Loading...

HTXL NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất hóa chất, Công ty Hóa Chất LG VINA, công suất 100m3/ngày đêm