Loading...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 

TỔNG THẦU EPC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Lập dự án; báo cáo dự án đầu tư;

Thiết kế bản vẽ thi công;

Trình duyệt và các thủ tục xin phép;

Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị;

Vận hành đạt yêu cầu của Chủ đầu tư (hoặc theo quy định Luật Môi trường);

Nghiệm thu môi trường;

Xin phép xả thải.

Bàn giao cho Chủ đầu tư (hoặc được Chủ đầu tư thuê vận hành).


 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

THÔNG SỐ NƯỚC THẢI

 Chưa có    Đã có