mức ppb hoặc ppm. Thiết bị điện tử truyền phát tiên tiến định lượng và hiển thị các giá trị trên màn hình LCD phía sau, tín hiệu đầu ra 4-20mA và có thể giao tiếp qua RS-485 Modbus. Giám sát và điều khiển từ xa dựa trên web và phân tích có sẵn. Option: Hệ thống xác nhận chất lỏng "True" tùy chọn của PermTube được sử dụng để xác minh hoạt động đúng của toàn bộ máy phân tích chỉ bằng một công tắc hoặc kích hoạt từ xa.

 • This method includes a proprietary membrane technology combined with a solid-state sensor housed in a temperature-controlled analyzer cabinet. /Phương pháp này bao gồm một công nghệ màng độc quyền kết hợp với cảm biến trạng thái rắn được đặt trong tủ phân tích được kiểm soát nhiệt độ.
 • The water sample flows continuously into the analyzer cabinet and past one side of the proprietary membrane and exits out the analyzer drain. / Mẫu nước chảy liên tục vào tủ phân tích và đi qua một bên của màng ASI độc quyền và thoát ra khỏi cống XẢ CẠN.
 • A representative sample of the hydrocarbons in the water permeate thru the membrane where a carrier air sweeps the sample to the solid-state sensor for quantification. / Một mẫu đại diện của hydrocarbon trong nước thấm qua màng nơi không khí mang mẫu quét mẫu đến cảm biến trạng thái rắn để định lượng.
 • Unlike fluorescence methods, the membrane-sensor method detects both aromatic and aliphatic hydrocarbons, giving the user a complete picture of polluting hydrocarbons in the water sample. / Không giống như các phương pháp quang phổ UV, phương pháp cảm biến màng phát hiện cả hydrocarbon thơm và aliphatic, mang đến cho người dùng một bức tranh hoàn chỉnh về hydrocarbon gây ô nhiễm trong mẫu nước.
 • Analytical Systems Keco (ASI KECO) is the only company that has developed and incorporated the principles of the membrane-sensor method in the Model 204 analyzer. / Analytical Systems KECO (ASI KECO) là công ty duy nhất đã phát triển và kết hợp các nguyên tắc của phương pháp cảm biến màng trong máy phân tích Model 204.
 • In summary, the use of the membrane-sensor technologies offered in the Model 204 is recommended considering the many interferences, inaccuracies & maintenance requirements of the fluorescence and turbidity methods. / Tóm lại, việc sử dụng các công nghệ cảm biến màng ASI được cung cấp trong Model 204 được khuyến nghị xem xét nhiều khía cạnh so với phương pháp khác. Phương pháp quang phổ UV cho kết quả không chính xác và yêu cầu bảo trì cao , ảnh hưởng bởi độ đục.

 

4.  Read some of our client success cases for this analyzer. / Ưu điểm của máy Phân tích dầu hoặc Hydrocarbon trong nước bằng KECO model 204

 • Continuous on-line analysis / Phân tích trực tuyến liên tục
 • No routine calibrations required / Không cần hiệu chuẩn thông thường
 • 40+ Years Experience / Hơn 40 năm kinh nghiệm
 • Field-proven reliability / Độ tin cậy đã được kiểm chứng
 • Typical 99% uptime / Thời gian hoạt động 99% điển hình
 • Measures single digit PPBw & high PPMw ranges / Đo phạm vi PPBw một chữ số và phạm vi PPMw cao hơn
 • True Liquid Validation by PermTube / Hệ thống Xác thực vận hành đúng PermTube
 • Measurements include aromatic & aliphatic compounds /  Các phép đo bao gồm các hợp chất Hydrocarbon thơm & aliphatic
 • TCEQ “Best Available Control Technology” / Công nghệ điều khiển có sẵn tốt nhất TCEQ
 • Hazardous area classification: Division 1 and 2, Zone 1 and 2, ATEX and IECEx certificates available / Phân loại khu vực nguy hiểm: Có sẵn các chứng chỉ Phân khu 1 và 2, Vùng 1 và 2, ATEX và IECEx
 • Preferred Vendor by Shell & Saudi Aramco / Nhà cung cấp ưa thích của Shell & Saudi Aramco

5.  APPLICATIONS / ỨNG DỤNG

Applications include the analysis of oil in water for cooling towers, heat exchangers, holding ponds, run off water, waste water, produced water and more. / Các ứng dụng bao gồm phân tích dầu trong nước cho tháp giải nhiệt, trao đổi nhiệt, xả nước, nước thải, nước sản xuất và nhiều hơn nữa.

Bilge water discharge monitoring /  Giám sát xả nước
The International Maritime Organization (IMO) and the U.S. Coast Guard (USCG) requires all ships over 400 gross tons to monitor bilge water discharges and are limited by 15 ppm. The Canadian Coast Guard limits discharge concentration at 5 ppm. / Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ (USCG) yêu cầu tất cả các tàu trên 400 tấn để theo dõi lượng nước xả ra và bị giới hạn trong 15 ppm. Cảnh sát biển Canada hạn chế nồng độ xả thải ở mức 5 ppm.

Oil in Waste water / Dầu trong nước thải
Where the dissolved oil or hydrocarbon content could be PPBw, PPMw, or at saturation levels, Model 204 Oil in Water Analyzer easily provides continuous measurement online. / Trong đó hàm lượng dầu hòa tan hoặc hydrocarbon có thể là PPBw, PPMw hoặc ở mức bão hòa, Model 204 Oil in Water Analyzer dễ dàng cung cấp phép đo trực tuyến liên tục.

Oil in produced water / Dầu trong nước sản xuất
The Model 204 Oil in Water Monitor can continuously monitor the discharge of produced water as required by the Environmental Protection Agency (EPA) and other requirements. The EPA requires that produced water discharge must contain a concentration of less than 29 ppm oil and less than 42 ppm grease for a 30 day average and daily maximum. / Máy theo dõi dầu Model 204 có thể liên tục theo dõi việc xả nước sản xuất theo yêu cầu của Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) và các yêu cầu khác. EPA yêu cầu rằng việc xả nước được sản xuất phải chứa nồng độ dầu dưới 29 ppm và mỡ dưới 42 ppm trong trung bình 30 ngày và tối đa hàng ngày.

Oil in Cooling Water and Holding Ponds / Dầu trong nước làm mát và ao nuôi
Equipment leaks, spills, and drainage run-offs can cause build-up of hydrocarbon in the water. The Model 204 can give a continuous online indication of the volatile organic carbon (VOC) / oil contained in these waters. / Thiết bị rò rỉ, sự cố tràn và thoát nước thoát nước có thể gây ra sự tích tụ hydrocarbon trong nước. Model 204 có thể đưa ra một dấu hiệu trực tuyến liên tục về carbon hữu cơ dễ bay hơi (VOC) / dầu có trong các vùng nước này.

Fuels in Storm Runoff Water / Nhiên liệu trong nước mưa bão
It is required by the U.S. EPA that all storm water runoff be monitored. The Model 204 can continuously detect fuel in water at a concentration 1 ppm or better, including as dissolved hydrocarbons. / EPA Hoa Kỳ yêu cầu tất cả dòng chảy nước mưa phải được theo dõi. Model 204 có thể liên tục phát hiện nhiên liệu trong nước ở nồng độ 1 ppm hoặc tốt hơn, bao gồm cả hydrocarbon hòa tan.

Phenol in Water / Phenol trong nước
The Model 204 can continuously monitor the cooling water to detect a leak and prevent a discharge violation. / Model 204 có thể liên tục theo dõi nước làm mát để phát hiện rò rỉ và ngăn chặn vi phạm xả thải.

Hydroelectric dam sumps / Đập thủy điện

Drain systems for fuel oil storage tank area. Includes hydro-carbon storage facilities. / Hệ thống thoát nước cho khu vực bể chứa dầu nhiên liệu. Bao gồm các thiết bị lưu trữ carbon.

Ground water recovery sites / Địa điểm phục hồi nước ngầm
Includes fuel storage and transformer sites. / 
Bao gồm lưu trữ nhiên liệu và các vị trí vận chuyển.

Boiler condensate and power plant cooling water reclaiming systems / Hệ thống thu hồi nước làm mát nồi hơi và nhà máy điện
Including integral oil coolers. / Bao gồm cả bộ làm mát dầu tích hợp.

Intake monitoring for Desalination plants / Giám sát lượng tiêu thụ cho các hệ thống khử mặn

Water discharge in municipal water treatment systems / Xả nước trong hệ thống xử lý nước đô thị
Oily water or grease discharges in excess of 15 parts per million(ppm) is not allowed or surcharged in most municipal water systems. / Nước nhờn hoặc dầu mỡ thải ra vượt quá 15 phần triệu (ppm) không được phép hoặc phụ phí trong hầu hết các hệ thống nước của thành phố.

Engine cooling water / Nước làm mát động cơ
Engine damage can be caused by oil in engine cooling water. / Thiệt hại động cơ có thể được gây ra bởi dầu trong nước làm mát động cơ.

Effluent monitoring / Giám sát hiệu quả
After an oil-water separator. / 
Sau khi tách dầu-nước.