Loading...

HTXL nước cấp công nghiệp

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất hóa chất, Công ty Hóa Chất LG VINA, công suất 100m3/ngày đêm